DAUGAVA

 

SĒRDIEŅU DZIESMA

 

BALTĀ DAUGAVA

 

 

 

VECMĀMIŅA

Zaļa vizma, balta gaisma
Aizmetās debesīs:
Daugav', balta putodama,
Ošu laivu vizina,
Atvedīs gaismas dēlus,
Pretī tumsas cīnītājus.

 

BĀRENĪTE

(Paceļas.)

Jau debesim balta gaisma,
Jau Daugavai baltas putas, -
Vēl tu negul', Mazganīti,
Pusnakts briesmās lūkojies?
Pusnakts briesmu lūkotājs,
Vai! tas saules neredzēja!

 

SPĒLMANIS

(Mostas.)

Sapnis, sapnis! Imants nāk!

 

SVILPIS

(Mostas.)

Es Spīdolu paredzēju.

 

VAIRĀKI

(Mostas.)

Es pa miegam padzirdēju;
Varen sauca Lāčuplēsis.

 

JAUNAS BALSIS

(Atskan no tālienes.)

Mēs jaunas balsis tāļākā svešumā,
Tāļākā svešumā, dziļākā vārgumā!
I mēs negribam mirt!
Kā šķiedras vistautu katlā irt!
Tomēr mēs negribam mirt!

Mēs gribam savu latvju dvēsli!
Mēs gribam savu latvju mēli!
Mēs gribam savu latvju zemi!
Mēs gribam brīvi!
Brīvē mēs gribam savu dzīvi!
Un to mēs gūsim!

(Ienāk vairāki jaunekļi.)

 

JAUNATNĀCĒJI - AICINĀTĀJI

Ko jūs guļat? ko jūs guļat?
Nākat sargāt latvju zemi!
Sveši nāca zemi ņemt, -
Latvju zeme - mūsu zeme!

 

VIENS

Daugav' abas malas
Mūžam nesadalās:
I Kurzeme, i Vidzeme,
I Latgale mūsu.
Laime, par mums lemi!
Dod mums mūsu zemi!
Viena mēle, viena dvēsle,
Viena zeme mūsu.

 

DAUDZAS BALSIS

Viena mēle, viena dvēsle,
Viena zeme - mūsu.

 

CITS

Lai mūs glauda glaudi,
Lai mūs draudē draudi:
Zinām lapsas, zinām vilkus,
Zinām paši sevi.

Zeme sviedrus svīda,
Zemes asins zīda,
Divas čūskas, divas lielas,
Divas lielas, melnas.

Zīdāt asins, čūskas,
Neizbēgsat tūskas,
pušu sprāgsat raustoties -
Zeme paliks mūsu.

 

VISAS BALSIS

Zeme paliks mūsu!

 

VĒL CITI

Zeme, zeme - kas tā zeme,
Ko tā mūsu dziesma prasa?
Zeme tā ir valsts.

Paša zemi, paša valsti,
Dzīvi, paša darinātu,
Paša valstī kungs.

Tur izauga latvju spēki,
Tautu pulkā nemanīti,
Pasauli post.

 

VĒL CITS

Mēs ne pret vienu nejūtam naida,
Mēs tikai negribam, ka mūs spaida,

Mēs negribam kalpot ne austrumam,
Mēs negribam vergot ne rietrumiem.

I Jāni, i Miķeli turam mēs svešus,
Tie kungi mums nebūs, mēs iztiksim bešus.

 

VECMĀMIŅA

Gaismas dēli, rīta zēni,
Jaunas jūsu rīta dziesmas, -
Vai atļausat vecītei
Vecā veidā padziedāt?

 

JAUNEKĻI

Vecā veidā lai sev dzied,
Kad tik mīlē latvju zemi.

 

BĀRENĪTE

Tā ir tautas Vecmāmiņa,
Jaunas saules gaidītāja.

 

VECMĀMINA

Rīga, Rīga, daudzināta, -
Kāda tāda Rīga bija?
Valnis valnī, tornis tornī,
Pašā galā zelta gailis.
Ko tas zelta gailis dzied?
Mosties, mosties, latvju tauta!

Rīga, Rīga, stipra pils -
Kas to Rīgu darināja?
Latvji cēla, latvji vēla,
Tiem to pili paturēt!

Latvju dēli, mostaties!
Sargājat Rīgas pili!
Rīga mūsu galvas pils -
Kā bez galvas nodzīvot?

Rīga stipra, Rīga droša
Mūsu zemi pasargāja -
Kas sargāja Rīgu pašu?
Latvju dēli, kara vīri.

Plūdu plūdi vācu nāca
Noņemt mūsu Rīgas pili -
Mūžam Rīgu nenoņems,
Kad nedos latvji paši!

Neklausat laipnus vārdus!
Nedodat Rīgas pili!
Rīga joza uguns jostu,
Rīga vārtus aizbultēja,
Sargājat vārtu bultas.
Karsējat uguns jostu!

Tumsa, tumsa, melna nakts,
Klusu staigā ļaunā vara:
Rīgas vārti atbultēti,
Uguns josta apdzisusi -
Kas to slepu padarīja,
Pirkta roka, verga sirds -
Paklausīja viltu vārdus
Paši latvji, nodevēji!

Nodevēju, nodevēju,
Kāda tava alga bija?
Kausēts zelts, dzelzu katlis,
Iekšā tava dvēsle mirka.

Atnāks reiz balta diena,
Atkal Rīga mūsu būs -
Staigās visi dziedādami -
Tu no tāles raudāsies.

 

VISAS BALSIS

Latvju dēli, mostaties!
Sargājat Rīgas pili!

 

JAUNEKLIS AICINĀTĀJS

Latvju puisi, zemes dēls,
Tu ej kalpot vācu velniem?
Vāci vēlēs, šausi tu
Savu pašu latvju brāļus?

 

CITS

Ārā dzenat laupītājus,
Ko ar viņiem kaulēties?
Kaulējaties mēnešiem,
Pēc kalposat simtus gadus.

 

JAUNEKLIS AICINĀTĀJS

Baskājiešu kara pulki,
Ozolvīru sūra vara,
Tie atņems latvju zemi
Svešu ļaužu varmākām.

 

VISAS BALSIS

Tie atņems latvju zemi
Svešu ļaužu varmākām.

 

BARENĪTE

Uzklausat, labi ļaudis,
Spēlmanīša jaunu dziesmu:
Dziļu nakti sacerētu,
Mīļas saules sūdzoties.

 

SPĒLMANĪTIS

Kalns,
Ko stājies man ceļā priekšā?
Ezers,
Ko gulies, kur man ir jāiet?
Mākons,
Ko kāpi debesīs pirmais?
Ejat nost!

Jākāpj man debesīs saulei sūdzēt,
Nedzird ne taisnākie, nedzird ne labākie:
- Pāri dara tautai sveši ļaudis!
- Trin asus nažus griezt dzīvas miesas,
- Plēš pušu dārgu latviešu tautu!

Cik ilgi zeme pasaulē sildās,
Cik ilgi ļaudis min sauli un zemi, -
Tik ilgi latvji šai zemē dzīvo
Vienā vietā pie baltās jūras,
Šaizemē, savzemē piectūkstoš gadus.

Rītos lec saule - zin modināt latvjus,
Vakaros mēness - zin guldīt latvjus
Šaizemē, savzemē piectūkstoš gadus.

- Uzleks nu saule, neradīs latvjus -
Apstāsies iet!
Uzleks nu mēness, neradīs latvjus -
Apstāsies tecēt!
Apstāsies tecēt, meklēs un meklēs.

Meklējot uzvandīs visu pasaul's virsu,
Salauzis debesis, samīdīs zemi,
Izsvaidīs zvaigznes pa visu klaju.
Atradīs, saliedēs, sadziedēs, dzīvinās -
Izvadīs ļaudīs Latviju jaunotu:
Sudraba plīvuros, rožainos ielokos,
Jaunu zvaigzni!

 

BALSIS

Jauna zvaigzne!
Jauna zvaigzne!