J.V. Gēte

 

Fausts

 

OTRĀ DAĻA

Piektais cēliens

 

 

Klajš vidus

 

 

CEĻNIEKS

 

Tumšās liepas; jā, tās viņas

Savā senā stiprumā!

Sen jau bija man iz miņas,

Nu tās rodu pēcgalā!

Šī tā vieta, šī tā māja,

Kurā mani paglāba,

Kad pār jūru vētra gāja,

Mani kāpās izmeta!

Labprāt es gan suminātu

Savus mīļos saimniekus,

Bet tiem sen bij sirmums klātu,

Nu tie laikam kapā dus.

Krietni ļaudis dievbijībā!

Vai lai saucu, klauvēju? —

Sveiki! — ja jūs labdarībā

Še vēl baudāt laimību!

 

 

BAUCIDA

 

(Māmiņa, ļoti veca.)

 

Mīļo ceļniek, klusu, klusu!

Ļauj, lai vecais atdusas!

Sirmgalvī caur ilgu dusu

Moža rosa atmostas.

 

 

CEĻNIEKS

 

Māt, vai tu tā? Tavi dīvi!

Paldies, paldies saņemi!

Tu jau manu jauno dzīvi

Līdz ar vīru sargāji.

Vai tu Baucida, kas ņipri

Sastingušo veldzēja?

 

(Ienāk Baucidas vīrs  F i l e m o n s.)

 

Un tu Filemons, kas stipri

Bangām mani atrāva?

Jūsu uguns, jūsu zvani,

Aši zīmi padodot —

Jūs tik vieni glābāt mani,

Šausmu likstu novēršot. —

 

Un nu ļaujat palūkoties,

Kur bez gala jūra krāc,

Lūgties, ceļos nometoties!

Man tik ļoti krūti māc.

 

(Viņš iet uz priekšu pa kāpām.)

 

 

FILEMONS

 

(Uz Baucidu.)

 

Steidz! kur dārzā smaršo ziedi,

Viesim baltu galdu sedz!

Lai viņš skrien, gan būs tam biedi!

Neticēs, ko pats tur redz.

 

(Viņam sekodams. Blakus ceļniekam stāvot.)

 

Kur jūs briesmas jūrā cietāt,

Viļņu viļņi putoši, —

Tur nu paradīzi šķietat,

Dārzi, zaļi laukumi.

Vecāks tikdams, nevarēju

Vairs tā līdzēt vaimanās;

Un, kā spēkus pazaudēju,

Jura tāļāk atkāpās.

Kungi ļaudis kalpināja,

Grāvjus raka, dambēja,

Jūras tiesu šaurināja,

Paši kungi palika.

Visur zaļo, palūkojies,

Pļavas, ciemi tīrumos, —

Bet nu nāc un pamielojies!

Saule iet uz laišanos. —

Tāļi buras atmirdzina,

Meklē naktī patverties:

Putni savu ligzdu zina;

Tur ir osta cēlusies.

Tāļi, cik tik acis sniedzas,

Redzi jūras apvārsnī,

Labā, kreisā kopā sliedzas

Viens pie otra mitekļi.

 

 

 

Dārziņā

 

 

Pie galda trijatnē.

 

 

BAUCIDA

 

(Uz svešnieku.)

 

Tu tik kluss, ne kumosiņa

Tu pie mutes nepieliec?

 

 

FILEMONS

 

Viņam rūp tā brīnumziņa,

Stāsti vien; tu labprāt triec!

 

 

BAUCIDA

 

Jā, tur tiešām brīnums bija,

Miera nau man šobaltdien;

To pats ļaunais izdarīja,

Nevar to ar godu vien.

 

 

FILEMONS

 

Ķeizars pats to dāvinājis,

Tam jau grēks nau iespējams!

Herolds arī sludinājis,

Kad še jāja taurēdams.

Še netāļu viņi cēla

Kāpās pirmo nometni:

Teltis, būdas! Zaļums zēla,

Drīzi pils stāv greznīgi.

 

 

BAUCIDA

 

Dienu velti kalpi svīda,

Kapļiem, lāpstām darbojās?

Tur, kur nakti gunis klīda,

Dienu dambis pacēlās.

Ļaudis asnīs ziedam krita,

Nakti sāpju kliedzieni,

Jūrup uguns kvēles ritas

Rītu redz tur kanāli.

Bezdievis, viņš savā kārē

Mūsu būdas iemelsies;

Lepnis kaimiņš mūsu ārē,

Lai nu mēs tā klausāmies.

 

 

FILEMONS

 

Viņš jau godam ne ar māņiem

Dod mums muižu jūrmalā.

 

 

BAUCIDA

 

Netici tiem ūdens lāņiem!

Paliec savā augstumā!

 

 

FILEMONS

 

Ejam nu uz baznīciņu

Skatīt sauli norietam,

Pielūgt, zvanīt pulksteniņu,

Ļauties vecam dieviņam!

 

 

 

Pils

 

Plašs mākslas dārzs, liels, taisni vilkts kanālis.

F a u s t s, visaugstākā vecuma, staigādams, domās nogrimis.

 

 

LINCEJS, TORŅA SARGS

 

(Caur runājamo tauri.)

 

Jau saule riet, uz ostas krastu

Jo mundri kuģi steigties sāk.

Tur liela laiva augstu mastu

Pa kanālu uz pili nāk.

Kā raibos karodziņos, rājās

Tur jautri vējiņš rotājas;

Še kuģnieks jūtas it kā mājās,

Še viņa laime piepildās.

 

(Pulksteniņš atskan uz kāpas.)

 

 

FAUSTS

 

(Uztraukdamies.)

 

Nolādēts zvans! Tik neģēlīgi

Kā viltus šāviens ievaino;

Priekš acīm valsts guļ bezgalīgi,

Aiz manis riebums piemājo,

No skaudu skaņām sirds man zūdās:

Šī valsts vēl visu neaptver,

Viņš liepājs tur pie brūnās būdas

Un kaplica man nepieder.

Tur atdusētos, saulē smacis,

Bet īgnas — svešā novadā,

Kā skabarga tas dur man acis;

Ak, kaut es būtu tāļumā!

 

 

TORŅA SARGS

 

(Kā augšā.)

 

Kā laiva jautri buras pleš,

Kā vakarvēsma svaigi dveš!

Kā laiva gaita. pilnā tūkst,

Vai telpas kastēm, maisiem trūkst, -

 

(Grezna laiva, bagāti un raibi piekrauta ar svešu pasaulsmalu ražojumiem.)

 

M e f i s t o f e l s.  T r ī s v a r e n i e  p u i š i.

 

 

KORIS

 

Še esam mēs, mēs piestājam.

Sveiks! Kungs, mēs tevi sveicinām.

 

(Viņi izkāpj, mantas tiek nestas malā.)

 

 

MEFISTOFELS

 

Mēs kalpojām tev raženi,

Mums prieks, ja tu mūs uzlieli.

Ar diviem kuģiem izbraucām,

Nu dividesmits pārvedām.

Cik liela mūsu sekmība,

To redz no kuģu lādiņa.

Tik brīvā jūrā brīvs top prāts;

Tur netiek ilgi apdomāts!

Tur tikai ātris grābiens der,

Tur kuģus tā kā zivis ķer.

Un, ja tev reizi pieder trīs,

Tad ceturtais tev ar būs drīz;

Nu piektam vāji izdodas.

Kam spēks, tam netrūkst taisnības;

K ā gūts, kam tur ir darīšana?

Man jūras lietas pazīstamas;

Karš, tirdzniecība, laupīšana —

Trīsvienīgas, nau izšķiramas.

 

 

TRĪS VARENIE PUIŠI

 

Ne sveicienu! Ne paldiesu!

It kā mēs kungam kaitētu!

Viņš tādu īgnu ģīmi viebj;

Tam mūsu dārgās mantas riebj.

 

 

MEFISTOFELS

 

Ko vairāk algas gaidījāt?

Jūs savu daļu saņēmāt.

 

 

PUIŠI

 

Tas bija tik tā pagaidām;

Mēs līdzu daļu pieprasām.

 

 

MEFISTOFELS

 

Pirms augšā steidzaties tūlīt,

Tur zāles mantām piepildīt!

Kad viņš tur krājas ieraudzīs,

Viņš visu labāk apskatīs

Un, protams, neies skopuļot,

Liks kuģu ļaudīm svētkus dot.

Tie raibie putni atskries rītu,

Man teikts, lai tiem ko paraudzītu.

 

(Lādiņš tiek aiznests. Uz Faustu)

 

Tu drūmi domās gremdējies,

Uz savu laimi noklausies.

Nu gudrība tiek kronēta,

Ar krastu jūra vienota,

No krasta jūra ņem labprāt

Ašaši kuģus vizināt.

No šejienes, kas var to liegt,

Tev spēja zemei apkārt sniegts

Še no šīs vietas iesākās,

Še pirmā būda pacēlās;

Sīks grāvīts tika lejup rakts,

Kur tagad atskan airu takts.

Tavs prāts un kalpu cītīgums —

Nu tavs viss lielais piederums.

Še sākot —

 

 

FAUSTS

 

Nolādētais «š e»!

        Caur to man riebjas pasaule.

Teic, gudrais, kur man glābiņš būtu?

Man sirdī kā ar nazi dur,

Mans prāts to vaira neiztur!

Bet izteikt to es kaunu jūtu.

Kaut vecie augšā projām ietu!

        Man tīk tas liepu sēdeklis;

        Ja negūstu šo kalna vietu

        Viss īpašums man pabādis.

        Es tāļumus tur izlūkotu,

        Pār zariem kāpjus sarīkotu,

        Es skatam ceļu atklātu,

        Lai savu darbu redzētu,

        Lai apņemtu viens acu stars,

        Ko lielu iespēj radīt gars,

        Ar gudru ziņu gādājot,

        Kā tautām telpas dzīvei dot. —

 

        Mēs sajūtam visdziļāki,

        Kā trūkst, ja esam bagāti.

        Kā liepas dveš un pulkstens skan,

        Tas kapu atgādina man.

        Kaut spējā varā griba plūst,

        Še smiltīs tai ir jāsadūst.

        Teic, kā no tā lai vaļā kļūtu?

        Skan pulkstenītis, un es šūtu.

 

 

MEFISTOFELS

 

Nu, protams, liela aprieba

Tev mūžam dzīvi rūgtina.

Kas liegs, ka katram īgnas cel

Šis tinkšis, cēlas ausis dzeļ.

Tas nolādētais bimbeklis,

No viņa ģiedrums sadūcis,

Viņš jaucas klātu katrai lietai

No dzimšanas līdz kapa vietai,

It kā starp viņa dzindžumu

Kā sapnis dzīve aizklīstu.

 

 

FAUSTS

 

Šī pretošanās, ietiepums!

Tur jūk viss jaukais varenums,

Kā dziļā, niknā mocībā

Vai jāpagurst ir taisnībā.

 

 

MEFISTOFELS

 

Ko kaunēties, ko sajust bīju?

Tev sen jau vajga koloniju.

 

 

FAUSTS

 

Tad tais', ka tie tiek aizvesti!

Tu jauko muižu pazīsti,

Ko es priekš večiem izlasīju.

 

 

MEFISTOFELS

 

Tos notupina jaunās mājās;

Kopš apskatās, tie stāv jau kājās.

Un jaukā vietā varas darbs,

Kas pārciests, nešķitīs tiem skarbs.

 

(Viņš skaļi svelpj.)

 

(T r ī s   v a r e n i e   u z n ā.k.)

 

Nu nākat darbu izdarīt,

Kungs kuģu svētkus dos mums rīt.

 

 

TRĪS VARENIE

 

Kungs nebij laipnis saņemot,

Bet svētki var mūs samierot.

 

 

MEFISTOFELS

 

(Uz skatītājiem.)

 

Šis notikums vairs jaunais nau;

Jo Nabotvīnkalns bijis jau.

 

 

 

Dziļa nakts

 

LINCEJS, TORŅA SARGS

 

(Pils sargu tornī dziedot.)

 

Es lūkoties dzimu,

Man lūkoties liek,

Šis tornis man ģima;

Man prieku še tiek.

Es tāļumu skatu,

Man tuvums nau svešs,

Es zvaigznītes matu,

Man klājas tur mežs.

Tā visvisās vietās

Redz daili mana skats,

Viss tikāms man šķietas,

Es tiku sev pats.

Jūs, acis, es jūtu,

Ko redzējāt vien,

Kaut laikā ar grūtu,

Tik daiļš bij kasdien!

 

(Starpbrīdis.)

 

Bet ne vienām prieka jausmām

Es tik augsti nolikts še;

Kādām neģēlīgām šausmām

Draud man tumšā pasaule!

Liesmu dzirkstes redzu dzirkstam

Cauri liepu divēnim,

Stiprāk, stiprāk kvēles zvirgstam

Svaigā vējā pārplātim.

Ak, jau būdas iekša liesmās,

Sūnās velga stāvēdama;

Ātris palīgs vajdzīgs briesmās,

Paglābe nau dabūjama.

Ak, tas vecais, krietnais pāris!

Citkārt tie tik uzmanīgi,

Nu tos pašus uguns skāris!

Ak, cik viss ir šaušalīgi!

Liesmas liesmo, sarkanstaro

Melnās spāres rēgojoties.

Kaut iz pekles, kas tur garo,

Vecie spētu laukā doties!

Spoži zibšņi lokās lokos

Lapās, zaros, liepu kokos;

Sausie zari sadeg sprakšot,

Drīzi zvīļo, gāžas brakšot.

Vai jums, acis, to būs lūkot!

Vai man būt tik skadrīgam!

Baznīciņa sakrīt brūkot

Līdzi zaru lūzumam;

Vījās liesmu smailās mēles,

Liepu virsu ķērušas,

Līdz pat saknēm stumbros kvēles

Sarkansārtas zaigojas.

 

(Ilgs starpbrīdis. Dziedāšana.)

 

                        Kas reiz skatu priecinājis,

                        Līdz ar gadu simtiem gājis.

 

 

FAUSTS

 

(Uz balkona, pret kāpām.)

 

No augšas atskan garas vaidas.

Še skaņas, vārds par vēlu nāk.

Sargs vaimanā; šis darbs bez gaidas —

Man sirdi žēli mesties sāk.

Lai liepu audze izpostīta

Un stumbri oglēs vērtušies,

Drīz tāļredze būs uzstatīta

Kur bezgalībā lūkoties.

Tur arī jauno namu manu

Priekš viņa vecā pārīša,

Kas tagad sajūt saudzēšanu

Un jautri mūžu pavada.

 

 

MEFISTOFELS un TREJI

 

(Lejā.)

 

Še pilnos rikšos atnācām.

Ar labu vien gan nespējām:

Gan klauvējām mēs tikuši,

Bet neatvēra veceņi

Un klauvējot un paraustot

Drīz krita durvis atsprāgstot.

Mēs saucām diktiem saucieniem,

Bet klausīt nepatika tiem.

Un, kā jau tas tā notiekas,

Tie nevēroja mūs nemaz;

Bet mēs tad negaidījām ar

Un vācām viņus, kā nu var.

Tas pāris nemocījās daudz,

Aiz bailēm krita nost kā kauts.

Kāds svešnieks, kas mums uzbruka,

Uz vietas nostu palika.

Pa īso cīņu, nezin kā,

No oglēm, kas vēl puskvēlā,

Būs uguns salmos iesprucis,

Tiem trim šo sārtu sakūris.

 

 

FAUSTS

 

Jūs kurlie, es jums vēlēju,

Lai mainītu, ne laupītu!

Tā briesmas, ko jūs darījāt,

Es lādu! To sev izdalat!

 

 

KORIS

 

Tā vecu vecā paruna;

«Kā vara liek, tā jāklausa.»

Un, ja tu drošs un ej labprāt,

Tad ziedo visu, — sevi klāt!

 

(Aiziet.)

 

 

FAUSTS

 

Pie debess zvaigznes vājāk spīd,

Jau uguns slāpst un lejā slīd;

Mazs vējiņš liesmu kvēles dzeš,

Pret mani dūmus, tvaikus dveš.

Drīz vēlēts, pārdrīz izdarīts! —

Kas atklīst šurpu miglā tīts?

 

 

 

Pusnakts

 

 

Uznāk  č e t r a s   p e l ē k a s   s i e v i e t e s.

 

 

PIRMĀ

 

Es esmu Trūkums.

 

 

OTRĀ

 

Un Vaina es.

 

 

TREŠĀ

 

Es esmu Rūpes.

 

 

CETURTĀ

 

Es esmu Posts.

 

 

TREJAS

 

Še durvis ir slēgtas, še nelaidis mūs,

Še bagātnieks dzīvo; kā ietikt mums būs?

 

 

TRŪKUMS

 

Tur tieku par ēnu.

 

 

VAINA

 

Tur izgaistu pat.

 

 

POSTS

 

Tur luteklis vaigs mani neredz nekad.

 

 

RŪPES

 

Jūs māsas, jūs nevarat, nedrīstat iet;

Tik Rūpes, tās ielien, kaut durvis ar ciet.

 

(Rūpes pazūd.)

 

 

TRŪKUMS

 

Prom, pelēkās māsas, jums palikt še liedz!

 

 

VAINA

 

It tuvu pie sāniem lai Vaina tev sliedz.

 

 

POSTS

 

Un Posts lai uz pēdām tev iepakaļ nāk.

 

 

TREJAS

 

Iet debeši, zvaigznes jau tumšoties sāk!

Aiz mums tur, aiz mums tur, tik tāļi un blāvi,

Es atnākam redzu tur brāli, tur — nāvi.

 

 

FAUSTS

 

(Pilī.)

 

Tur četras nāca, trīs tik aizgāja;

Es nesapratu, ko tās runāja.

Par postu čukstēja tie stāvi;

Un drūmi atskanēja kā par — nāvi

Tā klusā balsī, dobji spokainā.

Vēl n'esmu izcīnījies brīvībā.

Ja maģiju no sevis gainīt spētu,

Ne mīklā burvju vārdus neminētu,

Ja dabai. pretī viens es stāvētu,

Tad būtu vērts vēl būt par cilvēku. —

 

Es biju tas, pirms tumsā nemeklēju

Un pasauli un sevi nolādēju.

Nu gaiss ir spokiem pilnum pildījies,

Ka nezina neviens, kā vairīties.

Ja diena arī skaidra, gaiša šķiet,

Tad steidzas nakts mūs sapņu tīklos siet.

No druvas mājās nākam priecīgi,

Un putnis ķērc. Ko ķērc viņš? Nelaimi.

Es māņticībā agri, vēli tīts, —

No zīmēm, regām, spokiem sabaidīts —

Tā stāvam katris — nedrošs, sajucis.

Grab vārti, bet neviens nau ienācis.

 

(Sakustināts.)

 

Vai šeit kāds ira?

 

 

RŪPES

 

Jā, ir atbilde!

 

 

FAUSTS

 

Un kas tu esi?

 

 

RŪPES

 

Esmu reizi še.

 

 

FAUSTS

 

Ej prom!

 

 

RŪPES

 

Es īstā vietā esmu gan.

 

 

FAUSTS

 

(Pirms sašutis, tad apmierinājies, zem sevis.)

 

Tik sargies, burvju vārdus neteic man!

 

 

RŪPES

 

Auss ja mani nedzirdētu,

Sirdī tomēr nodimdētu;

Veidā vienmēr pārvēršos,

Niknā varā darbojos:

Zemes ceļš vai jūras plaisma —

Mūžīgs biedris es kā baisma;

Vienmēr rasts, kaut nemeklēts,

Apglaimots un nolādēts!

Vai Rūpes n'esi pazinis?

 

 

FAUSTS

 

Es dzīvi skriešus izskrējis.

Ikkatru gadījumu izlietojis;

Kas nepieticīgs, par to nežēlojis,

Ko nenotvēris, tiku atstājis.

Es tikai vēlējos un darīju,

Un atkal vēlējos, ar varību

Tā dzīvē traucu; pirms gan varonīgi,

Bet nu iet gudri, nu iet apdomīgi.

Man zemes loks ir diezgan pazīstams;

Uz āru izskats mums nau iespējams.

Tas nelga, kas turp skatus virzinājis,

Aiz debešiem sev līdzus iedomājis!

Lai cieti stāv un še lai apskatās!

Nau dzīve mēma tam, kas darbojas.

Ko mūžību tam vajga klaidus mērot?

Viss ira tverams, ko viņš iespēj vērot.

Lai tā viņš dzīves dienu nostaigā;

Kad gari spoko, lai viņš nebēdā,

Lai mokas, laimi rod tik cenšoties,

Ne mirkli neļauj apmierināties!

 

 

RŪPES

 

Ko es reizi satvērusi,

Tam ir dzīve atriebusi;

Ceļas mūža tumsas baisma,

Nelec, neriet saules gaisma;

Kaut ar pilni āras prāti,

Iekšā tie ir tumsināti,

Un viņš neprot, dārgas krājas

Kā lai sevim savinājas.

Untumaini prieki, bēdas,

Pilnībā tas nepaēdas;

Līksmas, mokas viņš arvienu

Atliek tik uz citu dienu,

Nākotni tik cer viņš gaudīt,

Tā viņš nespēj brīdi baudīt.

 

 

FAUSTS

 

Beidz vien! Tu tā man netiec klāt!

Tiem niekiem netīk uzklausīties.

Nost, nost, tā ļauni klabināt!

Tur var ir gudris vīrs pat apmulsīties.

 

 

RŪPES

 

Vai lai ietu? Vai lai nāktu?

Atņemts apņēmiens, lai sāktu;

Ir pa gluda ceļa oļiem

Iet viņš taustot, baiļiem soļiem.

Dziļāk, dziļāk slīkst viņš iekšā,

Viss tam greizi vien nāk priekšā,

Sevi pats un citus spaida,

Dvašu gūdams, nosmakt gaida;

Ne viņš dzīvs, ne arī dzisis,

Mierā nau, nedz izsamisis.

Tā bez stājas agri, vēli

Pasākt pretī, atmest žēli,

Brīve drīz, drīz slogu smeldze,

Traucēts miegs un vāja veldze

Saista to pie savas vietas,

Kas par pekli viņam šķietas.

 

 

FAUSTS

 

Jūs ļaunie spoki! Tā jūs maldināt

Vai tūkstots kārtām cilvēcisko dzimtu;

Pat vienaldzīgas dienas pārvēršat

Par moku režģi, lai tā tīklā ļimtu.

No gariem grūti atpestīties varam,

Nau saite raisāma, kas likta garam;

Bet tavu spēku, lēno graušanu

Es, Rūpes, mūžam atzīt negribu.

 

 

RŪPES

 

Tad jūti to, kā es ar steigām

No tevis vēršos projām iet!

Ja ļaudis visu mūžu akli šķiet,

Tad, Faustu, topi tāds uz beigām,

 

(Viņa uzpūš viņam dvašu.)

 

 

FAUSTS

 

(Aklis ticis.)

 

 

Nakts tumsums visu dziļāk, dziļi klājis,

Bet iekšā spoža gaisma spīd:

Es steidzu izpildīt, ko nodomājis;

Tik kunga vārds ir tas, kas svarā krīt.

No guļas augšā, manu kalpu milns!

Lai drošo darbu skalu laimes pilns!

Tik naski ročus tverat, kapli, lāpstu!

Jo darbu gatavu drīz redzēt slāpstu.

Kur mundris naskums, stingris rīkojums,

Tur visujaukais algojums.

Lai visulielo darbu pabeigt sokas,

Tur vajdzīgs gars viens pats, bet tūkstots rokas.

 

 

 

Lielais pils pagalms

 

 

Lāpas.

 

 

MEFISTOFELS

 

(Kā uzlūks priekšgalā.)

 

Tik šurpu nākat, lemuri,

Ar kauliem klabēdami!

Iz dzīslām, cīpslām lāpīti,

Pusdzīves dzīvodami!

 

 

LEMURI

 

(Korī.)

 

Mēs tūdaļ nākam palīgā

Un, kā mēs dzirdējusi,

Tad zemi lielā platībā

Drīz būsim ieguvuši.

Mēs smailus mietus gādājām

Un ķēdes mērīt nesām;

Priekš kā šurp saukti atnācām,

To aizmirsusi esam.

 

 

MEFISTOFELS

 

Še nau ko mākslas skatīties;

Pēc saviem mēriem turaties!

Lai garākais tur liekas garšļauku,

Jūs citi apkārt uzrokat tik lauku,

Kā mūsu tēvu tēviem darīja,

Kad garos četrustūrus dobēja!

Iz pils uz šauro namiņu, —

Tik muļķiski beidz tomēr dzīvību.

 

 

LEMURI

 

(Ar tīdīgiem vaibstiem rokot.)

 

Kad biju jauns un mīlēju,

Tas gan man saldi likās!

Kur jautras skaņas dzirdēju

Tur kājām dejot tikās.

 

Nu vecums mani viltīgi

Ar kruķi sadauzīja;

Es klupu pār kapa paslieksni:

Kam kaps ar vaļā bija?

 

 

FAUSTS

 

(Iz pils iznākdams, taustīdams gar durvju stenderi.)

 

Kā lāpstu klaudziens mani iepriecina!

Tas ira dzīmis, ko es kalpinu,

Kas zemi, jūru samierina,

Kas viļņiem noliek robežu,

Kas stingrās saitēs velgu savaldzina.

 

 

MEFISTOFELS

 

(Sāņus.)

 

Priekš mums viss darbs, ko tu šo strādā,

Šie tavi dambji, rakumi;

Jo ūdens velnam Neptūnam vien gādā

Tu mielastu še lieliski.

Jūs katrā ziņā esat pazuduši;

Ar mums ir elementi salīguši,

Viss iziet tik uz nebūtni.

 

 

FAUSTS

 

Ē, uzlūks!

 

 

MEFISTOFELS

 

Še!

 

 

FAUSTS

 

Cik vien tik iespējams,

Tik gādā strādniekus pēc bara baru,

Ar baudām mudini un stingru varu,

Ne naudas, glaimu, spaidu taupīdams!

Ik dienas lai tiek manim paziņots,

Par cik ir sāktais grāvis pagarots.

 

 

MEFISTOFELS

 

(Paklusu.)

 

Ir runa, kā es padzirdējis tapu,

Nevis par grāvi, bet par kapu.

 

 

FAUSTS

 

Tur stiepjas tīrels kalnam garām,

Kā mēris izdveš visu iegūto;

Ja rāvo purvi ar vēl novilkt varam,

Mēs beigās sasniedzam visaugstāko.

Es milijoniem telpu vaļā klāju,

Ne drošai gan, bet brīvai dzīvei māju!

Tur zaļo lauks — un lopi, cilvēki

Tur mielojas pa jauno mājokli,

Un tūdaļ apsēsti ir apkārt kalni,

Ko rosa tauta uzcēla par valni.

Un vidū paradīze atklājas;

Kad ārā bangas traki saslejas

Un laužas iekšā, graužot nikniem zobiem,

Steidz visi pretī stāties rautiem robiem.

Jā! šādām domām pilni padots esmu,

Tā gudrība visaugstākā:

Ka pelna brīvības un dzīves dvesmu

Tik, kas ik dienas gūst to cīniņā.

Tā pavada, ar briesmām apradis,

Še gadus bērns un vīrs, un sirmgalvis.

Šo ņudzekli es labprāt redzētu,

Ar brīvu tautu brīvi stāvētu.

Es spētu sacīt uz šo brīdi:

«Tu esi skaists! jel kavējies!

Viss, ko es radīju pa dzīves sprīdi,

Ne mūžos nevar izgaisties.» —

Šī laime iepriekš mani saviļņo,

Nu baudu acumirkli augstāko.

 

(Fausts nokrīt, lemuri viņu uzķer un noliek uz zemi.)

 

 

MEFISTOFELS

 

Ne laime, ne kāds prieks tam pietika,

Pēc maiņu tēliem cītās viņš ar dziņu;

Nu niecīgs pēdējs mirklis pienāca —

Un nabags, vēlās turēt viņu.

Kas man tik vareni bij pretojies, —

Laiks vaļā, — smiltīs viņš še izstiepies,

Un pulkstens stājies —

 

 

KORIS

 

Stājies! Klust, kā pusnakts veikts.

Krīt rādītājs.

 

 

MEFISTOFELS

 

Viņš krīt, un viss ir beigts!

 

 

KORIS

 

Pagalam viss!

 

 

MEFISTOFELS

 

Pagalam! — muļķīgs vārds,

Par ko pagalam viss?

Pagalam, gluži vienalgs, nieks un iznīcis!

Ko līdz tad mūžam radīt, radīt!

Un radīto uz nebūtību vadīt!

«Tad ir pagalam!» Ko tur izlasījis?

Tas ir tik daudz, kā nebūt' bijis;

Un tomēr riņķī griežas, it kā būtu.

Pie Mūžam Tukšā vairāk prieka jūtu.

 

 

 

Kapā likšana

 

 

LEMURS

 

(Solo.)

 

Kas kapļiem, lāpstām būvējis

Šo prasto nama dangu?

 

 

LEMURI

 

(Korī.)

 

Tev, viesim, linu kreklītis,

Tev nams vēl ir par brangu.

 

 

LEMURS

 

(Solo.)

 

Ko zāle itin nekopta?

Ne galdu, krēslu nava?

 

 

LEMURI

 

(Korī.)

 

Tā manta bij tik aizņemta;

Tur aizdevēju krava.

 

 

MEFISTOFELS

 

Guļ ķermens, un, ja gars tik paraudzītu

Man bēgt, — es turu asins parakstu,

Bet diemžel! — daudz ir tagad līdzeklu.

Kā velnam dvēsles atmānītu.

Pa veco ceļu sāk mums šķēršļus likt,

Pa jauno n'esam patīkami;

Es citkārt spētu viens še galā tikt,

Nu palīgi ir aicināmi. —

 

Mums visās lietās vāji padodas!

Sensenas parašas un tiesības,

Uz it neko vairs nevar paļauties.

Tā citkārt līdz ar dvašu projām bēdza;

Es sargāju, kad pelīte man skries,

Un šviks! to manas ķetnas cieti slēdza.

Nu dairās tā vēl atstāt drūmo vietu,

Lai prom iz līķa riebjā nama ietu;

Bet elementi, pilni naida,

To beigās projām aizdzīs gan.

Un, kaut: man dienas, stundas jānogaida,

K a d, k ā un k u r — tik jautājums še skan.

Jau vecai nāvei asais spēks ir sicis,

«Vai mirs», pat tas ir šaubāms ticis;

Ar kāri daudzreiz vēros stīvās miesās;

Tik māņi, tanīs atkal dzīve viesās.

 

(Fantastiski varoniski buršanas vaibsti.)

 

Tik ņipri šurpu! — soļojat,

Jūs kungi taisnā, kungi līkā raga!

Jūs īsta velna kaula, velna naga,

Sev līdzi elles rīkli atnesat.

Gan ellei rīkļu lielu lielā krava,

Tā rij pēc kārtas, goda, amata;

Bet: šī jau beigu rotaļa,

Uz nākotni ko apdomāt tur nava.

 

(Neģēlīgā elles rīkle atdaras kreisajā pusē.)

 

Ņirdz zobi, un iz žaunām uguns svelmes

Ar niknām šutām verdin virst,

Un vērsmaskvēlē tur iekš pašas dzelmes

Es redzu, mūža gozā pilsēts zvirst.

Ķer liesmulinga līdz pat zobu spraugām,

Un glābdamies šurp nosodītie peld,

Bet nezvērs nikni žņauga tos ar džaugām,

Un viņus atkal baiļi karsme dzeld.

Tur kaktos daudz kas vēl ir redzams klaidot,

Milns briesmu iekš tik. Šaura šauruma!

Jūs darāt labi, grēciniekus baidot;

Tie to par māņiem, sapņiem uzskata.

 

(Uz resniem velniem no īsā, taisnā raga.)

 

Jūs blēži, ugunspurņi, vēdermuči!

Kā ellessēra trekni zvērojat,

Jūs nekustamiem skaustiem tā kā kluči!

Vai spīd kā fosfors, lejā uzglūnat!

Tā dvēslo, Psihe; raujat tīsu

Tai spārniņus, un nejauks tārps tā būs!

Es savu zīmi viņai uzspiedīšu,

Tad uguns viesulī tā līdzi grūs. —

 

Jūs uzmanat uz apakšējo galu,

Jūs kuņģi, tas ir jūsu pienākums;

Varbūt tā izmeklēja sev to malu,

Tik skaidri tas nau zināms mums.

Tā nabā labprāt piemājo:

Tik pielūkojat, ka tā nelido!

 

(Uz kalsniem velniem no garā, līkā raga.)

 

Jūs šauļi, milži izklaidīgi,

Pa gaisu ķerstat, mēģinājat raut!

Un rokas, nagus staipat nemitīgi,

Lai lidojošo bēgli varat gaut!

Tā vecā namā var tik īgt un slāpt,

Un ģēnijs, tas jau grib uz augšu kāpt.

 

(Glorija (spožums) no augšas, pa labai.)

 

 

D e b e s u   p u l k i.

 

 

EŅĢEĻU KORIS

 

Debesu dēli,

Lēnīgi, cēli,

Lidojat šurp!

Izdeldēt grēku,

Pīšļiem dot spēku!

Pa pasaules ēku,

Mīlību kaisot,

Dzīvību raisot,

Steidzat ikkurp!

 

 

MEFISTOFELS

 

Es dzirdu neskaņas, tāds tinkšinājums

No augšas līdz ar gaismu atskanas:

Tas zēnu-meitenišķis spindzinājums,

Kāds svētuļgaršai patīkas.

Jūs zināt, lāstu stundās iznīcību

Mēs laužu dzimtai prātojām:

Ko šķitām par visdziļo apgrēcību,

To viņi mīl priekš savām lūgšanām.

 

Tie nelgas nāk ar viltus glaimu ruņām!

Tā dažu viņi mums ir vīluši,

Pret mums tie karo mūsu pašu bruņām;

Ir arī velni, tikai apslēpti.

Še pazaudēt, tas būtu kauns bez gala;

Lai cieši sargāta tiek kapa mala!

 

 

EŅĢELI

 

(Rozes kaisot.)

 

Rozes jūs starošās,

Balzamu garošās,

Lidošās, klaidošās,

Dzīvību raidošās,

Zarspārnos traukušās,

Pumpuru plaukušās,

Ziedi lai rīst!

 

Ziedoņa zaigums

Zaļsārti klīst!

Lai Ēdenes maigums

Pār dusošo līst.

 

MEFISTOFELS

 

(Uz sātaniem.)

 

Ko gubstat, tupstat? Vai tā velniem der?

Tik stāvat cieti, lai tie kaisa!

Lai katris savā vietā dvēsli ķer!

Nē, karstiem velniem dūša netiek baisa,

Kaut šie ar puķu sniegu ber;

Tas kūst un raucas jau no pekles gaisa.

Nu pūšat, pūšļi! — Diezgan, apturat!

Viss gājiens jau no tosas nobālst pat. —

Nu slēdzat mutes, nāsis! ne tik pikti!

Paties', jūs pūtuši jau pārāk dikti.

Nekad jūs nemanāt, ka mērs jau pilst!

Ne raucas vien, bet tumst un kalst, un svilsti

Jau skaidrās dzeldu liesmas klātu, klātu?

Nu kļaujaties, lai cieti pretī stātu! —

Spēks dziest! — un visa dūša gaist,

Un velniem sveša glaimu kvēle kaist.

 

 

EŅĢEĻI

 

Puķes svētlaimīgas,

Ugunis glaimīgas,

Mīlību vada tās,

Līksmību rada tās,

Kā vēlas sirds.

Taisnība gariem,

Mūžīgiem bariem,

Ētera stariem

Gaismību mirdz.

 

 

MEFISTOPELS

 

Ak, lāsts, ak, kauns šiem gļēvuļiem!

Ko sātani uz galvu stājas, gāžas?

Šie neveikļi iet riteņriteņiem

Un ačgārniski ellē brāžas.

Nu, karstu pirti novēlu!

Es še uz savas vietas palieku. -

 

(Kaujas pa gaisu ar lidošām rozēm.)

 

Prom, spīgain! Lai tev nez kāds vizējums,

Kad ķeršu, tu tik riebīgs biezējums.

Ko skraidi? Negribi vēl posties? —

Kā piķis, zēvels sāk man sprandā kosties.

 

 

EŅĢEĻI

 

(Korī.)

 

Kas jums nau piederums,

Nava jums viešams,

Viss, kas vien traucējums,

Nava jums ciešams.

Ja tas grib vareni mākt,

Vajga mums palīgā nākt;

Mīla tik mīlošus

Līksmā var vākt!

 

 

MEFISTOFELS

 

Sveļ galvu, sirdi, aknas ugunis.

Tas elements ir pārāk velnišķis!

Daudz dzelošāks par pekles liesmām!

Par to jūs gaudojat ar tādām briesmām,

Jūs, mīlētāji, kad jūs atmesti,

Pēc mīļās skatāt, kaklus griezdami!

 

Ir man! Kas galvu velk uz viņu pusi?

Mēs taču naidā! Tā man atriebusi!

Šo skatu citkārt sīvi ienīdu.

Vai esmu pārspēts caur ko svešējādu?

Es mīļos zēnus labprāt ieraugu!

Kas manim neļauj, ka tiem lādu? —

Ja sevi pievilt paļauju,

Ko vēlāk gan par nerru saukātu? —

Tie velna puikas, man tik ienīstami,

Tie tomēr liekas pārāk mīlējami! —

Jūs, skaistie bērni, pastāstat:

Vai n'esat arī Lucifera dēli?

Jūs skūpstīt gribas, jūs tik daiļi, cēli

Jūs manim īstā laikā atnākat.

Man ir tik ērti, omulīgi,

It kā jūs simtkārt būtu redzēti,

Kā kaķīšam — tik maigi kārumīgi;

Ar katru skatu aizvien skaistāki.

Ak, nākat! ļaujat  v i e n u  skatu mani

 

 

EŅĢEĻI

 

Mēs nākam jau, par ko tu bēdzi gan?

Mēs tuvojamies, paliec, ja tu vari!

 

(Eņģeļi, apkārt ejot, ieņem visu telpu.)

 

 

MEFISTOFELS

 

(Kurš tiek bīdīts priekšskatuvē.)

 

Jūs paļājat mūs, ka mēs ļauni gari,

Bet pārspējat vēl raganmeistarus;

Jo sievas pavedat un vīriešus. —

Šis nolādētais piedzīvojums!

Vai tāds ir mīlestības iemājojums?

Man visas miesas vienu liesmu milst,

Es tikko jūtu, ka man kaklā svilst. -

Jūs šur tur līgojat; jel nolaižaties!

Un saldām miesām pasaulīgāk pakustaties!

Jums jauki piestāv nopietnums, paties',

Bet labprāt redzētu jūs smejamies;

Tas manim mūžīgs jūsminājums būtu,

Tāds iemīlējies smaids, pilns saldu jūtu;

Sīks vaibsls ap mu1:i to spēj izdarīt.

Tu, garais puisi, tīci man par visiem pāri,

Nemaz tev svētuļseja nepiekrīt.

Jel uzskat’ mani drusku saldi kāri!

Jums pieklājīgāk būtu kailāk iet,

Tas garais kreklis pārāk tiklis šķiet.

Tie apgriežas. No pakaļpuses apskatīti,

Šie rakari dod tiešām apetīti.

 

 

EŅĢEĻU KORIS

 

Dzīdrumu viedēt

Jums, mīlošām liesmām!

Iz grēcības briesmām

Taisnums var dziedēt,

Lai ļaunuma brīvi

Raisās uz dzīvi,

Var visuma kopībā kļūt,

Laimīgi būt!

 

 

MEFISTOFELS

 

(Saņemdamies.)

 

Kā Ījabam man ceļas vāts uz vati,

Viss vīrs, kam pašam sevis īgnējas

Un reizē gavilē, kad sevi saprotas,

Kad sev un savai ciltij uzticas;

Viscēlie velnu locekļi ir izsargāti,

Uz ādu metas mīlas spocības;

Jau nolādētās liesmas izdegušas,

Un es jūs visas lādu, kā jūs pelnījušas!

 

 

EŅĢEĻU KORIS

 

Kuru sedz, saudzē

Svētliesmas glaimi,

Tas dzīvē jūt laimi

Labajo draudzē.

Visums ir biedrots,

Pacelies, bars!

Gaiss ira ģiedrots,

Elpot var gars!

 

(Viņi paceļas, aiznesdami Pausta nemirstamo.)

 

 

MEFISTOFELS

 

(Apkārt lūkodamies.)

 

Bet kā? — Kur viņi pazuduši?

Jūs, pusauguļi, mani pārsteidzāt!

Ar laupījumu viņi aizbēguši;

Par to tie spiedās tā pie kapa klāt

Visdārgo, lielo mantu tie man vīla,

Šo dvēsli, kas man dota bij kā ķīla,

Tie mācēja man gudri aizgādāt.

 

Kur nu man sūdzēt, atrast tiesasnesi?

Kas gādās manim gūtās tiesības?

Tu savās vecās dienās pievilts esi,

Tu pelnījis, tev nikni neveicas.

Es izturējies kā iz nejēdzības,

Liels pūliņš nu ir smieklā izšķēdēts;

No prastas kāres, muļķa mīlestības

Tiek norūdītais velns vēl piemeklēts,

Un, ja ar bērnišķo, šo trako lietu

Vēl piedzīvojušais var darboties,

Tad gan to muļķību ne mazu šķietu,

Kam beigās viņš būs padevies.

 

 

 

Kalnu gravas, mežs, klints, tuksnesis

 

S v ē t i   a n a h o r ē t i, izdalīti pa kalna galu, apmetušies aizu starpas.

 

 

KORIS un ATBALSS

 

Meži, tie vējā līkst,

Klintis, tās smagi slīkst,

Saknes, tās sniegtin sniedz,

Stumbri pie stumbriem sliedz;

Vilnis pie viļņa plūst,

Alā tur tvērumu gūst;

Lauvas, tie lēni iet,

Laipni mūs uzskatām šķiet,

Visu še savalda

Svētīta mīlība.

 

 

PATER ECSTATICUS

 

(Uz augšu un leju lidodams.)

 

Līksme, kas neizgaist,

Mīla, kas kvēlin kaist,

Sāpes, kas griezīgi smeldz,

Prieca, kas dievišķi veldz.

Bultas lai mani dzeļ,

Šķēpi lai mani šķeļ,

Vāles lai mani triec,

Pērkons lai zemē liec,

Niecīgais viss lai zūd,

Izģinst un zemē trūd,

Laikos lai zvaigzne spīd,

Mūžīgā mīla ik brīd'!

 

 

PATER PROFUNDUS

 

(Dziļa daļa.)

 

Kā man pie kājām klinšu krauti

Uz dziļa domja līkstot guļ,

Kā staros ritē tūkstoš strauti,

Kur rāva strāvu putās kuļ,

Kā gaisos stiepjas zara pēc zara,

Iz koka paša dziņas zeļ:

Tā mīla ir tā dziļā vara,

Kas visu veido, visu ceļ. —

 

Ap mani dārdē trakā brāzmā,

It kā vai mežs un klintis grūst!

Un tomēr mīlas pilnā gāzma

Uz bezdibeni krāce plūst,

Lai leju lēni ūdeņotu;

Un pērkons zvīļot iespēra,

Lai biezo gaisu noskaidrotu,

Kas smagus tvaikus nēsāja:

 

Tie mīlas sūtņi, viņi vēsta,

Kas mūžam radot rit ap mums.

Ir man lai krūtīs kvēlas dēsta,

Kur gara, pats sevim tirdījums,

Smok tumši. drūmu kaislu saitā, —

Un asi cietās važas miedz.

Ak dievs! dod mieru domu gaitā

Un gaismu vārgai sirdij sniedz!

 

 

PATER SERAPHICUS

 

(Vidēja daļa.)

 

Kāda rīta debess līgo?

Loki liecas egles zars. —

Kāda dzīve viņā zvīgo?

Tas ir jaunu garu bars.

 

 

SVĒTĪGU ZĒNU KORIS

 

Teic mums, tēvs, kurp aizlidojam?

Teic mums, kas mēs radīti?

Laimē klīstam projām, projām,

Būt — mums ir tik lēnliegi.

 

 

PATER SERAPHICUS

 

Zēni, pusnakts piedzimuši,

Gars un prāts pusatvērti,

Vecākiem drīz pazuduši,

Toties līksmi eņģeli!

Nākat! mīlējošs jūs gaida,

Jūs to paši jūtat jau.

Bet no dzīves ceļu sklaida,

Laimīgiem, jums miņas nau!

Kāpjat manās acis iekšā,

Pasaulei tās radītas!

Redzēsat ar viņām priekšā

Zemes tāles izklātas.

 

(Viņš viņus uzņem sevi.)

 

Tie ir koki, tie ir kalni,

Krāce, kas uz leju brāž

Un ar milzu ūdens valni

Kraujā ceļā visu gāž.

 

 

SVĒTĪGIE ZĒNI

 

(Iz iekšienes.)

 

Varenību acis skata,

Bet par drūmu vieta šķiet,

Mūs ar baismām, šausmām krata.

Cēlais, labais, laid mūs iet!

 

 

PATER SERAPHICUS

 

Augstāk ceļaties ar kvēli,

Augat vienmēr nemanot;

Mūžam skaidri, mūžam cēli

Spēcina dievs klātesot.

Tā ir garu atjaunība,

Kas visbrīvā gaisā rada;

Mūžamīlas parādība,

Kas uz svētu laimi vada.

 

 

SVĒTĪGO ZĒNU KORIS

 

(Pa augstākajiem kalnu virsiem lidojot.)

 

Roka lai rokā

Saistās kopīgi,

Dziedat nu lokā

Svēti un jūsmīgi!

Mācību maigu

Glabājat jūs!

Varenā vaigu

Redzēt jums būs.

 

 

EŅĢEĻI

 

(lidojot augstāka gaisa kārtā, Fausta nemirstamo daļu nesot.)

 

 

Šis garu sfēras loceklis

Ir atrauts ļaunam garam;

«Kas mūžam cīstot karojis,

To brīvi pestīt varam.»

Un, ja vēl dievs ar mīlību

Pie viņa ņēmis daļu,

To svētie sveic ar sveicienu,

Tik sirsnīgu un skaļu.

 

 

JAUNĀKIE EŅĢEĻI

 

Ar šo rožu mīļām rotām,

Svētu mocekļu mums dotām,

Ienaidnieku pārvarējām,

Lielo darbu paveikt spējām;

Iemantojām dvēsles krāju.

Rozes kaisot, aizbēga

Velni prom uz elles māju.

Savu sodu aizmirsa,

Tikai mīlas mokas juta;

Sātans pats, kas nikni šuta,

Locījās aiz sāpju kvēlēm.

Gavilējat tūkstots mēlēm!

 

 

PILNIGĀKIE EŅĢEĻI

 

Sīks zemes atlikums

Mums nesams grūti,

Pat azbests netīrs mums

Pret debess būti.

Kad gara milzenis

Ir dabas tvirtu

Pie sevis saistījis,

Ne eņģels šķirtu

Šis būtnes, vienībā

Kas turas skautas;

Tik mīlā mūžīgā

Šīs saites rautas.

 

 

JAUNĀKIE EŅĢEĻI

 

Klintsgalos, manu, klīst

Migla un mirdzē

Vijas un mijas, un rīst

Tur gari virdzē.

Bet miglu kliedē stars;

Es redzu — rotājošs bars,

Svētīgi zēni:

Nespiež tos zemes spaids,

Dejā tie iet,

Tos veldzē lēni

Jauns ziedons un smaids,

Kas augstākā sfērā riet.

Še lai viņš gaitu sāk,

Augot visaugstāk nāk,

Šiem biedros iet!

 

 

SVĒTĪGIE ZĒNI

 

Priecīgi skaujam mēs

Viņu vēl kāpuru;

Viņā tā gaujam mēs

Eņģeļu mantību.

Tīstošie auti lai slīd,

Dodat tam brīvi!

Liels jau un skaists viņš spīd

Uz svēto dzīvi.

 

 

DOCTOR MARIANUS

 

(Visaugstākā un visskaidrākā mājoklī.)

 

Še izskats brīvs, aug gars,

Var gaismas smelties.

Klīst garām sievu bars,

Debesīs celties;

Greznumā dievmāte,

Iekš zvaigžņu segas,

Debesu valdniece, —

Vizot no regas.

 

(Jūsmu pārņemts.)

 

Karaliene augstākā!

Ļauj, lai tur, kur plata

Debess telti dzidrumā,

Acis tevi skata!

Neliedz, no kā vīra krūts

Ceļas maigi, cēli,

Ko viņš, svētas mīlas gūts,

Pretī nes ar kvēli!

 

Neveicama drosa mums,

Klausot pavēlnieci;

Pēkšņi noslābst liesmojums,

Ja tu noklust lieci.

Jaunava visskaidrākā,

Māte godinātā,

Karaliene vēlētā,

Dieviem līdzinātā! —

 

Ap viņu vījas

Kā migla blāvi;

Tie grēku bījās

Ir sievu stāvi,

Tās ceļus tverot,

Zildzidri dzerot,

Laipnību cerot. —

 

Skaidrās nekas neaizskar,

Mūžam neskaramās:

Mīļi nākt pie tevis vai

Viegli pavedamās.

 

Vājībā tās grimst un grauj

Grūti glābt ir viņas:

Kurš lai pats tās saites rauj,

Ko liek kaislas dziņas?

Ak, ja ceļš ir gluds un sklaids,

Kāja paslīd paša;

Kuru neviļ skats un smaids,

Mīļi glaima dvaša?

 

 

M a t e r  g l o r i o s a, gaisā lidojot.

 

 

GRĒKU SŪDZĒTĀJU KORIS

 

Tu lido cēli

Uz mūža māju.

Mēs lūdzam žēli,

Ak, vienīgaju!

Ak, žēlotāju!

 

 

MAGNA PECCATRIX

 

Pie tās mīlas, kura jūsmām

Tava dēla kājām lēja

Balzamu ar asru plūsmām,

Kaut gan varizeji smēja;

Pie tā trauka, kurā lija

Svaidīt saldu smaršu strāva,

Pie tām cirtām, kuru vija

Viņa svētās miesas žāva —

 

 

MULIER SAMARITANA

 

Pie tās akas, kur arvienu

Ābrams avis dzirdināja,

Pie tā spaiņa, kurš to dienu

Kristus lūpas dzesināja;

Pie tā avota, kas svaigi

Tur nu izplūst plūstin pāri,

Mūžam verdot, skaidri, maigi

Līst pa visu zemes āri —

 

 

MARIA AEGVPTIACA

 

Pie tās vietas, kur uz dusu

Mūsu kungu guldīja,

Pie tās rokas, kura klusu

Durvīs mani atstūma;

Pie tā grēku nožēluma,

Ko es gadiem pārcietu,

Pie tā svētā vēlējuma,

Ko es smiltīs rakstīju —

 

 

TRIJĀS

 

Tu, kas lielām grēciniecēm

Tuvoties tev neaizliedzi,

Tu, kas debesis ar priecēm

Grēku sūdzētājiem sniedzi, —

Ir šo dvēsli žēlodama,

Kas tik reizi mīlestībā

Ziedzās, grēka nejauzdama,

Uzņem savā žēlastībā!

 

 

UNA POENITENTIUM

 

(Citkārt saukta Grietiņa, pieglaužoties.)

 

Vērei vaigu,

Tik cēlin maigu,

Ar staru zaigu

Uz manu laimi, dieva māt!

Sen mīlā skautais,

Iz bēdām rautais

Man atkal klāt.

 

 

SVĒTĪGIE ZĒNI

 

(Tuvojas, lokā iedami.)

 

Viņš drīz mums pāri augs

Ar milzu dziņu;

Mūs dāsna roka džaugs,

Ka kopām viņu.

Pirms spējām cīnīties,

Mūs nāve vāca;

Bet viņš ir mācījies,

Lai mūs viņš māca!

 

 

VIENA GRĒKU SŪDZĒTĀJA

 

(Citkārt saukta Grietiņa.)

 

Ar cēliem gariem klīstot brīvi,

Vēl jaunais atģidies še nau,

Viņš tikko nojauš svaigo dzīvi

Un svētam pulkam līdzīgs jau.

Lūk, viņš iz katras zemes segas,

Iz vecām saitēm izraujas,

Iz ēteriska tērpa regas

Kā pirmā spēkā parādās!

Ak, ļauj, ka viņu vadīt varu!

Vēl acis kaunas gaismas staru.

 

 

MATER GLORIOSA

 

Nāc! celies augstāk debesīs!

Viņš sekos tev, ja nojaudīs.

 

 

DOCTOR MARIANUS

 

(Uz vaiga krizdams, pielūdzot.)

 

Jutīgie, uz glābēju

Žēlās lūkojaties!

Jūs uz debess laimību

Sirdīs pārvēršaties!

Lai ik gara spējība

Tevim kalpot kvēlo!

Kundze, māte, jaunava,

Dieve — žēlo, žēlo!

 

 

CHORUS MVSTICUS

 

Nīcīgais, vīstošais —

Līdzības tēli;

Nesniegti klīstošais

Sasniegts še cēli.

Netveram-dievišķais

Dzīvē še zeļ;

Mūžīgi sievišķais

Augšup mūs ceļ.