TRAĢEDĪJAS

PIRMĀ DAĻA

 

 

Nakts

 

 

Saurā, gotiskā istabā ar augstām velvēm F a u s t s, nemierīgi uz sava krēsla pie pultes.

 

 

FAUSTS

 

 

Esmu nu studējis prātniecību,

Tiesu zinības, ārstniecību

Un diemžēl ticības mācības arī —

Ar kvēlošu centību, plaši un gari.

Še, nabags nerrs, es stāvu nu!

Tik gudris, kā bijis priekšlaiku;

Saucos par maģistri, saucos par doktoru pat

Un savus skolniekus gadu no gad'

Vazāju apkārt aiz deguna gala

Augšup un lejup bez mērķa, bez gala —

Un redzu — mēs nevaram zināt nekā!

Tas sirdi kā uguņiem dedzina.

Gan prātīgāks esmu par visiem tiem sušķiem,

Dakteriem, cientēviem, papīru rušķiem;

Es nemocu sevi ar šaubām un spailēm.

Pret elli un velnu es ietu bez bailēm —

Par to man ar atņemts ikkatris prieks,

Es jūtu, ka viss, ko es zinu, ir nieks,

Es jūtu, ka nevaru mācīt ko labu,

Cilāt un pārvērst cilvēka dabu.

Nau man arī ne mantas, ne naudas,

No pasaules goda ne mazākās jaudas;

Suns lai tur dzīvo vēl tādās mokās!

Tādēļ es nodevos maģijas rokās,

Vai man dažs noslēpums netiktu zināms,

Kurš tikai caur gara spēku ir minams;

Lai to, ko pats nezinu, neklāstu

Ar ģīmi, gudri saviebtu;

Lai atzīstu, kas debešus

Satura saskaņā vienkopus,

Un lūkoju dīgli un radošo spēku,

Ne tukšiem vārdiem vairs ceļu brēku.

 

 

Ak, dzidrais mēnes, nolūko

Uz mani reizi pēdējo,

Kur mani dažu pusnakti

Pie pultes modro satiki!

tu, skumjais draugs, tad lūkojies,

Kur grāmatās es apracies!

Man ilgas deg turp kalnos klīst,

Kur plaši tava gaisma līst!

Pār kalniem līdzi ar gariem līgot,

Pa pļavām tavā vizumā zvīgot;

Es tavā rasā no mācību tvaikiem

Mazgātos vesels uz mūžīgiem laikiem!

Ak, vai es aizvien vēl gūstībā?

Sasodītā, smakušā cietumā,

Kur saulītes mīļā gaismiņa

Caur krāsotām rūtīm spīd nespodra!

Te ieslodzīts grāmatu grāmatās,

Ķirpotās, putekļu pārklātās;

Gar sienām līdz velvēm tik papīri vien,

Kur kvēpušos tīklos zirnekļi lien;

Visapkārt glāzes un rieres jaucas,

Ar instrumentiem viss apstatīts,

Ar sentēvu lūžņiem vēl piebīdīts —

Tā mana pasaulei! Tā par pasauli saucas!

 

 

Vai tu vēl jautā, kamdēļ sirds

Tev krūtīs baigi saraujas?

Kam sāpēs neizprotamās

No dzīves mūžam esi šķirts?

Ne dzīvā daba tevi skauj,

Kur cilvēki ir stādīti,

Ap tevi viss dūmos un tvaikos grauj

Un kauli zvalstās un ģilteņi.

 

 

Prom! Bēdz! — Lūk, plešas klajumi!

Šī noslēpumu grāmata,

Ko Nostradams pats rakstīja,

Lai tevim ir par vadoni!

Tev zvaigžņu gaita atklājas,

Un, ja tu dabā mācīsies,

Tad dvēsles spēks tev raisīsies,

Kā gars ar garu runājas.

Par velti sausā prātība

Tev svētās zīmes skaidroja;

Jūs, gari, apkārt lidojat;

Tad atbildat, ja sadzirdat!

 

(Viņš atšķir grāmatu un ierauga makrokosma zīmi.)

 

Ha! kāda bezgalīga laimes jauda

Uz reizi pāri visiem prātiem līst!

Es jūtu: jauna, svēta dzīves bauda

Kā tekošs uguns man caur dzīslām klīst.

Kāds dievs šīs zīmes rakstīja,

Kas manās krūtīs vētru klusu dara,

Kas vārgo sirdi līksmām piepilda

Un kuru noslēpuma vara

Man dabas spēkus visus atklāja?

Vai esmu dievs? Tik gaišs top manim prāts!

Es redzu šinīs skaidrās ainās,

Kā daba rada, kā viss mainās.

Tik tagad protu, kas bij sludināts:

Nau garu valsts tev slēgta cieti, —

Tavs prāts ir slēgts, tev mēma sirds!

Ej droði, skolniek, gaismas rieti

Drīz aizkusušās krūtis spirdz!

 

(Viņš aplūko zīmi.)

 

Kā vienība. viss kopā aužas,

Viens otrā dzīvo, viens otrā glaužas!

Rit augšup, lejup debess spēki maiņus,

No rokas rokā sniedz tic zelta spaiņus!

Tie svētības pilošos spārnus cilda,

Un zemi un debesi viņi silda,

Ar skaņām pasaules plašumu pilda!

 

 

Kāds skats! Bet, ak! — no skata ko ceru?

Kur tevi, bezgala daba, lai tveru?

Jūs krūtis, jūs avots, iz kura dzīvība plūst,

No kurām debess un zeme atkaras,

Uz kuram laužas krūtis, kas vītušas —

Jūs ritat, jūs dzēšat — man salkušam iekšas lai žūst?

 

(Viņš sašutis pāršķir grāmatu un ierauga zemes gara zīmi.)

 

Cik citādi šī zīme mani saista!

Tu manim tuvāk, zemes gars;

Man spēkos rodas atkal spars

Un vaigos kā no vīna asnis laista;

Es jūtu drošumu, lai dzīvē dotos,

Lai zemes vārgu, zemes laimi nestu,

Ar negaisiem lai karu vestu

Un, kuģim šņirkstot, irstot, nebaiļotos.

Pār mani debess mācas —

Slēpj mēness savu gaismu —

Lampa zūd!

Kāpj tvaiki! — Spīgo liesmu stari

Ap manu galvu — it kā šausmas

No velves lejā dveš Un mani grābj!

Es jūtu, tu ap mani lido, lūgtais gars,

Tad atklājies!

Ha! kā man sirdī graužas!

Uz jaunām jūtām Kā visi mani prāti laužas!

Es jūtu, ka mana sirds visa rokās tev slīkst!

Tev jānāk! jānāk! un lai ar man dzīvība nīkst!

 

(Viņš paņem grāmatu un noslēpumaini bilst gara zīmi.

Uzliesmo sarkana liesma, gars parādās liesmā.)

 

 

GARS

 

Kas mani sauc?

 

 

FAUSTS

 

(Aizgriezdamies.)

 

 

Tik šausmīgs baigs!

 

 

GARS

 

Tu mani spēji pievilki,

Tu ilgi pie manis klauvēji

Un tagad —

 

 

FAUSTS

 

 

Ak! Nepanesams tavs vaigs!

 

 

GARS

Tu aizelsus lūdzies mani skatīt,

Manu balsi dzirdēt, manu vaigu matīt;

Mani loka tavas dveseles varena vaida,

Šeit esmu! — Kas nu tevi drebīgi baida,

Tu — pārcilvēks? Kur dvēsle, kas sauca?

Kas pasauli iekš tevis radīja

Un nesa, — kas prieka drebās uztūka,

Mums, gariem, līdzi celties trauca?

Kur esi, Faust, kā balss man skanēja,

Kas visiem spēkiem pie manis pieslēdza?

Vai tu tas, kas nu manas dvaðas svelmē

Iedrebas dzīvības dziļākā dzelmē, —

Vārīgs, bailīgi promliecies tārps!

 

 

FAUSTS

 

Vai saļimt man pret uguns dvesmu?

Es, Fausts, es tevim līdzīgs esmu!

 

 

GARS

 

Dzīvības plūsmās, darbības aukās,

Viņās es līgoju,

Viļņoju, zvīgoju!

Mūžīgi mirt un dzimt,

Jūrā celties un grimt;

Kvēlošās ainās Dzīvība mainās;

Laikmetu dūcošu šaudikli šaudu,

Darinu dievībai dzīvības audu,

 

 

FAUSTS

 

Tu gars, kas apņem visu plašumu,

Cik tevim tuvu sevi sajūtu!

 

 

GARS

 

Tu līdzīgs garam, kuru tu saproti,

Ne man!

 

(Nozūd.)

 

 

FAUSTS

 

(Saļimstot.)

 

Ne tev? Kam tad?

Es dieva vaigā radītais!

Un pat ne tev!

 

(Klauvē.)

 

Pie joda! — Es zinu — tur famuls klaudz —

Man skaistākā laime drupās šķīst!

Kā pēkšņi parādību pilnums klīst,

Kad sausais glūnis nākdams trauc'.

 

 

(V ā g n e r s rita svārkos, naktsmicē, lampu rokās. F a u s t s aizgriežas sašutis.)

 

 

VĀGNERS

 

 

Vai drīkst? Es dzirdēju jūs deklamējot;

Jūs laikam grieķu lugu lasījāt?

No lugām tagad, sak', daudz profitējot,

Kamdēļ es vēlējos būt arī klāt.

Daudz gudrie teic par lugu spēlētājiem,

Tie varot skolu dot pat mācītājiem.

 

 

FAUSTS

 

Jā gan, ja mācītājs grib aktiers būt, —

Un dažs ar gatavs šādu slavu gūt.

 

 

VĀGNERS

 

Ak, ja tu, cilvēks, savā muzejā

Diendienā ieslēgts un tik svētdienā

Notālēm kā tāļskatī pasauli apskati, —

Sak', kā to ar vārdiem gan vadīsi?

 

 

FAUSTS

 

Ja jūs to krūtīs paši nejūtat,

Jums velti ar vārdiem žvadzināt,

Ja jums iz dvēsles dziļi neizplūst

Tas vārds, kas jonī visas sirdis gūst!

Tik krājat vien pārceptas drupatas,

No citu galdiem biruðas,

Un uzpūšat nedzīvas liesmiņas

No pusdzisu pelnu kopiņas!

Jūs bērni un pērtiķi apbrīnos,

Ja tas spēj jūsu garšai glaimot,

Bet mūžam jūs nevarat dvēseles laimot,

Ja neciešat līdzi sirds dziļumos!

 

 

VĀGNERS

 

Bet priekšnesums tik dara runātāju;

Es jūtu gan, tur esmu vēl par vāju.

 

 

FAUSTS

 

Pēc mērķa būs censties godīgi!

Neesat skanoši zvārguļi!

Ja jūtīga sirds jums un apķērīgs prāts,

Ir bez mākslas būs katris valdzināts;

Un, ja jums nopietna griba ko teikt,

Maz vārdos var visu sakāmo beigt.

Bet jūsu runas, kas skan un klaudz,

Kur domu nekādu, bet vārdu jo daudz,

Kur mānoši, žibīgi burbuļi spīgo, —

Ir tukšas kā vējš, kas caur lapām žvīgo.

 

 

VĀGNERS

 

Ak! māksla gara ir, bet dzīve īsa.

Pie maniem kritiskiem materiāliem

Man dažreiz uznāk it kā trīsa:

Cik grūti tikt pie veciem oriģināliem,

Pie skaitļiem, datiem un citiem līdzekļiem,

Caur kuriem vien nokāpj pie zinātņu avotiem, —

Un tā tev darbs vēl nau līdz pusei veikts —

Te nāve klāt— tu, nabags, esi beigts.

 

 

FAUSTS

 

Vai pergaments, kas trūdus pretim dveš,

Svēts avots, kas mūžīgi slāpes dzeš?

Nekas tev aizkusumu neveldzēs,

Ja spirgtums iz dvēsles tev nerietēs.

 

 

VĀGNERS

 

Bet piedodat! Tas taču dara prieku,

Kad vecu laiku garā gremdējas

Un redz, kā toreiz gudrie maldījās

Un kā mēs tagad tāļu tikuši pārlieku.

 

 

FAUSTS

 

Ak, jā, mēs sniedzam jau līdz debešiem!

Mans draugs, ar septiņiem zīmogiem

Mums aizslēgts seno laiku svars;

Ko sauc par laika garu prātnieki,

Ir viņu pasu sīkais gars,

Iekš kura spoguļojas laikmeti.

Tur tiešam bēdas ir ko skatīties!

Uz pirmo reizi viss tev apriebsies!

Ka mēslu kaudzē vēstures maiņas graujas,

Tur ģēniji vada un tautas kaujas;

Pēc piesprauž vēl tādas gudrības klātu,

Kas izrāda viņu bērnišķo prātu!

 

 

VĀGNERS

 

Bet pasaule! Bet cilvēku sirds un gars!

Par to ikkatris zinātu labprāt.

 

 

FAUSTS

 

Jā, ko par zināšanu sauc tas lielais bars!

Kas drīkst jums patiesību sludināt?

Tos nedaudzos, kas viņu pazina,

Bet pilno sirdi gudri neslēpa

Un savas domas brīvi liecināja, —

Tos sita krustā, sārtā dedzināja.

Mans draugs, jau vēla nakts, es lūdzu jūs,

Mums šoreiz runa jābeidz būs.

 

 

VĀGNERS

 

Man negribas vairs ne pie miera doties,

Ar jums tik mācīti runājoties;

Bet rīt kā pirmā lieldienā

Man šis tas jums vēl jājautā.

Ar skubu garām studijām es nodevos,

Gan zinu daudz, bet visu zināt gribētos.

 

(Aiziet.)

 

 

FAUSTS

 

Kā tādam visas cerības nau liekas,

Kas mūžam ikdienībā smok,

Ar kārību pēc zelta rok

Un priecīgs ir, kad atrod sliekas!

 

 

Kā tādu balsi panes gaiss,

Kurš garu parādību skatīja?

Bet šoreiz man tev paldies jāsaka,

Tu zemes bērnu visutukšākais:

Tavs nāciens mani izmisumā glāba,

Kurš prātus man jau grābtin grāba.

Ak, es pret parādības milzumu

Kā sīku punduri sevi sajūtu!

 

 

Es, dievam līdzīgais, kas sevi šķita

Jau staigājam kā mūža patiesībā,

No kura smagais pīšļu tērpums krita,

Kas sevi bauda debess apskaidrībā;

Es vairāk nekā ķerubs, kura griba

Jau cēlās dabas dzīslās ritēt brīvi

Un radot baudīt līdzi dievu dzīvi, —

Kā man šī pārgalvība jācieš sīvi!

Viens pērkons vārds — un mani spēki ģiba.

 

 

Tev līdzi būt ir pārgalvīga griba.

Gan spēju tevi pievilkt klāt,

Bet ne uz vietas valdzināt.

Tik lielu sevi sajutu!

Tu mani atbaidīji bargi;

Man jānes tāļāk zemes vārgi.

Kas sacīs man, no kā man jāsargās?

Vai viņai dziņai lai es klausu?

Ak, mūsu darbi, mūsu ciešanas

Tik dara dzīves gaitu gausu.

 

 

Viscēlākam, ko gara spēki sniedza,

Tik svešas vielas klātu sliedza;

Ja mēs šīs saules labu panācām,

Mēs labāko par māņiem dēvējām.

Kas dzīvi deva mums, tās cēlās jūsmas

Drīz stingst un mirst iekš pasauls drūzmas.

 

 

Ja citkārt fantāzijai pārdrošībā

Vēl vaļas netika ne bezgalībā,

Tad tagad mazas telpas viņai tiek,

Kad laime laiku strāvā sīk un siek.

Tev rūpes viešas dziļi sirdī

Un smelgu sāpēs tevi tirdī;

Tev miera nau, tās tvīkst un sveļ,

Un simtējādos veidos dzeļ:

Drīz tavā mājā, saimē parādās,

Drīz uguns — ūdens briesmās, slimībās;

Kur briesmu nau, tev tomēr jābaidās,

Par to, kas nezūd, mūžam jāzūdās.

Es dziļi jūtu — nevis dieviem līdzinos!

Es līdzīgs tārpam zemes putekļos,

Kam pīšļos vārgā dzīve vīst,

Zem ceļinieka kājām šķīst.

 

 

Vai nava pīšļi, kas šo augsto sienu,

Ar simtiem plauktu, manim ðaurina,

Tie tūkstots lūžņāju, kas mūža dienu

Še kodu valstī mani slodzīja?

Vai še lai meklēju, kā manim trūkst?

Lai lasu tūkstots grāmatās,

Ka cilvēks mūžam mokās šūkst,

Tik retais laimīgs gadījās? —

Ko, tukšais ģinden, tavas ņirgas saka?

Ka tavas smadzenes ar sajaucās,

Ka gaismu meklēja un tumsā smaka,

Pēc patiesības traucot, maldījās!

Jūs, instrumenti, mani smējāt,

Jūs, rati, valces, turbīnas:

Pie vārtiem stāvu, jūs man atslēgas,

Bet vārtus vaļā slēgt jūs neiespējat.

Pat gaišā dienā noslēpumos tīta,

Sev daba neļauj noraut plīvuri,

Ja tā grib palikt nepazīta,

Tev nelīdzēs nekādi līdzekļi.

Ko man jūs derat, vecie rīki?

Mans tēvs jūs lietoja, nu stāvat dīki.

Jūs, ruļļi, ļaujat kvēpiem sevi segt,

Kopð pie ðī pulta sāka lampa degt.

Tos lūžņus būtu labāk izšķērdis,

Ne, viņiem apkrāvies, sev elpu žņaugtu!

Ko tu no saviem tēviem mantojis,

Tev jāiegūst, lai to par savu sauktu;

Ko nelieto, tā nasta paliek grūta,

Tik acumirkļa spēks mums lietojamo sūta.

 

 

Bet ko mans skats pie viņas vietas saistās?

Ar burvju varu valdzina viņš trauks;

Viss top ap mani gaišs, un visums laistās,

Kā mēness staros drūmais mežs un lauks.

 

 

Tu, fiola, es tevi sveicinu,

Ar bijību es tevi noņemu!

Es tevī cienu pētītāju garu.

Tu maigo miega sulu kopojums,

Tu visu nāves spēku izvirums,

Nāc rādi tavam kungam savu varu!

Es redzu tevi — manas sāpes rimst,

Es tveru tevi — straujās dziņas ļimst,

Pa mazam gara paisums dzelmē slīd.

Uz jūru tāli projām mani raida,

Jau viņas spoguls man pie kājām spīd —

Un jaunos krastos jauna diena gaida.

 

 

Šurp uguns rati laižas cēli!

Es gatavs jau! Es jūtu kvēli,

Lai jaunās gaitās augšup lidotu

Uz jaunu sfēru skaidru centību.

Šī dievu laimība, šis augstais darbs!

Tu pelnī to, tu nesen zemots tārps!

Jā, atstāj labprāti un brīvi

Šīs maigās zemes saules dzīvi!

Ņem pārdrošību vārtus vaļā slēgt,

No kuriem katris rauga bēgtin bēgt!

Še laiks caur darbiem pierādīt,

Ka vīra spēks līdz dieviem triecas!

Prieks tumšās pekles baiļu nepazīst,

Kurp gars tik iedomātās mokas triecas!

Uz viņu izeju ar varu cīsties,

Kur dzīvās ugunīs tu sevi šķīsties;

Tam visam līksmā prātā pretim steigties,

Caur briesmām cauri iznīcībā beigties!

 

 

Nāc tagad, kristāldzidrais dzerams trauks,

Kas vecā segā biji paslēpies,

Daudz ilgos gados tu man aizmirsies!

Tu tēvutēvu spožo dzīru draugs,

Tu drūmos vaigus viesiem līksmināji,

Kad viņus rindā sveikdams apstaigāji.

Ðis daudzo gleznu lepnais greznojums

Un baudītāju jautrais pienākums

Tos apdziedāt un izdzert tevi sausu —

Ved prātā dažu seno dienu kausu.

Es tagad tevi biedriem nesniegðu;

Es tavu slavu pantos neteikðu;

Šīs sulas dzērums spēkus drīzi veic.

Mans kauss, tu pildīts jau ar brūno dziru,

Šīs pēdējs malks, ko pats es viru,

Ar ko no miesām dvēsli šķiru,

Lai svinīgi man rīta gaismu sveic!

 

(Viņš pieliek ģifts kausu pie mutes.)

(Zvanu skaņas un kora dziesmas.)

 

 

EŅĢEĻU KORIS

 

Kristus jau cēlās!

Vaidi jau rimuði,

Tiem, kuri grimuði,

Vājībās dzimuši, —

Slogs no tiem vēlās.

 

 

FAUSTS

 

Kā zvani rūc un skaļi skan,

Ar varu glāzi velk no mutes man!

Vai dobji torņa pulksteņi jau junda,

Ka nāca lielās dienas pirmā stunda?

Vai, kori, dziedat mieru tiem, kas noskuma?

Kā nāves naktī eņģeļi reiz dziedāja,

Kad jauno derību tie vēstīja?

 

 

SIEVU KORIS

 

Zāles mēs šķinām

Viņam vissmaršīgās,

Autos to tinām

Mēs, viņa ticīgās;

Mīļoto nastu,

Kas viņu ņēmis mums?

Kur mēs to rastu

Kur mūsu cerējums?

 

 

EŅĢEĻU KORIS

 

Kristus jau cēlās!

Ticīgie svētīti,

Pārbaudās pētīti,

Sāpēs tie vētīti

Cerību smēlās!

 

 

FAUSTS

 

Ko meklējat jūs putekļos pie manis,

Jūs maigās, dziļās debess noskaņas?

Kur mīksti cilvēki, !ai viļņo jūsu zvanis!

Es vēsti dzirdu gan, bet ticēt nespēju,

Mīl ticība visvairāk brīnumu.

Līdz viņām sfērām nedrīstu es sniegties,

No kurām saldā ziņa atnāca,

Bet, jau no bērnības man parasta,

Liedz skaņa šī pret dzīvību man ziegties;

Kad citkārt sabatsvētums zemi sedza,

Man sirdi debess mīla dedza,

Un saldus noslēpumus zvans man pauda,

Un karsti dievu lūgt man bija bauda.

Tad maigas ilgas krūtīs nenorima

Pa plašiem laukiem, zaļiem mežiem klīst,

Pār vaigiem karstas asaras man līst,

Es jutu, jauna pasaule man dzima.

No jūsu dziesmas mostas atmiņā

Man ziedons tāļā, jaukā bērnībā;

Nāk senās dienas, mani mīļi skauj

Un soli pēdējo man neatļauj.

Ak, saldā debess dziesma, tāļāk skani!

Sirds mīksta top, tu dzīvei atdod mani!

 

 

MĀCEKĻU KORIS

 

Nāvē viņš bālējis,

Kapā ir braucis,

Nāvi nu galējis,

Augðup jau traucis.

Radībā briestošā

Valda viņš spēcīgi;

Centībā dziestošā

Vārgi un grēcīgi,

Ciešanās lauzdamies,

Tāļāk mēs ejam,

Pēc tevis gauzdamies,

Asaras lejam!

 

 

ENĢEĻU KORĪS

 

Kristus jau cēlās!

Pēdējo saiti Saraujat raiti!

Trūdu kaps šķēlās!

Jūs vārgos glauduši,

Asaras žauduši,

Modināt jauduši

Tos, kuri snauduði,

Priecu tiem pauduði —

Meistars jums tuvu ir,

Laimi jums šķir!

 

 

 

Aiz pilsētas vārtiem

 

 

Visvisādi ļaudis iet pastaigāties.

 

 

DAŽI AMATNIEKU ZEĻĻU

 

Kurp iesat pa to taciņu?

 

 

CITI

 

Uz medinieku namiņu.

 

 

PIRMĒJIE?

 

Un mēs uz dzimām gribam iet.

 

 

KĀDS AMATNIEKA ZELLIS

 

Uz upes muižu jaukāk būs, man šķiet.

 

 

OTRAIS

 

Bet ceļš ir slikts uz turieni.

 

 

OTRĒJIE

 

Un tu kur paliksi?

 

 

TREÐAIS

 

Es ieðu, kur tie citi iet.

 

 

CETURTAIS

 

Vissmalkāk Kalna ciemā, dieva vārds!

Tur glītas meitas, alus gārds

Un pirmās šķiras kaušanās, es saku

 

 

PIEKTAIS

 

Tu pārgalvi, vai nerimsies?

Vai treðo reizi tevim āda niez?

Es turpu neeimu, man tur par traku.

 

 

KALPONE

 

Nē, nē! Man jābūt mājās, vesela!

 

 

OTRĀ

 

Lūk, tur viņš stāv, kurp tu tā skriedama?

 

 

PIRMĀ

 

Bet kas tad manim tiek no viņa?

Viņš tik pie taviem sāniem iet,

Tik tevi vedina viņš diet.

Gar taviem priekiem kāda man tur ziņa?

 

 

OTRĀ

 

Bet sproggalvīts jau teicās līdzi būt,

Un tas priekš tevis taču jūt.

 

 

STUDENTS

 

Edz, brašas meitas, tek kā paipaliņas»

Nāc, brāli, pavadīsim viņas.

Kad ir tik alus, pīpe, tabaka

Un koša meita, ko vēl labāka?

 

 

PILSOŅU MEITA

 

Nu paskat tādus zeņķus vien!

Vai tā nu nava kauna lieta?

Tiem smalkā sabiedrībā būtu vieta

Un, lūk, tie tādām pakaļ skrien.

 

 

OTRAIS STUDENTS

 

(Uz pirmo.)

 

Jel pagaid', ko mēs skrienam tā kā dzīti?

Tur divi skuķi nāk, lūk, cik tie glīti!

Tā viena dzīvo manim netālu,

To meiteni es labprāt ieraugu,

Lai viņas lēniem soļiem pienāk klātu,

Tās paņems līdzi mūs ar mīļu prātu.

 

 

PIRMAIS

 

Nē, brāl! Es labāk esmu brīvībā.

Nāc aši, ka mums medījums tiek rokās.

Kas istabas prot izpost sestdienā,

Tai svētdien puisi apglaust arī sokas.

 

 

PILSONIS

 

Nē, jaunais birģermeistars manim netīkas!

Kopš amatā, tam lielas iedomas!

Ko viņš priekš pilsētas gan dara?

Vai netiek ļaunāk katru dien'?

Mums tikai klausīt, viņam jau tā vara,

Un maksāt, vairāk maksāt tik arvien.

 

 

NABAGS

 

(Dzied.)

 

Cienkungi, kundzes laipniem smaidiem,

Kas jūs tik jauki tērpušies,

Ak, klausaties uz maniem vaidiem,

Vai sirds jums neiežēlosies?

Ak, neļaujat man gausties lieki;

Tik tas ir laimīgs, kas var dot.

Ðo dienu katram savi prieki, —

Mans prieks, kad vēders maizi rod.

 

 

CITS PILSONIS

 

Tik mīļš man nau nekas pa svētdienām

Kā gudri triekt par briesmām un par kariem,

Kad tāļi turkos, tur aiz robežām,

Tie ļaudis kaujas lieliem bariem.

Pie loga atsēdies, dzer glāzīti,

Pa upi kuģi lēni slīd uz ostu;

Tad vakarā nāc mājās priecīgi

Un svēts mieru, sodi kara postu.

 

 

TRESAIS PILSONIS

 

Pa manim, kaimiņ, lai tā notiekas!

Lai tie vai kaklus nolaužas

Jeb vai uz pašas galvas stājas,

Kad tik pa vecam paliek viss še mājās!

 

 

VECENE

 

(Uz pilsoņu meitām.)

 

Vai redzi, jaunkundzes! Kā uzcirtušās!

Nu, kā lai neiemīlas brūtgāni? —

Ko jūs tik lepnas? Paskati!

Jo man būs jāgādā, ko jūs sev vēlējušās.

 

 

PILSOŅU MEITA

 

Nāc, Agate! Mums vajag sargāties

Ar tādām burvēm kopā rādīties!

Pa jaungadu, kad taisni pusnakts bija,

Tā brūtgānu man skaidri parādīja.

 

 

OTRĀ

 

Man viņa to rādija spogulī:

Es ieskatījos staltā kareivī,

Nu tik pēc viņa acis apkārt raidu,

Bet vēl es viņa nesagaidu.

 

 

ZALDĀTI

 

(Dzied.)

 

Pilis, kas stalti

Skatās pār lejām,

Skuķes ar lepnām,

Nicīgām sejām, —

Viņas sev iekarot

Laime man šķiet!

Pārdrošam nodomam

Uzvara zied!

 

 

Skanīga taure

Laukā mūs raida —

Vai nu mūs prieki,

Vai nāve tur gaida.

Tā tik ir vētraina,

Kustīga dzīve!

Pilīm un meitiņām

Uzbrukt mums brīve.

Pārdrošam nodomam

Uzvara zied!

Tālāk bez rūpēm

Zaldāti iet.

 

(Zaltdāti noiet.)

 

Fausts un Vāgners.

 

 

 

FAUSTS

 

 

Jau strautiņi čalo no ledus brīvi

Caur ziedoņa smaidiem dzīvība modās;

Pa ielejām zaļo un cerība rodas!

Un vecene ziema, apnīkstot dzīvi,

Uz kalniem un gravām atpakaļ dodas.

Gan nespēka dusmās tā tiecas brāzt

Pār zaļajām pļavām vēl krusas šalti;

Bet saulīte steidzas tās valstību gāzt

Un necieš, ka spīd kaut kur vēl sniegbalti.

Tā visu veido un dzīvību raisa,

Kas ziedonim tūkstošām krāsu tā maisa;

Bet ziedi vēl pilnam nau plaukuši,

To vietā tai puškoti cilvēki.

Jel pagriezies nu uz ðo pakalnu,

Tur noskaties lejā uz pilsētu,

Kā visi tur raibā ņudzeklī jaucas,

Iz biezajiem, mitrajiem mūriem tie spraucas,

Ikkatris ðodien puðkoties traucas;

Tie svin, ka tas Kungs ir uzcēlies,

Jo paši tie līdzi modušies

Un steigusies atstāt smacīgās telpas,

Kur viņi pie vienmuļa amata

Zem zemajiem griestiem slāpa bez elpas;

No netīru ielu šauruma,

No baznīcu drūmā tumšuma

Tie atspirgst pie saulītes spožuma.

Skat vien, cik ātri ļautiņu bari

Pa dārziem un laukiem izdalās;

Cik upe vien stiepjas plati un gari,

Pa viņu laiviņas jautri šūpojas;

No krastmalas pēdējā atšķiras

Tik pilna, ka tikko pār ūdeni paceļas mala.

Un pat uz kalna tāļajā gala

Vēl krāsainas drēbes redzamas.

No sādžas atskan prieka balss jo skaļa,

Kā pašās debesīs tur līksmojas,

Pie priekiem lieli, mazi piedalās:

Še cilvēks esmu es, še tādam būt man vaļa.

 

 

VĀGNERS

 

Ar jums tā kopā visur staigāt ietu,

Jo tas man, doktor, lielais gods un prieks;

Bet viens es nenāktu gan uz šo vietu,

Es visam prastam esmu ienaidnieks.

Pret čīgošanu šo un kliegšanu

Es sajūtu bezgala riebumu;

Tie maļas, it kā velns tos dīdītu,

Un sauc par dziesmām to un līksmību.

 

 

ZEMNIEKI

 

(Liepas pavēni dejo un dzied.)

 

Uz deju puisēns taisījās;

Tas svētku drēbēs izposās

Un raibas lentas sēja.

Ap liepu ļaudis čumēja

Un trakā dejā riņķoja.

Juhhe! Juhhe!

Juhheisa! Heisa! He!

Tā visur atskanēja.

 

 

Viņš drāž uz pašu ņudzekli

Un meitenei ar elkoni

Pie sāniem piegrūst manās;

960 Te ņiprā skuķe apgriežas

Un saka: «Rau, kāds muļķis tas!»

Juhhe! Juhhe! Juhheisa! Heisa! He!

«Vai tā ir uzvešanās!»

 

 

Bet ātri viņš to rokās skauj

Un dejā sevim līdzi rauj,

Ka svārki vien tik skrēja.

Tā nosarka un satvīka,

Tik ciešāk viņš to pievilka,

Juhhe! Juhhe!

Juhheisa! Heisa! He!

Pie krūtīm krūtis slēja.

 

 

«Ak, laid, — ar savu laipnību!

Cik dažs jau savu līgavu

Nau beigās kaunā licis!»

Viņš tomēr viņu pieglauda,—

No liepas tāļu skanēja:

Juhhe! Juhhe! Juhheisa!

Heisa! He!

Vēl troksnis neapnicis.

 

 

VECIS ZEMNIEKS

 

 

Kungs dakter, tas no jums ir koði,

Ka jūs mūs šodien neapsmādējat;

Tāds mācīts kungs! Vai nu nau pārsteidzoši?

Un pie mums, prastiem ļaudīm, atnākat.

Tad ņemat še to brango alus kausu,

Ko mēs ar svaigo dziru piepildām.

No viņa uzdzeram jums «dieva gausu»;

Bet ne vien slāpes dzēst jums novēlam:

Nē, cik vien iekšā še ir pilienui

Tik daudz lai dievs jums piešķir dieniņu!

 

 

FAUSTS

 

Es dzeru to uz jūsu veselību,

Par visu saku daudzreiz pateicību.

 

(Ļaudis salasās ap viņu.)

 

 

VECIS ZEMNIEKS

 

Patiesi labi, ka jūs atnācāt

Reiz ar uz mūsu prieku dienu,

Jo bēdu laikos jūs arvienu

Tik mīļi par mums gādājāt!

Dažs labs vēl tagad vesels dzīvo,

Ko jūsu tēvs reiz paglāba,

Kad to no drudža guļas izcēla

Un apspieda šo sērgu sīvo.

Jūs arī, toreiz vēl it pajauns virs,

Vai visos slimo namos iekšā bijāt,

No turienes cik līķu izvadījāt,

Bet pats jūs palikāt no sērgas tīrs.

Priekš mums jūs daudz ko izcietāt, paties'!

Kas citiem palīdz, to jau paglābj dievs!

 

 

VISI

 

Lai dievs jūs ilgi uztur veselu

Par sargu mums un glābēju!

 

 

FAUSTS

 

Tur augšā — tam tik nākas gods,

No viņa vien tiek glābiņš dots.

 

(Iet ar Vāgneru tālāk.)

 

 

VĀGNERS

 

Kas tevim, lielais vīrs, nau jāsajūt,

Kad pūlis tevim tādu cienu rāda!

Cik visai laimīgam tam vajag būt,

Kam gara darbs tik lielu slavu gādā!

Tēvs dēlam rāda tevi, garām ejot,

Tie visi prasa, spiežas vienā blindā

Un piepeši beidz spēlēt, dejot;

Tev tuvu pienākot, tie sastāj rinda,

Un, cepurēm pa gaisu skrejot,

Daudz netrūkst, un tie ceļos nokristu,

Kā saņemdami svēto mielastu,

 

 

FAUSTS

 

Līdz viņam akmenim vēl vienu paņēmienu!

Tad varam atpūzdamies laiku kavēt.

Tur domās sēdēju es dažu dienu

Un ņēmos karsti dievu lūgt un gavēt.

Es cerēju tad stiprā ticībā,

Ka manas asaras un gaudas veiktu

Tur viņu debess augstībā,

Lai tas šo nikno mēri beigtu.

Un pūļa uzslava, ko tu še dzirdi,

Man ausīs skan kā izsmieklis,

Kaut lasītu tu dziļi manim sirdī,

Cik maz to tēvs un dēls ir pelnījis.

Mans tēvs bij vīrs ar saviem tikumiem,

Bet dabu tas ar viņas likumiem,

Kaut arī cītīgi to pētīja,

Tik visai savādi vēl saprata.

Viņš, devies biedrībā ar adeptiem,

Pa melno ķēķi strādāja,

Un tur pēc garu gariem receptiem

Tas zāles kopā maisīja.

Pie lauvas sarkanā kā precinieka sēja

Tur lilju siltā peldū laulībā,

No viena trauka otrā abus lēja,

Kā kāzu gultā, uguns karstuma;

Un beigās raibās krāsās vizoša

Tad glāzē jaunā karaliene atspulgojās.

Tās bija zāles, — slimie apmira,

Kas zin, vai viens jel veseļojās?

Tā mūsu sabrūvētā elles dzira

Šī apgabala kalnos, ielejas

Daudz niknāki par mēri plosījās.

Vai tūkstoši no manām zālēm mira —

Un manim tagad jāskata,

Ka drošos slepkavus vēl godina.

 

 

VĀGNERS

 

Kas jums tur daudz ko jābēdājas?

Vai krietnis vīrs jau diezgan nedara,

Kad tas pie mākslas, ko tam uzdeva,

Tik uzcītīgi klātu stājas?

Kas tēvu cienī jau no jaunības,

Tas mācīties no viņa nenoliegsies;

Kas, būdams vīrs, pats vairo zinības,

Tā dēls pēc mērķa augstāka vēl sniegsies.

 

 

FAUSTS

 

Ak, laimīgs tas, kas vēl nau beidzis cerēt

Iz viņas maldu jūras augšām tikt!

Ko nezinām, tas īsti spētu derēt,

Kas pazīstams, to nezinām kur likt.

Bet. lai šī jaukā acumirkļa baudu

Mēs neapēnojam ar skumju jaudu!

Lūk, tur, kā vakarsaule izlej zeltu

Pār viņam mājām zaļās ielejās.

Tā grimst un izzūd, diena nobeidzas,

Prom viņa steidz, lai jaunu dzīvi celtu.

Kaut spārni būtu man! — Es nerimtu,

Tai līdzi, vienmēr līdzi lidotu!

Es redzētu, ka mūža blāzma staro,

Ka zeme man zem kājām klusa kļūsti

Ka lejas dus un kalni liesmās garo,

Un sudrabupe zelta viļņiem plūst.

Un manā gaitā — dievišķi tā strauja —

Tad mani nekavētu kalni, klints nn krauja,

Līdz kamēr jūra — saules siltos krastos —

Kā brīnums maņu acu priekšā rastos.

Jau beigas, liekas, dieve jūrā grimst,

Bet manī atkal jauna dziņa dzimst,

Es viņas mūža gaismā steidzos iekšā,

Aiz manis nakts, un diena. manā priekšā,

Par mani debess, viļņi man zem kājām.

Bet jaukais sapnis gaist, jau saule riet.

Ak, mūsu miesas ir par vājām

Ar gara spārniem līdzi gaisā skriet.

Bet ilga tevim iedzimta,

Tā augšup doties cilā tavu sirdi

Kad cīruli tu skaļi dziedam dzirdi

Pār tevi zilā debess plašumā,

Kad pāri stāviem priežu augstumiem

Ar plašiem spārniem ērglis lidinājas

Un pāri laukiem, pāri ezeriem

Steidz dzērvju bari meklēt savas mājas.

 

 

VĀGNERS

 

Cik untumains es arī dažreiz biju,

Bet tādas dziņas nekad nemanīju.

Tik mūžam laukus skatīt apniktu;

Es putnam viņa spārnus neskaužu.

Kas gluži cits, kad gara prieki smaida,

No grāmatas uz grāmatu mūs raida!

Cik jauki ziemas vakari tad ir,

Kā līksma dzīve visas miesas silda!

Un, ak! — ja retu pergamentu vaļā šķir,

Tad it kā debess laime sirdi pilda.

 

 

FAUSTS

 

Tev dots tik vienu dziņu samanīt;

Tu laimīgs, nepazīdams otrās varu!

Ak, manās krūtīs divas dvēsles mīt,

Un viena ved ar otru sīvu karu;

Pie zemes viena kaisli pieķeras

Un mīļo pasauli un viņas dzīvi;

No pīšļiem otra spēji paceļas,

Kur zvaigžņu sfērās gari mājo brīvi.

Ak, gari, ja jūs augšā esat,

Starp debesīm un zemi lidojat,

No zelta mākoņiem tad nokāpjat

Un mani prom uz jaunu dzīvi nesat!

Jā. kad jel burvju mētelis man būtu,

Kas svešās zemēs mani pārceltu,

Par visiem dārgumiem to nedotu,

Lai- man vai karaļpurpurs solīts kļūtu.

 

 

VĀGNERS

 

Ak, nesauc pēc šī pazīstamā bara,

Kas tvaiku strāvā apkārt tevim griežas,

No visām pusēm virsū spiežas

Un ļaudīm daudzkārtīgas raizes dara.

No ziemeļiem tu jūti aukstu pūsmu,

Ka tev, kā asām bultām dzeltam, salst;

No rītiem viņi nāk ar sausu vēju grūsmu,

Un tevim krūtīs plaušas kalst;

No dienvidiem — tie dveð iz tuksneðiem,

Ar karstu svelmi visu izdedzina,

No vakariem — kaut arī atveldzina,

Tad? plūdus raida pāri tīrumiem.

Mums paklausīgi, ātri steidz tie klātu,

Lai posta tīklos tad mūs valdzinātu,

Tie teicas pašas debess sūtīti

Un melo, smaidot it kā eņģeļi.

Bet iesim! Vakars jau ir apmeties,

Top vēsi, un pār zemi migla klājas!

Cik patīkami sēdēt mājās.

Bet ko jūs stāvat tā un brīnaties?

Kas krēslā saista jūsu vērību?

 

 

FAUSTS

 

Lūk, melnais suns, kas tek pa laukumu!

 

 

VĀGNERS

 

Es redzu gan, bet kas tad mums tur bēdas?

 

 

FAUSTS

 

Vai neko sevišķu tu nemani?

 

 

VĀGNERS

 

Es redzu vienkārši tik pūdeli,

Kas meklē sava kunga pēdas.

 

 

FAUSTS

 

Skat, kā viņš lenkdams lokā ap mums skrien

Un tuvāk pienāk, tuvāk tik arvien.

Ja nemaldos, tur uguns švītra spīd,

Kas viņa tekai visur pakaļ slīd.

 

 

VĀGNERS

 

Es varu izšķirt tikai melnu suni;

Jums laikam acis kļūdās ar to guni.

 

 

FAUSTS

 

Man šķiet, viņš savelk maģiski un klusi

Visapkārt cilpas, lai mūs saistītu.

 

 

VĀGNERS

 

Es redzu skraidām to pa vienu, otru pusi,

Kā nemierā, kad nerod saimnieku.

 

 

FAUSTS

 

Loks šaurāks top, viņš klātu nāk!

 

 

VĀGNERS

 

Vai redzi pats, ka suns, kur te nu spoki!

Viņš lumstās klāt, kā daždien suņi māk,

Uz zemi gulstas, lec, — viss suņa joki!

 

 

FAUSTS

 

Nāc šurpu, pūdeli, mums līdzi tec!

 

 

VĀGNERS

 

Kāds jocīgs lopiņš, kā viņš lec!

Vai ej, vai stāvi, viņš pie tevis sienas,

Kad uzrunā, tad tūdaļ augšup slienas;

Tik nomet ko, viņš pienes to tūlīt,

Pēc koka ūdenī to vari dzīt

 

 

FAUSTS

 

Tev taisnība; es arī nerodu

No gara še nekā, tik dresūru.

 

 

VĀGNERS

 

Uz suni, zināms, krietni audzinātu,

I mācīts vīrs var turēt labu prātu.

Viņš pelna, ka tu viņu pieņēmis;

Kāds students to būs laikam mācījis.

 

(Viņi ieiet pilsētas vārtos.)

 

 

Studiju istaba

 

 

F a u s t s ienāk ar p ū d e l i.

 

 

FAUSTS

 

Es atstāju nu druvas klusas,

No nakts un tumsas pārklātas,

Kas svētām šausmām ceļ iz dusas

Mums dvēslē dziņas augstākas.

Jau krūtīs kaislais nemiers rima

Ar saviem cīņu negaisiem,

Un maiga mīlestība dzima

Uz dievu un uz cilvēkiem.

 

(Pūdelis skraida nemierīgi ðurp un turp.)

 

Vai nebūsi mierīgs tu, pūdel, ko skraidi?

Un durvju slieksni tā apošņā?

Liecies aiz krāsns, ko tu vēl gaidi —

Tur vari tu dusēt mīkstākā spilvenā.

Tu laukā uz ceļa, mums līdzi skriedams,

Mums kavēji laiku lēkdams un riedams

Un tagad par viesi vari ðe palikties,

Tik rātni un klusi kā tāds arī uzvedies.

 

Kad istabiņas Šaurā telpā

Spīd lampa maigā gaišumā,

No jauna spirgtums rodas elpā,

Sirds nāk ar sevi saskaņā.

Tad domu bari spārnos ceļas

Un cerība mums atkal zied;

Turp steigties ilgas deg un sveļas,

Kur dzīves avots mūžam riet.

 

(Pūdelis arvien nemierīgāks.)

 

Neņurdi, pūdel, kad svētas jausmības tver

Dvēseli man un caur krūtīm man lejas,

Tavas kustoņa skaņas ne visai še der,

Mēs raduši esam, ka cilvēki smejas

Par visu, ko viņi tik nesajēdz,

Ka viņi visu jauku un labu,

Kas viņiem par augstu ir, nopaļāt mēdz;

Vai suns ar grib izrādīt cilvēka dabu?.

 

 

Bet, akl — kā spirdzinošais miers jau nīkst,

Un jausmība vairs neveldzina krūti;

Kamdēļ tik ātri dzīvais avots sīkst

Un tu no jauna slāpes jūti?

Es manīju daudzreiz tā sirdi spiežam, —

Bet lai šo trūkumu mēs novēršam,

Uz debesīm mēs savas acis griežam,

Pēc parādības tur mēs meklējam.

Un kur gan jaukāki vēl liesmo tā

Nekā še, svētā Jaunā derībā?

Gars mani dzen, lai palūkoju

Es viņas grieķu pirmtekstā

Un mīļā tēvu valodā

Tad oriģinālu pārtulkoju.

 

(Viņš atšķir lielu grāmatu un taisās sākt.)

 

Stāv rakstīts: «Vārds bij sākumā!»

Še stomos jaul — kā lai es tāļāk tieku?

Vai lai uz V ā r d u tādu svaru lieku?

Kā citādi to izteikt jādomā.

Ja es no gara īsti tieku pacilāts, —

Tad rakstīts stāv, ka sākumā bij P r ā t s.

Bet pārdomā vēl labi iesākumu,

Ka neizdari misējumu!

Vai P r ā t s ir tas, kas cēla pasauls ēku?

Vai sākumā lai labāk neliek S p ē k u?

Bet, pirms vēl spalva rindu rakstīt sāk,

No jauna manim šaubas nāk...

Man palīdz gars, es redzu padomu:

Un «sākumā bij D a r b s», es rakstīšu!

 

(Pūdelis rej un kauc.)

 

Kad gribi še istabā palikties,

Pūdeli, mierīgi izturies!

Ja tu vēl riesi, ja tu vēl kauksi,

Nopietnu darbu manim jauksi,

Es tevi ilgāk še neciešu!

Vai nu es — vai tu?

Viens lai atstāj šo istabu!

Ne labprāt kā saimnieks izraidu viesi;

Bet durvis jau vaļā, ja neklausi, iesi –

Bet ko es redzu? — Kas tad tas?

Vai tikai neviļ mani skati?

Tas izliekas tīri pēc burvības.

Ka stiepjas mans pūdelis gari un plati!

Viņš izceļas augdams augumā,

Vairs nau nemaz suņa izskatā!

Tik liels jau kā nīlzirgs! Lūk, kādu ķēmu

Uz mājām es sevim līdzi ņēmu!

Griež zobus, un acis deg liesmaini!

A, tu man vaļā vis netiksi!

Priekš tāda puselles dzimuma

Der Zālamana atslēga.

 

 

GARI

 

(Ejā.)

 

Iekšā viens mūsējais tverts!

Sargaties! paliekat nostu

Vecai? velns tur ķerts,

Laužas kā lapsa pa sprostu!

Uzmanat Uzmanat!

Lidojat ðurpu!

Lidojat turpu!

Vaļā tikt palīdzat.

Neatstājat to viņa saitēs,

Ja kāds izraut to var!

Viņš jau mums līdzēja ar

Visādās likstās un kaitēs,

 

 

FAUSTS

 

Kā nezvēru novērst, es vārdus zinu;

Lai četrus elementus pirms minu:

 

 

Zalamanders lai kaist,

Undēne lai lokās,

Zilfe lai gaist,

Rūķis lai mokās!

 

 

Dabu kas neizprot,

Kas nevar izskaidrot,

Kā viņas vara

Rada un dara,

I am garu valstība

Mūžam nau padota.

 

 

Izgaisdams liesmās dedzi,

Zalamander!

Šļācoši kopā teci,

Undēne!

Zvaigznes krāšņumā spīdi,

Zilfel

Palīdzi katru brīdi, -

Incubus! Incubus!

Parādies, iznāci! Diezgan būs!

 

 

Neslēpjas zvērā

Visi šie četrēji.

Mierīgi guļ viņš un neņem to vērā;

Vēl viņš nau ievainots sāpīgi.

Vai tu vēl gaidi?

Būs jālieto citādi spaidi.

 

 

Ja tu, neģēli,

No elles izbēdzi,

Šo zīmi tad skati,

Kuras priekšā krīt

Visi, kas tumsībā mīt!

 

(Tura krusta zīmi priekšā.)

 

Jau nezvēram saceļas sarainie mati.

 

Tu, elles dzimums, vai vari tu ciest, Ðurp savas negantās acis griezt

Uz viņu, ne mūžam dzimušo,

Uz viņu, neizsakāmo,

Caur visām debesīm plūstošo,

Pie krusta ziedzīgi caururbto?

 

 

Aiz krāsns, visšausmīgāk pieaugot,

Viņš ziloņa lielumā kļūst,

Vai visu telpu jau ieņemot,

Tas vēršas un miglā plūst.

Vai tu gribi līdz griestiem sniegties?

Tev zemē pie manām kājām būs liekties!

Par velti es nedraudu tevim, šķelmi,

Es tvīcēšu tevi ar svētuguns svelmi!

Negaidi

Trīskārtīgi kvēlošo uguni!

Nelūko

No manām mākslām visstiprāko!

 

(Mefistofels, miglai zūdot, iznāk iz aizkrāsns ka ceļojošs

sholasts.)

 

 

MEFISTOFELS

 

Kam troksni celt? Kas jums par vajadzību?

 

 

FAUSTS

 

Skat vien, no pūdeļa kas izlobās!

Kāds sholasts? Vai par to nau jāsmejas!

 

 

MEFISTOFELS

 

Es kungam saku savu padevību!

Jūs mani tiešām krietni sviedrējāt!

 

 

FAUSTS

 

Kā tevi sauc?

 

 

MEFISTOFELS

 

Cik sekli jautājat

Priekš tāda, kas jau vārdus visai nonicina,

Kas visu ārišķu no sevis attālina,

Tik vielu būtnē dziļi pētīt zina.

 

 

FAUSTS

 

Pie jums, jūs kungi, katris prot

No vārda jūsu būtni izburtot.

Kāds jūsu darbs, var sajēgt lēti,

Ja jūs par nelabajiem, meļiem apzīmēti.

Kas tu?

 

 

MEFISTOFELS

 

No viņa spēka daļa es,

Kas ļaunu vienmēr grib un labu vienmēr nes.

 

 

FAUSTS

 

Un kāds šis mīklas atminējums būtu?

 

 

MEFISTOFELS

 

Es esmu gars, kas visu liedz un peļ!

Un, tiešām, viss, kas rodas un kas zeļ,

Ir vērts, ka atkal nebūtībā grūtu.

Vislabāk, ja nekas ij nerastos.

Tā viss, ko saucat jūs par ļaunu,

Par postu, grēkiem un par kaunu, —

Ir īstais lauks, kur darbojos!

 

 

FAUSTS

 

Tu, daļa būdams, vesels stāvi še?

 

 

MEFISTOFELS

 

To teicu tevim pilnā patiesībā.

Tik cilvēks, sīkā nelgu pasaule,

Par visu turas drošā pārgalvībā.

Tās daļas daļa es, kas pirmāk visa bija,

Tās tumsas daļa, kas sev gaismu dzemdēja,

To lepno gaismu, kura, nakti mākdama,

Gandrīz vai valsti viņai nolaupīja.

Bet velti, — cik pēc tā ar viņa rauga dzīties,

To miesas vienumēr pie sevis sien,

No miesām plūstot, daiļa miesās vien,

Tai miesas smagums neļauj attīstīties:

Tā, ceru es, vairs ilgi nevilksies,

Un viņa līdz ar miesām bojā ies.

 

 

FAUSTS

 

Nu zinu tavu goda uzdevumu!

Tu maz ko iespēj postīt lielumā

Un ņemies tādēļ strādāt mazuma.

 

 

MEFISTOFELS

 

Maz gan ar to ir panākumu.

Ðo nieku veikt, ðo smieklu pasauli,

Kas nebūtībai pretim stājas,

Bij velti visi mani pūliņi,

Man vienmēr nelabi ar viņu klājās»

Ar viļņiem, aukām, tricēm, ugunsgrēku

Es neiespēju sagrauzt zemes ēku!

Ar lopu, ļaužu sugu es pavisam slēgā,

Tai piekļūt nezina nekādā jēgā.

Cik ar caur manu roku kapā krita,

Vis jaunas, svaigas asins dzīslās rita.

Vai trakam jātop! — mūžam iet šī gaita,

No gaisa, zemes, ūdens dziļuma

Dzimst dzīves dīglīši bez skaita,

No silta, auksta, sausa, velgana!

Tik uguni vēl sevim paglābu,

Bez tā nekas man īpašs nebūtu!

 

 

FAUSTS

 

Bet spēka strāvas mūžam možas

Bez gala rietēt neapnīkst,

Un veltos draudos un bez nožas

Tev saltā roka zemē slīkst!

Tu ērmots gars, kas dzimis peklē,

Ej sevim citu darbu meklē!

 

 

MEFISTOFELS

 

Tas tiešām labi jāpārdomā;

Par to vēl runāsim, es ņemšu omā!

Vai šoreiz varu atvadīties?

 

 

FAUSTS

 

Kas tev tur sevišķi vēl jāprasās?

Es mācījos ar tevi iepazīties;

Tu vari nākt, kad tevim patīkas.

Ðe logs, ðe durvis, ðe ar skurstenis,

Tur vari brīvi atstāt tu šo vietu.

 

 

MEFISTOFELS

 

Man jāatzīst, kāds sīciņš kavēklis

Man neatļauj, ka projām ietu —

Tas krusts, ko tu uz sliekšņa uzvilki.

 

 

FAUSTS

 

Vai lietuvēna krusts tur tevi savaldzina?

Tad, elles dēls, jel pasaki,

Kā iekļuvi? Kas tevi šurpu dzina?

Kā varēja tāds gars tā piekrāpties?

 

 

MEPISTOFELS

 

Lūk, jūs to krustu vāji uzvilkuši:

Tam āra stūri—tikai skataties —

Jūs esat drusku vaļā atstājusi.

 

 

FAUSTS

 

Tas laimīgs ķēriens, tiešām prieks!

Tu tagad būtu nu mans cietumnieks?

It nejauši tas atgadījies.

 

 

MEFISTOFELS

 

Kad pūdels ieskrēja, viņš nebij apskatījies;

Nu lieta rādās citāda,

Jo velnam aizkrustota izeja.

 

 

FAUSTS

 

Bet kādēļ tad tu neizej caur logu?

 

 

MEFISTOFELS

 

Mums, velniem, likums uzliek tādu slogu

Ka mums t u r jāiziet, kur nākuši;

Mēs nākot brīvi, ejot saistīti.

 

 

FAUSTS

 

Vai likumiem pat elle pārvaldīta?

Tas brangi, tad jau noslēgt varētu

Ar jums, jūs kungi, drošu līgumu?

 

 

MEFISTOFELS

 

Tā daļa, kura tevim apsolīta,

Tev pilnā mērā dota kļūs.

Bet neiet jau, ka to tik īsi beigtu,

Tas citā reizē jāpārrunā būs;

Bet šoreiz pazemīgi lūdzu jūs

Nu atlaist mani, lai es projām steigtu.

 

 

FAUSTS

 

Jel paliec drusku, kam tev jāsteidzas?

Mēs kādu vārdiņu vēl parunātu.

 

 

MEFISTOFELS

 

Laid tagad vien! — Es drīzi būšu klātu,

Tad vari jautāt, cik tev patīkas.

 

 

FAUSTS

 

Es neesmu pēc tevis medījis,

Tu pats jau līdi manos slastos.

Lai velnu tura, kas to noķēris!

Ne lēti vairs tāds atgadījums rastos.

 

 

MEFISTOFELS

 

Ja patiku ar to es tevim daru,

Tad drusku vēl pie tevis palikt varu.

Bet tad, lai laiks mums jautrāk paietu,

Ļauj, ka tev savas mākslas izrādu.

 

 

FAUSTS

 

Bet gādā ar, ka viņas jaukas būtu!

Ne visai labprāt garu laiku jūtu.

 

 

MEFISTOFELS

 

Mans draugs, šī īsā stundiņa

Daudz vairāk tavas jūtas saldīs

Kā visa vienmuļīgā gadskārta.

Ne tukšas ēnas tevi maldīs,

Kad maigi gari tavas acis lolos

Ar vizmu ainām mirdzošām

Un ausis tev ar skaņām burvīgām.

I tavai osmai, garðai iztikt solos

Un beidzot jūtām, visai vēlīgām.

Mēs visi kopā še, lai tūliņ sākam,

Mēs savas mākslas sen jau mākam!

 

(Garu koris sāk dziedāt.)

 

 

 

GARI

 

Drūma un spiedoša

Velve, nu gaisti!

Rītausa ziedoša, —

Liegi un skaisti

Gaismiņu laisti!

Mākoņu strēles

Vēji lai klaida!

Zvaigznīšu kvēles

Atkal lai smaida!

Saulīte maigā

Laipnākā vaigā

Dienvidū staigā,

Debesu dēli,

Mirdzošie tēli.

Lejup lai liecas!

Ilgas jau žēli

Aizsniegt tos tiecas.

Plīvuri spīd;

Pāri pār lejam,

Rožainām ejām

Plaši tie slīd, —

Klasi tur Milda

Mīlošos draudzē,

Sirsniņas silda,

Mīļi tos saudzē, —

Vīnogu vītas

Apkārt tiem tītas...

Vīnsula pilda

Spiežamos traukus,

Putoða salda,

Plūstot bez valda,

Izgravo laukus,

Strautiņos šķeļas,

Dimantus skalo,

Aizkalnos čalo,

Ezeros veļas. —

Viņiem ap malām

Putniņi bariem

Slāpes sev dzeš;

Spārniņus pleš,

Saulītes stariem

Uz viņām salām,

— Jūrā kas zvīgo —

Līdzi tie līgo;

Gavilēs skaļās

Ļaudis tur smejas,

Ielejās zaļās

Līksmojas dejās,

Pulki tur pļavās

Svabadi rīst,

Izdalās, klīst

Kalnos un gravās,

Ezeros slīst,

Lido un trauc;

Visi tie brīvi

Tiecas uz dzīvi,

Zvaigznes kur laistās,

Mīloši saistās,

Turpu tos sauc

 

(Viņiem dziedot, Fausts pamazām ir iemidzis.)

 

 

MEFĪSTOFELS

 

Viņš guļ! Jūs mīļie, maigie zēni,

Jūs viņu miegā iedziedājāt lēni!

Man par šo koncertu jums jātencina.

Tu n'esi vīrs, kas velnu turēt zina!

Tam saldus sapņus priekšā tēlojat

Un maldu jūrā viņu greiadējat!

Bet, lai šī sliekšņa burvību es lauztu,

Man vajag žurku, kas šo krustu grauztu.

Nau ilgi jādairās ar pesteļiem ,

Tur pagrab — viena sadzird jau iz bara.

 

Es, kam par pelēm, žurkām, rupučiem,

Par mušām, blaktīm, utīm, vara –

Es pavēlu tev, ka tu ārā nāktu

Un te šo slieksni apkrimst sāktu,

Tiklīdz kā elju nolieku —

Te tā jau klāt ar vienu lēcienu!

Tik ātri steidzies! — Zīme; lūk, še malā,

Laid zobus iekšā pašā krusta galā!

Vēl kodienu, tad arī pietiksies! —

Nu sapņo, Faust, līdz kamēr redzamies!

 

 

FAUSTS

 

(Atmozdamies no miega.)

 

Tad atkal cerība ir pievīluse?

Un garu parādība izzuduse.

Man sapnis velnu priekšā tēloja!

Iz istabas man pūdels izbēga.

 

 

Studiju istaba

 

 

Fausts un Mefistofels.

 

 

FAUSTS

 

Tur klauvē? ... Iekšā! — Kas man atkal mieru jauc?

 

MEFISTOFELS

 

Tas es!

 

 

FAUSTS

 

Nāc iekšā!

 

 

MEFISTOFELS

 

Trešoreiz vēl sauc!

 

FAUSTS

 

Tad iekšā!

 

 

MEFISTOFELS

 

Tā tu manim patīcies.

Mēs, cerams, satiksim! Es biedris labs tev būšu!

Jo, lai es aizdzītu tev nelādzīgo dūšu,

Kā smalkais kavalieris es še ieradies

Ar sarkansamta, zeltā šūtu uzvalku,

Pār pleciem stīva zīda mētels, galvu

Sedz manim cepure ar gaiļa spalvu,

Pie sāniem nesu garu, smailu zobenu —

Un tagad padomu tev dotu

Tik ātri tāpat ietērpties,

Lai tu, no saitēm vaļā raisījies,

Reiz brīvā dzīvē uzdzīvotu.

 

 

FAUSTS

 

Ko tas lai der? Ak, visos uzvalkos

Es zemes šaurās dzīves slogu jūtu.

Par vecu esmu, lai tik līksmotos,

Par jaunu, lai bez vēlēšanās būtu.

Ko zeme man spēj dot? Pēc kā vēl dzīties?

«Tev atsacīties būs! — tik atsacīties!»

Šī ir tā mūža dziesma, kura nevar rimt

Bez apstāšanās katram ausi dimt,

Kas visā dzīvē katru brītiņu

Mums priekšā ķērc ar balsi riebīgu.

Ar šausmām vien es pamostos no rīta,

Vai rūgtas asaras man gribas liet,

Kad jāredz man, ka diena nāk un iet:

Neviena vēlēšanās netiek piepildīta,

Kas iepriekð jau ikkatru prieka jausmu

Man māc ar ietiepīgu kritiku

Un nāvē možā gara darbību

Ar tūkstoš mēdītāju ķēmu. drausmu.

Kad nakts ar tumšiem spārniem zemi sedz,

Ar bailēm liekos savās cisās;

I tad man miera nau, — sirds iepriekð redz,

Ka baigos sapņos būs tai jāizmisas.

Tas dievs, kas dzīvi manās krūtīs rada,

Kas spēj līdz pamatiem to saviļņot,

Viņš visus manus spēkus vada,

Bet nevar tiem uz āru ceļu dot.

Tā dzīve apnīkst, man mans mūžs par nastu,-

Jo ātrāk vēlējos, lai nāvi rastu,

 

 

MEFISTOFELS

 

Un tomēr retam ir pie nāves patikas.

 

 

FAUSTS

 

Ak, laimīgs, ko pēc spožas uzvaras

Tā puško asiņainiem lauru kroņiem,

Ko, pārsteidzot pēc straujas dejas joņiem,

Tā rod pie mīļas meitiņas!

Ak, kad es augsto garu skatīju,

Kam pārņemts, satriekts nāvē neslīku!

 

 

MEFISTOFELS

 

Bet kas gan viņu nakt' pēc kausa ķēra —

Un tomēr brūno sulu neizdzēra?

 

 

FAUSTS

 

Tev spiegoðana, liekas,. lielais prieks?

 

 

MEFISTOFELS

 

Es zinu daudz, kaut neesmu viszinātnieks.

 

 

FAUSTS

 

Ja mani reiz iz izmisuma šausmām

Ar varu kādas skaņas izrāva,

Ja krūtīs bērnu dienu atmiņa

Man atmodās no viņu saldām pausmām,

Tad visu apberu ar lāstiem,

Kas dvēsli māņu tīklos valdzina!

Šai bēdu lejā viņu vilina

Ar maldu vizmām un ar glaimu stāstiem!

Jau iepriekš lādu augsto iedomību,

Ar kuru gars pats sevi apmānās!

Es lādu spožo maldu parādību

Kas prātiem kairinoši uzmācas!

Es lādu tukšos sapņu vizekļus

Par vārda nemirstību un par slavu!

Es lādu visu, ko vien nosaucam par savu,

Kā sievu, bērnus, mājas, tīrumus!

Es lādu mamonu un viņa naudu,

Kas drošos darbos ved mūs uzstāties

Vai — mudinot: uz laisku baudu —

Liek mīkstos spilvenos mums slaistīties!

Lāsts vīna sulai, kuru dzeram!

Un tevim, saldais mīlestības glāsts!

Lāsts visam, ko vien ticam, uz ko ceram!

Pār visu gļēvai pacietībai lāsts!

 

 

GARU KORIS

 

(Neredzami dzied.)

 

Vai! Vai!

Kam bij izpostīt

Tev daiļo pasauli

Ar spēcīgu roku?

Tā gāžas, tā krīt!

Tu, pusdievs, to sasiti!

Ar asarām

Drupas nīcībā aiznesam

Un gaužam

Par dailes zudušiem tēliem.

Spēcīgais

No zemes dēliem,

Skaistāki

To atkal uzceli,

Savas krūtīs to dzīvini!

Uzpūti dzīves liesmaSr

Jauna gaita,

Straujīgi raita,

Tev atvērsies;

Rietēs no jauna dziesmas!

 

 

MEFISTOFELS

 

Šie maziņie

Visi manējie.

Klau, uz priekiem un darbiem mundri

Viņi aicina gudri!

Met vientuļa dzīvi,

Kur prāti. un spēki rūst!

Ej pasaulē brīvi —

Tur līksmība plūst!

 

 

Beidz sāpēm nodoties! Kur vīra drosa?

Kam ļauj, ka viņas tev kā ērglis krūtis plosa?

Ar biedriem kopā, pat vissliktākiem,

Kā cilvēks jutīsies pie cilvēkiem.

Bet tās jau arī nau manas domas.

Tevi iejaukt prastajos salašņos.

Gan nau man nekādas lielas lomas,

Bet ja tu uzņemties vēlētos

Ar mani kopā dzīvi izbaudīt,

Es gatavs piederēt tevim tūlīt.

Kā biedris un ceļvedis

Es esmu tev klātu,

Un, ja izpildu tavu prātu,

Esmu tavs kalps, tavs sulainis!

 

 

FAUSTS

 

Un,kāda man tev jādod atmaksa?

 

 

MEFISTOFELS

 

Ko nu! Ar to tā steigties nevajga!

 

 

FAUSTS

 

Nē, nē! Es zinu velna egoista dabu,

Aiz līdzjutības tas vis labu

Tik lēti otram nedara.

Mums vajag lietu skaidri galā vest, —

Tāds kalps kā tu var mājām postu nest.

 

 

MEFISTOFELS

 

Es gribu š e i t a n tavā varā doties,

Bez miera, atdusas tev paklausīt;

Bet, viņā saulē atkal satiekoties,

Tev būs to pasu manim izpildīt.

 

 

FAUSTS

 

Maz bēdas man, kas viņā saulē gaida;

Ja reiz šī zeme pīšļos birst,

Vai cita vairs iz drupām nirst.

Tik šinī pasaulē man prieki smaida,

Ðī saule vien pār manām sāpēm starus raida;

Ja reizi man no viņām jāšķiras,

Kas grib un var, lai notiekas.

Par to nekā es dzirdēt negribu,

Vai mīlēs tur un pazīs ienaidu,

Un vai tur sfēras viņās zvaigžņu malās

Ar apakšā un augšā dalās.

 

 

MEFISTOFELS

 

Ja tādi tevim uzskati,

Tad līgsim! — Šinīs dienās redzēsi

Ar prieku, kāda manas mākslas spēja.

Tev došu, ko neviens vēl neredzēja.

 

 

FAUSTS

 

Ko, nabags velns, tu vari dot?

Vai cilvēku un augstās dziņas viņa prātā

No tevim līdzīgiem kāds sajēgt prot?

Tev tikai barība, kas neiet sātā,

Un sarkans zelts tev, kas bez apstājas

Kā dzīvsudrabs iz rokām ritinās,

Tev laimes spēle, kura mūžam nedod laimi,

Un sievietes, kas, manim vēl pie krūts,

Jau citam skatus uzmet glaimi,

Tev gods, kas tikko debeslīksmās gūts,

Kā meteora spīdums zūd iz gaisa.

Dod augļus, kuri nevīst, pirms tos plūc,

Un kokus, kas ik dienas lapas raisa.

 

 

MEFISTOFELS

 

Par tādām prasībām man nau ko bīties.

Šās mantas visas lēti dabūsi.

Bet atnāks laiks, kad beigsi tāļāk dzīties

Un mīļā mierā baudīt gribēsi.

 

 

FAUSTS

 

Ja apmierināts reiz es laiski dusēt liktos,

Lai tūliņ pazaudēju cīniņu!

Ja tu ar glaimiem mani apmāktu,

Ka es pats sevim iepatiktos,

Ja miesas baudījums man garu veiktu:

Lai tā man diena pēdējā! Tā derēsim!

 

 

MEFISTOFELS

 

Nu topp!

 

 

FAUSTS

 

Lai notiek tā.

Ja es uz acumirkļa teiktu:

Cik jauks tu esi, paliec vēl pie manis!

Tad vari mani saitēs siet,

Tad labprāt gribu bojā iet!

Lai atskan drūmi nāves zvanis,

Tad diezgan tu man kalpojis,

Lai rādītājs tad krīt, lai pulkstens stājas,

Man mūža cēliens pagājis!

 

 

MEFISTOFELS

 

Tik labi apdomā, velns visa iegādājas.

 

 

FAUSTS

 

Uz to tev arī pilna vaļa.

Ne vieglprātīgi derēt ielaidos;

Ja rimstu, tad par kalpu nododos,

Vai tev, vai citam, — kāda man tur daļa,

 

 

MEFISTOFELS

 

Vēl šovakar dos daktermielasts gadījumu,

Kā sulainim man pildīt pienākumu, —

Bet vēl ko! — Visi esam mirstīgi —

Kaut pāris vārdiņu man uzraksti.

 

 

FAUSTS

 

Tu, pedant, gribi, lai vēl rakstu dodu?

Vai nekad nepazini vīra godu?

Vai tevim diezgan nau no mana mutes vārda,

Kad tas uz mūža dienam mani sien?

Kad pasauls strāva visu grauj un ārda, —

Vai nelaužami būtu raksti vien?!

Bet mums reiz iemājo šī pārliecība;

Kas gan no viņas lēti atradis?

Tas laimīgais, kam sirdi uzticība,

Kaut ziedos visu, — vārdu izpildīs! —

Bet rakstīts pergaments ar zēģeli

Ir spoks, no kura visiem bailes.

Jau pamirst, vārds, pirms vēl to uzraksti, —

Mums āda, vaskis uzliek spailes. —

Ko ļaunais gars, no manis pieprasi?

Vai varu? marmoru? vai papīri?

Vai spalvu? kaltu? — Ko man izlietot?

Es tevim brīvi izvēlēties ļauju.

 

 

MEFISTOFELS

 

Tu tūliņ visu ņem par strauju!

Kam to tā pārspīlēti iztēlot!?

Man pietiek ar kaut kuru lapiņu.

Tu paraksties ar asins pilienu.

 

 

FAUSTS

 

Nu, ja tev tiešām vairāk nevajga.

Es ar šo ķēmošanos izdarīšu.

 

 

MEFISTOFELS

 

Ja, asins, — tā ir sula sevišķa.

 

 

FAUSTS

 

Tik nebaidies?, es vārdu nelauzīšu!

Tā mana cenšanās, viss spēks mans ira,

Ko tagad tevim apsolu.

Es pārāk daudz no sevis domāju;

Man piekrīt tikai tava šķira.

Viņš lielais gars reiz mani atraidīja,

Priekð manis daba aizslēdzās.

Man pārtrūkuse domu vīja,

Sen zinātne manim atriebās.

Bez atmaņas grimstot iekš baudību dzelmes,

Lai dzesējam degošu kaislību svelmes!

Lai brīnumi, kas vēl nau izpētīti,

Iz burvju audiem tiek mums vaļā tīti!

Lai gāžamies laikmetu šalkumā

Un rībošā gadību ritumā!

Lai dodamies sāpēs un baudās,

Un zūdībās, uzvarās,

Kas viena caur otru bez kārtības šaudās; —

Tik nerimu darbā vīrs parādās.

 

 

MEFISTOFELS

 

Es mēru nelieku, ne mērķi, kas jūs sietu,

No visa varat pabaudīt,

Ko, garām steidzot, spējat satvārstīt —

Kas vien jums patīk, lai jums labā ietu.

Bet nekaunaties, ņemat tik uz vietu!

 

 

FAUSTS

 

No priekiem runas nau, tu taču dzirdi!

Es gāžos reibonī un baudās — pilnās sāpju

Lai mīlot nīstu, — skumjās veldzu sirdi.

Šīs krūtis, brīvas zinātnības slāpju,

Vairs neraudzīšu sāpēm aizdarīt, —

Kas visai cilvēcei par daļu krīt,

Es sevī pašā gribu izbaudīt;

Kas augsts un dziļš, lai garā aptveru,

Tās laimi, nelaimi lai savās krūtīs leju,

Tā savu Es caur viņu izplešu

Un līdz ar viņu — galā bojā eju.

 

 

MEFISTOFELS

 

Tic' manim, kas cik gadu tūkstošu

Ir grauzis jau ðo cieto garozu;

Dažs labs no šūpuļa līdz kapam kļuvis,

Bet veco raugu sagremot nau guvis!

Tu vari ticēt man, šī iespēja

Ir tikai dievam iedota!

Viņš mājo vienā mūza gaismā,

Mūs ieslēdzis viņš tumsas baismā,

Jums diena ir ar nakti biedrota.

 

 

FAUST?

 

Bet es tā gribu!

 

 

MEFISTOFELS

 

To var uzklausīties!

Bet tikai viens man bailes dara,

Jo laiks ir īss un māksla gara.

Jūs varbūt ļaujaties no manis pamācīties?

Jums kopā ar kādu dzejnieku jāmetas.

Lai domām tas gaisos lidinās

Un visu labo tikumu balvas

Jums sakrauj uz jūsu goda — galvas:

Gan lauvas drošsirdību,

Gan brieža ātrumu,

Gan itālieša dedzību

Un ziemeļnieka izturību.

Lai viņš jums padomu ar uzmeklētu,

Kā taisnību ar viltu vienot spētu,

Un jums ar jauno dienu karstumu —

Pēc priekšraksta vēl iemīlēties liktu.

Es pats tādu kungu ar labprāt tiktu,

Par Mikrokosmu to nosauktu.

 

 

FAUSTS

 

Kas esmu es, ja neiespējams būtu,

Ka dzīves vaiņagu. es sevim gūtu,

Pēc kura visi prāti dzinusies?

 

 

MEFISTOFELS

 

Tu galā esi tikai — kas tu esi.

Vai tūkstoš parūkas sev uzliecies,

Vai asu augstās ķēkatās pakāpies, —

Tu vienmēr paliec tikai, kas tu esi.

 

 

FAUSTS

 

Es jūtu, ka par velti neapnicis

Es zinātnības mantas sevi krāju,

Un, kad es galā visu pārdomāju —

No jauna neriet spēks, mans avots sicis;

Es ne par matu augstāk netieku,

Es bezgalību aizsniegt nespēju.

 

 

MEFISTOFELS

 

Mans labais kungs, jūs spriežat par to lietu,

Kā daždien cilvēki jau spriež;

Mums jāprāto, kā dzīve labāk ietu,

Pirms prieki muguru mums griež,

Pie joda! Ka tev pieder locekļi

Un galva, p ——, tu sajēgt vari!

Bet viss, ko baudot satveri,

Vai tas gan nepieder tev arī?

Nu, ja es sešus zirgus samaksāju,

Kas liedz to spēkus man par saviem saukt?

Kā varens vīrs es varu auļiem traukt,

It kā man būtu divi duči kāju.

Tik braši! Visu prātošanu beidz!

Un taisni pasaulē tik iekšā steidz?

Es saku: nerrs, kas prāto tik un gavē!

Tas ir kā lops uz sausas atmatas,

Ko ļaunais, riņķu riņķos vezdams, zavē,

Un apkārt jaukas zaļas ganības.

 

 

FAUSTS

 

Kā iesākt?

 

 

MEFISTOFELS

 

Tūliņ projām doties.

Kas ðis par moku caurumu!?

Vai to par dzīvi kāds gan nosauktu,

Ar puikām līdzi pašam garlaikoties?

Laid, lai to dara resnie vēderi!

Vai n'esi diezgan tukšus salmus kūlis?

Vislabāko, ko zināt iespēji,

Jau nedrīkst dzirdēt zeņķu pūlis.

Klau, pašulaik viens gaņģī sadzirdams.

 

 

FAUSTS

 

To tagad pieņemt man nau iespējams,

 

 

MEFISTOFELS

 

Bet nabags puika laikam sen jau gaida,

Vai to bez padoma lai projām raida?

Dod savus svārkus man un cepuri,

Tā maska piederēs man vareni.

 

(Viņš pārģērbjas, apņemdams Fausla mēteli un uzlikdams galva viņa cepuri.)

 

Nu atļauj manai asprātībai vaļu!

Es beigšu jau par stundas ceturtdaļu.

Tu sataisies, bet nu tik neapsieci!

 

(Fausts aiziet.)

 

 

MEFISTOFELS

 

(Faustci garajos svarkos.)

 

Ņem zinātni un prātu nozaimo,

Šo cilvēcisku spēku augstāko!

Ar māņiem, kuri ņirb un spīguļo,

No melu gara sevi pievilt lieci,

Tad tu bez šaubām .manos nagos tieci. —

Tam liktens deva garu, kas ar kāri,

Bez valda vienmēr laužas tāļāku

Un kas ar pārsteidzīgu dedzību

Pār visiem zemes priekiem tiecas pāri.

To gribu dzīves burzmā izvazāt

Un stiept caur seklu ikdienību;

Tam nost būs rauties, alkt. un lipt vis klāt!

Un, kairinājot viņa nesātību,

Lai saldi augļi tam priekš lūpām dietu;

Viņš velti slāpes dzesēt izlūgsies,

Un, ja ar nebūtu viņš velnam nodevies,

Viņš beidzot tomēr bojā ietu!

 

(K ā d s s k o l n i e k s nāk iekšā.)

 

 

SKOLNIEKS

 

Es še tik īsu laiku uzturos

Un nāku pie jums padevīgi,

Lai tādu vīru pazīt mācītos,

Par kuru visi runā godbijīgi.

 

 

MEFISTOFELS

 

Ar savu goddevību jūs man prieku darāt?

Kā mani — tādus daudz jūs sastapt varat

Vai citur mācības jau baudījāt?

 

 

SKOLNIEKS

 

Es lūdzu jūs, jel mani uzņemat!

Es visus pūliņus nesīšu droši,

Man dūšas daudz, arī naudas pietiekoši;

Manai mātei gan grūti bij panest šķiršanos;

Es labprāt ko krietnu še mācītos.

 

 

MEFISTOFELS

 

Nu tad jūs atraduši īsto vietu.

 

 

SKOLNIEKS

 

Taisnību sakot, labprāt atkal projām ietu:

Šo mūru un šo gaņģu spraugu

Ne acu galā neieraugu.

Tik. aplam ðauri saspiestas šīs mājas,

Ne zaļumu tur redz, ne koku,

Un, kad vēl zālēs tur uz soliem smoku,

Man domas, visi prāti stājas.

 

 

MEFISTOFELS

 

Tas tik no ieraduma atkarās, —

Tā arī bērniņš mātes krūti

No iesākuma pieņem grūti,

Bet drīzi labprāt mielojas.

Pie zinātnības krūtīm jūs tāpat

Arvienu vairāk prieku radīsat.

 

 

SKOLNIEKS

 

Es viņai pieķertos ar mīļu prātu,

Tik sakat vien, kā tieku klātu?

 

 

MEFISTOFELS

 

Pirms tāļāk ejam, lūdzu, izvēlat, —

Ko studēsat, jo daudz ir fakultātu?

 

 

SKOLNIEKS

 

Es ļoti mācīts palikt gribētu,

Ar visu zemes, debess plaðumu

Es labprāt vēlos iepazīties, —

Ar zinātnību un ar dabu.

 

 

MEFISTOFELS

 

Tur jūs sev ceļu izvēlējāt labu;

Tik nevajag pēc blakus lietām dzīties.

 

 

SKOLNIEKS

 

Tur esmu klāt ar dvēseli un miesu;

Bet, zināms, arī patiktos

Man jautri padzīvoties savu tiesu

Pa brīvām dienām vasars mēnešos.

 

 

MEFISTOFELS

 

Laiks ātri paiet; steidzat, ka to izlietotu, —

Bet laiku taupīt māca kārtība,

Mans mīļais draugs, es padomu jums dotu

Collegium logicum ņemt no sākuma.

Tur garu nodīda jums stingri

Un it kā spaidu klučos liek,

Ka turpmāk tas vairs ne tik vingri

Pa domu teku tāļāk tiek;

Lai krustiem un šķērsām tas nešaudās,

Kā maldu uguns, kas šur tur parādās.

Tad pamāca jūs gari un plaši,

Ka pat ar pie tā, ko zinājāt paši,

Kā ēst un dzert, nu ir jāgaida,

Pirms «Viens! Divi! Trīs!» sauc komanda.

Bet ir jau ar domu fabrikā

Tāpat kā daždien vēveru darbnīcā,

Kur viena pamina ceļ tūkstoš pavedienu,

Kur atspoles skraida bez apstājas

Un dzijas neredzami ritinās,

Pa tūkstošiem saistās uz vienu piesitienu.

Tur filozofs, — tas iekšā nāk

Un, ka tam tā jābūt, pierādīt sak!

Ka pirmais esot tā un otrais tā,

Un tādēļ trešais un ceturtais tā,

Un, ja pirmā un otrā nebūtu,

Tad ar treðo un ceturto nerastu

Še gudrību skolnieki visur nu pauž,

Bet neba tie tādēļ pasi jau auž.

Kas pūlas, lai dzīvnieku pazīt un aprakstīt jēgtu,

Tas nokauj to pirms un garu tā izraida,

Tad sagrieztās daļas gan rokās tas patura, —

Trūkst, diemžēl, garīgas saites, kas kopā tās slēgtu.

Encheiiesin nalurae — sauc to ķīmija,

Smejas par sevi un pate to nezina.

 

 

SKOLNĪEKS

 

Jūsu runu tā īsti vis neapķeru.

 

 

MEFISTOFELS

 

Tas nākošās reizēs ies labāk, es ceru,

Ja mācāties visu reducēt

Un ar, kā pienākas, klasificēt.

 

 

SKOLNIEKS

 

Tas viss man prātus tik muļķiski jauc,

Ka galvā kā dzirnavu riteņi klaudz.

 

 

MEFISTOFELS

 

Pēc tam kā visu galveno lietu

Metafiziku ņemat uz vietu!

Tur jālūko, ka dziļdomīgi tver,

Kas cilvēku smadzenēm! nepieder;

Tā visu, kas galvā vai lien, vai ne,

Ar skanīgiem vārdiem apzīmē.

Bet visupirms ðo pusgadu

Ieturat stingrāko kārtību!

Jums piecas stundas ir katru dien';

Līdz ar zvanu esat klasē arvien!

Tik iepriekš visu krietni samācaties,

Sev paragrāfus galvā iekaļaties,

Lai vēlāk jums acis atdarās,

Ka viņš saka tik to, kas jau grāmatās;

Bet pakaļ rakstat tik no visa spara,

It kā diktēts tiktu no svētā gara!

 

 

SKOLNIEKS

 

Nau vajdzīgs, ka jūs man to otrreiz sacītu!

Cik daudz tas derēt var, pats nojēgt spēju;

Ko melnu sev uz baita piezīmēju,

To droši mājās pārnesu.

 

 

MEFISTOFELS

 

Bet kādā fakultātē gribat iestāties?

 

 

SKOLNIEKS

 

Uz tiesu zinātni es nesajūtu dziņas,

 

 

MEFISTOFELS

 

To es gan varu domāties,

Es zinu, kas ir jātura no viņas.

Jo likumi un tiesības

Tā izplešas kā mūža slimības:

Ikkatrā dzimumā tas parādās no jauna

Un visur lēni viesties nevar rimt.

Tur prāts top bezprātīgs un labdarība ļauna!

Vai! ka par pēcnieku tev bija dzimt!

Par tiesībām, kas ar mu rn s dzimušas,

Par tām neviena nau, kas rūpējas.

 

 

SKOLNIEKS

 

Caur jums mans naids pret to vēl lielāks ceļas.

Ak, laimīgs tas, kas pamācību no jums smeļas

Gandrīz pie teoloģijas man tiktu stāties,

 

 

MEFISTOFELS

 

Man maldināt jūs netīkas.

Kas uz šo zinātnību attiecas, —

Tik grūti ir no ļauna ceļa izsargāties,

Tai tik daudz nāves zāles piejauktas,

Kas ir no labām tikko šķiramas.

Ðe tik viena domas klausīt — derēs lieti,

Tik skolotāja vārdus apzvērat!

Par visu — turaties pie vārdiem cieti!

Tad jūs pa drošiem vārtiem ieiesat

Uz tiešamības svētnīcu.

 

 

SKOLNIEKS

 

Bet tak pie vārdiem vajag jēdzienu.

Trīskārtīgi kvēlošo uguni!

Nelūko

No manām mākslām visstiprāko!

 

(Mefistofels, miglai zūdot, iznāk iz aizkrāsns ka ceļojošs

sholasts.)

 

 

MEFISTOFELS

 

Kam troksni celt? Kas jums par vajadzību?

 

 

FAUSTS

 

Skat vien, no pūdeļa kas izlobās!

Kāds sholasts? Vai par to nau jāsmejas!

 

 

MEFISTOFELS

 

Es kungam saku savu padevību!

Jūs mani tiešām krietni sviedrējāt!

 

 

FAUSTS

 

Kā tevi sauc?

 

 

MEFISTOFELS

 

Cik sekli jautājat

Priekš tāda, kas jau vārdus visai nonicina,

Kas visu ārišķu no sevis attālina,

Tik vielu būtnē dziļi pētīt zina.

 

 

FAUSTS

 

Pie jums, jūs kungi, katris prot

No vārda jūsu būtni izburtot.

Kāds jūsu darbs, var sajēgt lēti,

Ja jūs par nelabajiem, meļiem apzīmēti.

Kas tu?

 

 

MEFISTOFELS

 

No viņa spēka daļa es,

Kas ļaunu vienmēr grib un labu vienmēr nes.

 

 

FAUSTS

 

Un kāds šis mīklas atminējums būtu?

 

 

MEFISTOFELS

 

Es esmu gars, kas visu liedz un peļ!

Un, tiešām, viss, kas rodas un kas zeļ,

Ir vērts, ka atkal nebūtībā grūtu.

Vislabāk, ja nekas ij nerastos.

Tā viss, ko saucat jūs par ļaunu,

Par postu, grēkiem un par kaunu, —

Ir īstais lauks, kur darbojos!

 

 

FAUSTS

 

Tu, daļa būdams, vesels stāvi še?

 

 

MEFISTOFELS

 

To teicu tevim pilnā patiesībā.

Tik cilvēks, sīkā nelgu pasaule,

Par visu turas drošā pārgalvībā.

Tās daļas daļa es, kas pirmāk visa bija,

Tās tumsas daļa, kas sev gaismu dzemdēja,

To lepno gaismu, kura, nakti mākdama,

Gandrīz vai valsti viņai nolaupīja.

Bet velti, — cik pēc tā ar viņa rauga dzīties,

To miesas vienumēr pie sevis sien,

No miesām plūstot, daiļa miesās vien,

Tai miesas smagums neļauj attīstīties:

Tā, ceru es, vairs ilgi nevilksies,

Un viņa līdz ar miesām bojā ies.

 

 

FAUSTS

 

Nu zinu tavu goda uzdevumu!

Tu maz ko iespēj postīt lielumā

Un ņemies tādēļ strādāt mazuma.

 

 

MEFISTOFELS

 

Maz gan ar to ir panākumu.

Ðo nieku veikt, ðo smieklu pasauli,

Kas nebūtībai pretim stājas,

Bij velti visi mani pūliņi,

Man vienmēr nelabi ar viņu klājās»

Ar viļņiem, aukām, tricēm, ugunsgrēku

Es neiespēju sagrauzt zemes ēku!

Ar lopu, ļaužu sugu es pavisam slēgā,

Tai piekļūt nezina nekādā jēgā.

Cik ar caur manu roku kapā krita,

Vis jaunas, svaigas asins dzīslās rita.

Vai trakam jātop! — mūžam iet šī gaita,

No gaisa, zemes, ūdens dziļuma

Dzimst dzīves dīglīši bez skaita,

No silta, auksta, sausa, velgana!

Tik uguni vēl sevim paglābu,

Bez tā nekas man īpašs nebūtu!

 

 

FAUSTS

 

Bet spēka strāvas mūžam možas

Bez gala rietēt neapnīkst,

Un veltos draudos un bez nožas

Tev saltā roka zemē slīkst!

Tu ērmots gars, kas dzimis peklē,

Ej sevim citu darbu meklē!

 

 

MEFISTOFELS

 

Tas tiešām labi jāpārdomā;

Par to vēl runāsim, es ņemšu omā!

Vai ðoreiz varu atvadīties?

 

 

FAUSTS

 

Kas tev tur sevišķi vēl jāprasās?

Es mācījos ar tevi iepazīties;

Tu vari nākt, kad tevim patīkas.

Ðe logs, ðe durvis, ðe ar skurstenis,

Tur vari brīvi atstāt tu šo vietu.

 

 

MEFISTOFELS

 

Man jāatzīst, kāds sīciņš kavēklis

Man neatļauj, ka projām ietu —

Tas krusts, ko tu uz sliekšņa uzvilki.

 

 

FAUSTS

 

Vai lietuvēna krusts tur tevi savaldzina?

Tad, elles dēls, jel pasaki,

Kā iekļuvi? Kas tevi šurpu dzina?

Kā varēja tāds gars tā piekrāpties?

 

 

MEPISTOFELS

 

Lūk, jūs to krustu vāji uzvilkuši:

Tam āra stūri—tikai skataties —

Jūs esat drusku vaļā atstājusi.

 

 

FAUSTS

 

Tas laimīgs ķēriens, tiešām prieks!

Tu tagad būtu nu mans cietumnieks?

It nejauši tas atgadījies.

 

 

MEFISTOFELS

 

Kad pūdels ieskrēja, viņš nebij apskatījies;

Nu lieta rādās citāda,

Jo velnam aizkrustota izeja.

 

 

FAUSTS

 

Bet kādēļ tad tu neizej caur logu?

 

 

MEFISTOFELS

 

Mums, velniem, likums uzliek tādu slogu

Ka mums t u r jāiziet, kur nākuši;

Mēs nākot brīvi, ejot saistīti.

 

 

FAUSTS

 

Vai likumiem pat elle pārvaldīta?

Tas brangi, tad jau noslēgt varētu

Ar jums, jūs kungi, drošu līgumu?

 

 

MEFISTOFELS

 

Tā daļa, kura tevim apsolīta,

Tev pilnā mērā dota kļūs.

Bet neiet jau, ka to tik īsi beigtu,

Tas citā reizē jāpārrunā būs;

Bet šoreiz pazemīgi lūdzu jūs

Nu atlaist mani, lai es projām steigtu.

 

 

FAUSTS

 

Jel paliec drusku, kam tev jāsteidzas?

Mēs kādu vārdiņu vēl parunātu.

 

 

MEFISTOFELS

 

Laid tagad vien! — Es drīzi būšu klātu,

Tad vari jautāt, cik tev patīkas.

 

 

FAUSTS

 

Es neesmu pēc tevis medījis,

Tu pats jau līdi manos slastos.

Lai velnu tura, kas to noķēris!

Ne lēti vairs tāds atgadījums rastos.

 

 

MEFISTOFELS

 

Ja patiku ar to es tevim daru,

Tad drusku vēl pie tevis palikt varu.

Bet tad, lai laiks mums jautrāk paietu,

Ļauj, ka tev savas mākslas izrādu.

 

 

FAUSTS

 

Bet gādā ar, ka viņas jaukas būtu!

Ne visai labprāt garu laiku jūtu.

 

 

MEFISTOFELS

 

Mans draugs, šī īsā stundiņa

Daudz vairāk tavas jūtas saldīs

Kā visa vienmuļīgā gadskārta.

Ne tukšas ēnas tevi maldīs,

Kad maigi gari tavas acis lolos

Ar vizmu ainām mirdzošām

Un ausis tev ar skaņām burvīgām.

I tavai osmai, garðai iztikt solos

Un beidzot jūtām, visai vēlīgām.

Mēs visi kopā še, lai tūliņ sākam,

Mēs savas mākslas sen jau mākam!

 

(Garu koris sāk dziedāt.)

 

 

 

GARI

 

Drūma un spiedoša

Velve, nu gaisti!

Rītausa ziedoša, —

Liegi un skaisti

Gaismiņu laisti!

Mākoņu strēles

Vēji lai klaida!

Zvaigznīšu kvēles

Atkal lai smaida!

Saulīte maigā

Laipnākā vaigā

Dienvidū staigā,

Debesu dēli,

Mirdzošie tēli.

Lejup lai liecas!

Ilgas jau žēli

Aizsniegt tos tiecas.

Plīvuri spīd;

Pāri pār lejam,

Rožainām ejām

Plaši tie slīd, —

Klasi tur Milda

Mīlošos draudzē,

Sirsniņas silda,

Mīļi tos saudzē, —

Vīnogu vītas

Apkārt tiem tītas...

Vīnsula pilda

Spiežamos traukus,

Putoða salda,

Plūstot bez valda,

Izgravo laukus,

Strautiņos šķeļas,

Dimantus skalo,

Aizkalnos čalo,

Ezeros veļas. —

Viņiem ap malām

Putniņi bariem

Slāpes sev dzeš;

Spārniņus pleš,

Saulītes stariem

Uz viņām salām,

— Jūrā kas zvīgo —

Līdzi tie līgo;

Gavilēs skaļās

Ļaudis tur smejas,

Ielejās zaļās

Līksmojas dejās,

Pulki tur pļavās

Svabadi rīst,

Izdalās, klīst

Kalnos un gravās,

Ezeros slīst,

Lido un trauc;

Visi tie brīvi

Tiecas uz dzīvi,

Zvaigznes kur laistās,

Mīloši saistās,

Turpu tos sauc

 

(Viņiem dziedot, Fausts pamazām ir iemidzis.)

 

 

MEFĪSTOFELS

 

Viņš guļ! Jūs mīļie, maigie zēni,

Jūs viņu miegā iedziedājāt lēni!

Man par šo koncertu jums jātencina.

Tu n'esi vīrs, kas velnu turēt zina!

Tam saldus sapņus priekšā tēlojat

Un maldu jūrā viņu greiadējat!

Bet, lai šī sliekšņa burvību es lauztu,

Man vajag žurku, kas ðo krustu grauztu.

Nau ilgi jādairās ar pesteļiem ,

Tur pagrab — viena sadzird jau iz bara.

 

Es, kam par pelēm, žurkām, rupučiem,

Par mušām, blaktīm, utīm, vara –

Es pavēlu tev, ka tu ārā nāktu

Un te šo slieksni apkrimst sāktu,

Tiklīdz kā elju nolieku —

Te tā jau klāt ar vienu lēcienu!

Tik ātri steidzies! — Zīme; lūk, še malā,

Laid zobus iekšā pašā krusta galā!

Vēl kodienu, tad arī pietiksies! —

Nu sapņo, Faust, līdz kamēr redzamies!

 

 

FAUSTS

 

(Atmozdamies no miega.)

 

Tad atkal cerība ir pievīluse?

Un garu parādība izzuduse.

Man sapnis velnu priekšā tēloja!

Iz istabas man pūdels izbēga.

 

 

Studiju istaba

 

 

Fausts un Mefistofels.

 

 

FAUSTS

 

Tur klauvē? ... Iekšā! — Kas man atkal mieru jauc?

 

MEFISTOFELS

 

Tas es!

 

 

FAUSTS

 

Nāc iekšā!

 

 

MEFISTOFELS

 

Trešoreiz vēl sauc!

 

FAUSTS

 

Tad iekšā!

 

 

MEFISTOFELS

 

Tā tu manim patīcies.

Mēs, cerams, satiksim! Es biedris labs tev būšu!

Jo, lai es aizdzītu tev nelādzīgo dūšu,

Kā smalkais kavalieris es še ieradies

Ar sarkansamta, zeltā šūtu uzvalku,

Pār pleciem stīva zīda mētels, galvu

Sedz manim cepure ar gaiļa spalvu,

Pie sāniem nesu garu, smailu zobenu —

Un tagad padomu tev dotu

Tik ātri tāpat ietērpties,

Lai tu, no saitēm vaļā raisījies,

Reiz brīvā dzīvē uzdzīvotu.

 

 

FAUSTS

 

Ko tas lai der? Ak, visos uzvalkos

Es zemes šaurās dzīves slogu jūtu.

Par vecu esmu, lai tik līksmotos,

Par jaunu, lai bez vēlēšanās būtu.

Ko zeme man spēj dot? Pēc kā vēl dzīties?

«Tev atsacīties būs! — tik atsacīties!»

Šī ir tā mūža dziesma, kura nevar rimt

Bez apstāšanās katram ausi dimt,

Kas visā dzīvē katru brītiņu

Mums priekšā ķērc ar balsi riebīgu.

Ar šausmām vien es pamostos no rīta,

Vai rūgtas asaras man gribas liet,

Kad jāredz man, ka diena nāk un iet:

Neviena vēlēšanās netiek piepildīta,

Kas iepriekð jau ikkatru prieka jausmu

Man māc ar ietiepīgu kritiku

Un nāvē možā gara darbību

Ar tūkstoš mēdītāju ķēmu. drausmu.

Kad nakts ar tumšiem spārniem zemi sedz,

Ar bailēm liekos savās cisās;

I tad man miera nau, — sirds iepriekð redz,

Ka baigos sapņos būs tai jāizmisas.

Tas dievs, kas dzīvi manās krūtīs rada,

Kas spēj līdz pamatiem to saviļņot,

Viņš visus manus spēkus vada,

Bet nevar tiem uz āru ceļu dot.

Tā dzīve apnīkst, man mans mūžs par nastu,-

Jo ātrāk vēlējos, lai nāvi rastu,

 

 

MEFISTOFELS

 

Un tomēr retam ir pie nāves patikas.

 

 

FAUSTS

 

Ak, laimīgs, ko pēc spožas uzvaras

Tā puško asiņainiem lauru kroņiem,

Ko, pārsteidzot pēc straujas dejas joņiem,

Tā rod pie mīļas meitiņas!

Ak, kad es augsto garu skatīju,

Kam pārņemts, satriekts nāvē neslīku!

 

 

MEFISTOFELS

 

Bet kas gan viņu nakt' pēc kausa ķēra —

Un tomēr brūno sulu neizdzēra?

 

 

FAUSTS

 

Tev spiegoðana, liekas,. lielais prieks?

 

 

MEFISTOFELS

 

Es zinu daudz, kaut neesmu viszinātnieks.

 

 

FAUSTS

 

Ja mani reiz iz izmisuma šausmām

Ar varu kādas skaņas izrāva,

Ja krūtīs bērnu dienu atmiņa

Man atmodās no viņu saldām pausmām,

Tad visu apberu ar lāstiem,

Kas dvēsli māņu tīklos valdzina!

Šai bēdu lejā viņu vilina

Ar maldu vizmām un ar glaimu stāstiem!

Jau iepriekš lādu augsto iedomību,

Ar kuru gars pats sevi apmānās!

Es lādu spožo maldu parādību

Kas prātiem kairinoši uzmācas!

Es lādu tukšos sapņu vizekļus

Par vārda nemirstību un par slavu!

Es lādu visu, ko vien nosaucam par savu,

Kā sievu, bērnus, mājas, tīrumus!

Es lādu mamonu un viņa naudu,

Kas droðos darbos ved mūs uzstāties

Vai — mudinot: uz laisku baudu —

Liek mīkstos spilvenos mums slaistīties!

Lāsts vīna sulai, kuru dzeram!

Un tevim, saldais mīlestības glāsts!

Lāsts visam, ko vien ticam, uz ko ceram!

Pār visu gļēvai pacietībai lāsts!

 

 

GARU KORIS

 

(Neredzami dzied.)

 

Vai! Vai!

Kam bij izpostīt

Tev daiļo pasauli

Ar spēcīgu roku?

Tā gāžas, tā krīt!

Tu, pusdievs, to sasiti!

Ar asarām

Drupas nīcībā aiznesam

Un gaužam

Par dailes zudušiem tēliem.

Spēcīgais

No zemes dēliem,

Skaistāki

To atkal uzceli,

Savas krūtīs to dzīvini!

Uzpūti dzīves liesmaSr

Jauna gaita,

Straujīgi raita,

Tev atvērsies;

Rietēs no jauna dziesmas!

 

 

MEFISTOFELS

 

Šie maziņie

Visi manējie.

Klau, uz priekiem un darbiem mundri

Viņi aicina gudri!

Met vientuļa dzīvi,

Kur prāti. un spēki rūst!

Ej pasaulē brīvi —

Tur līksmība plūst!

 

 

Beidz sāpēm nodoties! Kur vīra drosa?

Kam ļauj, ka viņas tev kā ērglis krūtis plosa?

Ar biedriem kopā, pat vissliktākiem,

Kā cilvēks jutīsies pie cilvēkiem.

Bet tās jau arī nau manas domas.

Tevi iejaukt prastajos salašņos.

Gan nau man nekādas lielas lomas,

Bet ja tu uzņemties vēlētos

Ar mani kopā dzīvi izbaudīt,

Es gatavs piederēt tevim tūlīt.

Kā biedris un ceļvedis

Es esmu tev klātu,

Un, ja izpildu tavu prātu,

Esmu tavs kalps, tavs sulainis!

 

 

FAUSTS

 

Un,kāda man tev jādod atmaksa?

 

 

MEFISTOFELS

 

Ko nu! Ar to tā steigties nevajga!

 

 

FAUSTS

 

Nē, nē! Es zinu velna egoista dabu,

Aiz līdzjutības tas vis labu

Tik lēti otram nedara.

Mums vajag lietu skaidri galā vest, —

Tāds kalps kā tu var mājām postu nest.

 

 

MEFISTOFELS

 

Es gribu š e i t a n tavā varā doties,

Bez miera, atdusas tev paklausīt;

Bet, viņā saulē atkal satiekoties,

Tev būs to pasu manim izpildīt.

 

 

FAUSTS

 

Maz bēdas man, kas viņā saulē gaida;

Ja reiz šī zeme pīšļos birst,

Vai cita vairs iz drupām nirst.

Tik šinī pasaulē man prieki smaida,

Šī saule vien pār manām sāpēm starus raida;

Ja reizi man no viņām jāšķiras,

Kas grib un var, lai notiekas.

Par to nekā es dzirdēt negribu,

Vai mīlēs tur un pazīs ienaidu,

Un vai tur sfēras viņās zvaigžņu malās

Ar apakšā un augšā dalās.

 

 

MEFISTOFELS

 

Ja tādi tevim uzskati,

Tad līgsim! — Šinīs dienās redzēsi

Ar prieku, kāda manas mākslas spēja.

Tev došu, ko neviens vēl neredzēja.

 

 

FAUSTS

 

Ko, nabags velns, tu vari dot?

Vai cilvēku un augstās dziņas viņa prātā

No tevim līdzīgiem kāds sajēgt prot?

Tev tikai barība, kas neiet sātā,

Un sarkans zelts tev, kas bez apstājas

Kā dzīvsudrabs iz rokām ritinās,

Tev laimes spēle, kura mūžam nedod laimi,

Un sievietes, kas, manim vēl pie krūts,

Jau citam skatus uzmet glaimi,

Tev gods, kas tikko debeslīksmās gūts,

Kā meteora spīdums zūd iz gaisa.

Dod augļus, kuri nevīst, pirms tos plūc,

Un kokus, kas ik dienas lapas raisa.

 

 

MEFISTOFELS

 

Par tādām prasībām man nau ko bīties.

Šās mantas visas lēti dabūsi.

Bet atnāks laiks, kad beigsi tāļāk dzīties

Un mīļā mierā baudīt gribēsi.

 

 

FAUSTS

 

Ja apmierināts reiz es laiski dusēt liktos,

Lai tūliņ pazaudēju cīniņu!

Ja tu ar glaimiem mani apmāktu,

Ka es pats sevim iepatiktos,

Ja miesas baudījums man garu veiktu:

Lai tā man diena pēdējā! Tā derēsim!

 

 

MEFISTOFELS

 

Nu topp!

 

 

FAUSTS

 

Lai notiek tā.

Ja es uz acumirkļa teiktu:

Cik jauks tu esi, paliec vēl pie manis!

Tad vari mani saitēs siet,

Tad labprāt gribu bojā iet!

Lai atskan drūmi nāves zvanis,

Tad diezgan tu man kalpojis,

Lai rādītājs tad krīt, lai pulkstens stājas,

Man mūža cēliens pagājis!

 

 

MEFISTOFELS

 

Tik labi apdomā, velns visa iegādājas.

 

 

FAUSTS

 

Uz to tev arī pilna vaļa.

Ne vieglprātīgi derēt ielaidos;

Ja rimstu, tad par kalpu nododos,

Vai tev, vai citam, — kāda man tur daļa,

 

 

MEFISTOFELS

 

Vēl šovakar dos daktermielasts gadījumu,

Kā sulainim man pildīt pienākumu, —

Bet vēl ko! — Visi esam mirstīgi —

Kaut pāris vārdiņu man uzraksti.

 

 

FAUSTS

 

Tu, pedant, gribi, lai vēl rakstu dodu?

Vai nekad nepazini vīra godu?

Vai tevim diezgan nau no mana mutes vārda,

Kad tas uz mūža dienam mani sien?

Kad pasauls strāva visu grauj un ārda, —

Vai nelaužami būtu raksti vien?!

Bet mums reiz iemājo šī pārliecība;

Kas gan no viņas lēti atradis?

Tas laimīgais, kam sirdi uzticība,

Kaut ziedos visu, — vārdu izpildīs! —

Bet rakstīts pergaments ar zēģeli

Ir spoks, no kura visiem bailes.

Jau pamirst, vārds, pirms vēl to uzraksti, —

Mums āda, vaskis uzliek spailes. —

Ko ļaunais gars, no manis pieprasi?

Vai varu? marmoru? vai papīri?

Vai spalvu? kaltu? — Ko man izlietot?

Es tevim brīvi izvēlēties ļauju.

 

 

MEFISTOFELS

 

Tu tūliņ visu ņem par strauju!

Kam to tā pārspīlēti iztēlot!?

Man pietiek ar kaut kuru lapiņu.

Tu paraksties ar asins pilienu.

 

 

FAUSTS

 

Nu, ja tev tiešām vairāk nevajga.

Es ar šo ķēmošanos izdarīšu.

 

 

MEFISTOFELS

 

Ja, asins, — tā ir sula sevišķa.

 

 

FAUSTS

 

Tik nebaidies?, es vārdu nelauzīšu!

Tā mana cenšanās, viss spēks mans ira,

Ko tagad tevim apsolu.

Es pārāk daudz no sevis domāju;

Man piekrīt tikai tava šķira.

Viņš lielais gars reiz mani atraidīja,

Priekš manis daba aizslēdzās.

Man pārtrūkuse domu vīja,

Sen zinātne manim atriebās.

Bez atmaņas grimstot iekš baudību dzelmes,

Lai dzesējam degošu kaislību svelmes!

Lai brīnumi, kas vēl nau izpētīti,

Iz burvju audiem tiek mums vaļā tīti!

Lai gāžamies laikmetu šalkumā

Un rībošā gadību ritumā!

Lai dodamies sāpēs un baudās,

Un zūdībās, uzvarās,

Kas viena caur otru bez kārtības šaudās; —

Tik nerimu darbā vīrs parādās.

 

 

MEFISTOFELS

 

Es mēru nelieku, ne mērķi, kas jūs sietu,

No visa varat pabaudīt,

Ko, garām steidzot, spējat satvārstīt —

Kas vien jums patīk, lai jums labā ietu.

Bet nekaunaties, ņemat tik uz vietu!

 

 

FAUSTS

 

No priekiem runas nau, tu taču dzirdi!

Es gāžos reibonī un baudās — pilnās sāpju

Lai mīlot nīstu, — skumjās veldzu sirdi.

Šīs krūtis, brīvas zinātnības slāpju,

Vairs neraudzīšu sāpēm aizdarīt, —

Kas visai cilvēcei par daļu krīt,

Es sevī pašā gribu izbaudīt;

Kas augsts un dziļš, lai garā aptveru,

Tās laimi, nelaimi lai savās krūtīs leju,

Tā savu Es caur viņu izplešu

Un līdz ar viņu — galā bojā eju.

 

 

MEFISTOFELS

 

Tic' manim, kas cik gadu tūkstošu

Ir grauzis jau ðo cieto garozu;

Dažs labs no šūpuļa līdz kapam kļuvis,

Bet veco raugu sagremot nau guvis!

Tu vari ticēt man, šī iespēja

Ir tikai dievam iedota!

Viņš mājo vienā mūza gaismā,

Mūs ieslēdzis viņš tumsas baismā,

Jums diena ir ar nakti biedrota.

 

 

FAUST?

 

Bet es tā gribu!

 

 

MEFISTOFELS

 

To var uzklausīties!

Bet tikai viens man bailes dara,

Jo laiks ir īss un māksla gara.

Jūs varbūt ļaujaties no manis pamācīties?

Jums kopā ar kādu dzejnieku jāmetas.

Lai domām tas gaisos lidinās

Un visu labo tikumu balvas

Jums sakrauj uz jūsu goda — galvas:

Gan lauvas drošsirdību,

Gan brieža ātrumu,

Gan itālieša dedzību

Un ziemeļnieka izturību.

Lai viņš jums padomu ar uzmeklētu,

Kā taisnību ar viltu vienot spētu,

Un jums ar jauno dienu karstumu —

Pēc priekšraksta vēl iemīlēties liktu.

Es pats tādu kungu ar labprāt tiktu,

Par Mikrokosmu to nosauktu.

 

 

FAUSTS

 

Kas esmu es, ja neiespējams būtu,

Ka dzīves vaiņagu. es sevim gūtu,

Pēc kura visi prāti dzinusies?

 

 

MEFISTOFELS

 

Tu galā esi tikai — kas tu esi.

Vai tūkstoš parūkas sev uzliecies,

Vai asu augstās ķēkatās pakāpies, —

Tu vienmēr paliec tikai, kas tu esi.

 

 

FAUSTS

 

Es jūtu, ka par velti neapnicis

Es zinātnības mantas sevi krāju,

Un, kad es galā visu pārdomāju —

No jauna neriet spēks, mans avots sicis;

Es ne par matu augstāk netieku,

Es bezgalību aizsniegt nespēju.

 

 

MEFISTOFELS

 

Mans labais kungs, jūs spriežat par to lietu,

Kā daždien cilvēki jau spriež;

Mums jāprāto, kā dzīve labāk ietu,

Pirms prieki muguru mums griež,

Pie joda! Ka tev pieder locekļi

Un galva, p ——, tu sajēgt vari!

Bet viss, ko baudot satveri,

Vai tas gan nepieder tev arī?

Nu, ja es sešus zirgus samaksāju,

Kas liedz to spēkus man par saviem saukt?

Kā varens vīrs es varu auļiem traukt,

It kā man būtu divi duči kāju.

Tik braši! Visu prātošanu beidz!

Un taisni pasaulē tik iekšā steidz?

Es saku: nerrs, kas prāto tik un gavē!

Tas ir kā lops uz sausas atmatas,

Ko ļaunais, riņķu riņķos vezdams, zavē,

Un apkārt jaukas zaļas ganības.

 

 

FAUSTS

 

Kā iesākt?

 

 

MEFISTOFELS

 

Tūliņ projām doties.

Kas ðis par moku caurumu!?

Vai to par dzīvi kāds gan nosauktu,

Ar puikām līdzi pašam garlaikoties?

Laid, lai to dara resnie vēderi!

Vai n'esi diezgan tukðus salmus kūlis?

Vislabāko, ko zināt iespēji,

Jau nedrīkst dzirdēt zeņķu pūlis.

Klau, pašulaik viens gaņģī sadzirdams.

 

 

FAUSTS

 

To tagad pieņemt man nau iespējams,

 

 

MEFISTOFELS

 

Bet nabags puika laikam sen jau gaida,

Vai to bez padoma lai projām raida?

Dod savus svārkus man un cepuri,

Tā maska piederēs man vareni.

 

(Viņš pārģērbjas, apņemdams Fausla mēteli un uzlikdams galva viņa cepuri.)

 

Nu atļauj manai asprātībai vaļu!

Es beigšu jau par stundas ceturtdaļu.

Tu sataisies, bet nu tik neapsieci!

 

(Fausts aiziet.)

 

 

MEFISTOFELS

 

(Faustci garajos svarkos.)

 

Ņem zinātni un prātu nozaimo,

Šo cilvēcisku spēku augstāko!

Ar māņiem, kuri ņirb un spīguļo,

No melu gara sevi pievilt lieci,

Tad tu bez šaubām .manos nagos tieci. —

Tam liktens deva garu, kas ar kāri,

Bez valda vienmēr laužas tāļāku

Un kas ar pārsteidzīgu dedzību

Pār visiem zemes priekiem tiecas pāri.

To gribu dzīves burzmā izvazāt

Un stiept caur seklu ikdienību;

Tam nost būs rauties, alkt. un lipt vis klāt!

Un, kairinājot viņa nesātību,

Lai saldi augļi tam priekš lūpām dietu;

Viņš velti slāpes dzesēt izlūgsies,

Un, ja ar nebūtu viņš velnam nodevies,

Viņš beidzot tomēr bojā ietu!

 

(K ā d s s k o l n i e k s nāk iekšā.)

 

 

SKOLNIEKS

 

Es še tik īsu laiku uzturos

Un nāku pie jums padevīgi,

Lai tādu vīru pazīt mācītos,

Par kuru visi runā godbijīgi.

 

 

MEFISTOFELS

 

Ar savu goddevību jūs man prieku darāt?

Kā mani — tādus daudz jūs sastapt varat

Vai citur mācības jau baudījāt?

 

 

SKOLNIEKS

 

Es lūdzu jūs, jel mani uzņemat!

Es visus pūliņus nesīšu droði,

Man dūšas daudz, arī naudas pietiekoši;

Manai mātei gan grūti bij panest šķiršanos;

Es labprāt ko krietnu še mācītos.

 

 

MEFISTOFELS

 

Nu tad jūs atraduši īsto vietu.

 

 

SKOLNIEKS

 

Taisnību sakot, labprāt atkal projām ietu:

Šo mūru un šo gaņģu spraugu

Ne acu galā neieraugu.

Tik. aplam šauri saspiestas šīs mājas,

Ne zaļumu tur redz, ne koku,

Un, kad vēl zālēs tur uz soliem smoku,

Man domas, visi prāti stājas.

 

 

MEFISTOFELS

 

Tas tik no ieraduma atkarās, —

Tā arī bērniņš mātes krūti

No iesākuma pieņem grūti,

Bet drīzi labprāt mielojas.

Pie zinātnības krūtīm jūs tāpat

Arvienu vairāk prieku radīsat.

 

 

SKOLNIEKS

 

Es viņai pieķertos ar mīļu prātu,

Tik sakat vien, kā tieku klātu?

 

 

MEFISTOFELS

 

Pirms tāļāk ejam, lūdzu, izvēlat, —

Ko studēsat, jo daudz ir fakultātu?

 

 

SKOLNIEKS

 

Es ļoti mācīts palikt gribētu,

Ar visu zemes, debess plaðumu

Es labprāt vēlos iepazīties, —

Ar zinātnību un ar dabu.

 

 

MEFISTOFELS

 

Tur jūs sev ceļu izvēlējāt labu;

Tik nevajag pēc blakus lietām dzīties.

 

 

SKOLNIEKS

 

Tur esmu klāt ar dvēseli un miesu;

Bet, zināms, arī patiktos

Man jautri padzīvoties savu tiesu

Pa brīvām dienām vasars mēnešos.

 

 

MEFISTOFELS

 

Laiks ātri paiet; steidzat, ka to izlietotu, —

Bet laiku taupīt māca kārtība,

Mans mīļais draugs, es padomu jums dotu

Collegium logicum ņemt no sākuma.

Tur garu nodīda jums stingri

Un it kā spaidu klučos liek,

Ka turpmāk tas vairs ne tik vingri

Pa domu teku tāļāk tiek;

Lai krustiem un šķērsām tas nešaudās,

Kā maldu uguns, kas šur tur parādās.

Tad pamāca jūs gari un plaði,

Ka pat ar pie tā, ko zinājāt paši,

Kā ēst un dzert, nu ir jāgaida,

Pirms «Viens! Divi! Trīs!» sauc komanda.

Bet ir jau ar domu fabrikā

Tāpat kā daždien vēveru darbnīcā,

Kur viena pamina ceļ tūkstoš pavedienu,

Kur atspoles skraida bez apstājas

Un dzijas neredzami ritinās,

Pa tūkstošiem saistās uz vienu piesitienu.

Tur filozofs, — tas iekšā nāk

Un, ka tam tā jābūt, pierādīt sak!

Ka pirmais esot tā un otrais tā,

Un tādēļ trešais un ceturtais tā,

Un, ja pirmā un otrā nebūtu,

Tad ar treðo un ceturto nerastu

Še gudrību skolnieki visur nu pauž,

Bet neba tie tādēļ pasi jau auž.

Kas pūlas, lai dzīvnieku pazīt un aprakstīt jēgtu,

Tas nokauj to pirms un garu tā izraida,

Tad sagrieztās daļas gan rokās tas patura, —

Trūkst, diemžēl, garīgas saites, kas kopā tās slēgtu.

Encheiiesin nalurae — sauc to ķīmija,

Smejas par sevi un pate to nezina.

 

 

SKOLNĪEKS

 

Jūsu runu tā īsti vis neapķeru.

 

 

MEFISTOFELS

 

Tas nākošās reizēs ies labāk, es ceru,

Ja mācāties visu reducēt

Un ar, kā pienākas, klasificēt.

 

 

SKOLNIEKS

 

Tas viss man prātus tik muļķiski jauc,

Ka galvā kā dzirnavu riteņi klaudz.

 

 

MEFISTOFELS

 

Pēc tam kā visu galveno lietu

Metafiziku ņemat uz vietu!

Tur jālūko, ka dziļdomīgi tver,

Kas cilvēku smadzenēm! nepieder;

Tā visu, kas galvā vai lien, vai ne,

Ar skanīgiem vārdiem apzīmē.

Bet visupirms ðo pusgadu

Ieturat stingrāko kārtību!

Jums piecas stundas ir katru dien';

Līdz ar zvanu esat klasē arvien!

Tik iepriekš visu krietni samācaties,

Sev paragrāfus galvā iekaļaties,

Lai vēlāk jums acis atdarās,

Ka viņš saka tik to, kas jau grāmatās;

Bet pakaļ rakstat tik no visa spara,

It kā diktēts tiktu no svētā gara!

 

 

SKOLNIEKS

 

Nau vajdzīgs, ka jūs man to otrreiz sacītu!

Cik daudz tas derēt var, pats nojēgt spēju;

Ko melnu sev uz baita piezīmēju,

To droši mājās pārnesu.

 

 

MEFISTOFELS

 

Bet kādā fakultātē gribat iestāties?

 

 

SKOLNIEKS

 

Uz tiesu zinātni es nesajūtu dziņas,

 

 

MEFISTOFELS

 

To es gan varu domāties,

Es zinu, kas ir jātura no viņas.

Jo likumi un tiesības

Tā izplešas kā mūža slimības:

Ikkatrā dzimumā tas parādās no jauna

Un visur lēni viesties nevar rimt.

Tur prāts top bezprātīgs un labdarība ļauna!

Vai! ka par pēcnieku tev bija dzimt!

Par tiesībām, kas ar mu rn s dzimušas,

Par tām neviena nau, kas rūpējas.

 

 

SKOLNIEKS

 

Caur jums mans naids pret to vēl lielāks ceļas.

Ak, laimīgs tas, kas pamācību no jums smeļas

Gandrīz pie teoloģijas man tiktu stāties,

 

 

MEFISTOFELS

 

Man maldināt jūs netīkas.

Kas uz šo zinātnību attiecas, —

Tik grūti ir no ļauna ceļa izsargāties,

Tai tik daudz nāves zāles piejauktas,

Kas ir no labām tikko šķiramas.

Še tik viena domas klausīt — derēs lieti,

Tik skolotāja vārdus apzvērat!

Par visu — turaties pie vārdiem cieti!

Tad jūs pa drošiem vārtiem ieiesat

Uz tiešamības svētnīcu.

 

 

SKOLNIEKS

 

Bet tak pie vārdiem vajag jēdzienu.

 

 

MEFISTOFELS

 

(Uz raganu.)

 

Un, ja es tevim varu nākt kur talkā,

Tad valpurģos man tikai pasaki.

 

 

RAGANA

 

Še dziesma vēl, ja jūs to dziedāsat,

Jūs dziras iespaidu vēl dziļāk jutīsat.

 

MEFISTOFELS

 

(Uz Faustu.)

 

Nāc nu tik ātri! Nekavējies!

Tev vajag, ka tu labi izsviedrējies!

Lai spēks caur iekšu var uz āru spiesties.

Tad tevi mācu cienīt cēlo laiskumu,

Un drīz tu jūti ar sirdspatiku,

Ka mīlestība sāk tev krūtīs viesties!

 

 

FAUSTS

 

Ļauj vienu skatu vēl uz spoguli!

Lai tēlā lūkotos tik brīnummaigā!

 

 

MEFISTOFELS

 

Nē! Nē! Tu visu sievu priekšzīmi

Drīz dzīvu ieraudzīsi vaigu vaigā.

 

(Klusu.)

 

Jo pēc šā brangā dzēriena

Tev katra sieviete būs Helena!

 

 

 

Iela

 

 

F a u s t s, pēc burvju dzēriena pilnīgi pārgrozījies, uznāk stalta kavaliera veidā. M a r g a r i e t a garām iedama.

 

 

FAUSTS

 

Vai ļaujat, daiļā jaunkundze, ka piedāvāju

Jums savu roku — pavadīt uz māju?

 

 

MARGARIETA

 

Ne mani sauc par jaunkundzi, ne daiļu;

Man vienai mājās iet nau baiļu.

 

(Viņa aizgriežas no viņa un iet projām.)

 

 

FAUSTS

 

Tu debess tēvs! Šo skaistumu!

To savu mūžu redzēj’s neesmu.

Tā ir tik tikla, tikumīga

Un tomēr tā kā paskabrīga.

Šie vaidziņi, šīs sārtlūpiņas, —

Man mūžu dienu būs prātā viņas!

Kā kaunīgi tā skatījās —

Man sirdī dziļi tas iespiedās;

Un, ka tā vēl strupi atcirta,

Tas mani burtin apbūra!

 

(M e f i s t o f e l s uznāk.)

 

Vai dzirdi, gādā man šo meiteni!

 

 

MEFISTOFELS

 

nu, kuru?.

 

 

FAUSTS

 

To, kas tikko garām gāja.

 

 

MEFISTOFELÐ

 

To tur? Tā nāk no sava mācītāja,

Tai tikko visi grēki atlaisti.

Pie biktskrēsla es tuvu pielīdu!

Ak tavu nevainīgu bērniņu!

Ko tāds iet biktēt!

Ko tas grēka dara?

Pie viņas nobeidzas mana vara!

 

 

FAUSTS

 

Bet viņai četripadsmit taču pāri!

 

 

MEFISTOFELS

 

Tu runā jau kā gatavs palaidnis,

Kas katru mīļu puķi uzskata ar kāri,

Kam gods un tikums, itin viss

Ar drošu roku plūcams Sķiet;

Bet neba tas jau ik reizes iet.

 

 

FAUSTS

 

Mans augsti cienīts maģistri,

Laid mani mierā ar morāli!

Un to es tev saku strupi un īsi:

Ja jauno, saldo skuķīti

Vēl šonakt manās rokās nevedīsi,

Tad šķirti ļaudis mēs ap pusnakti.

 

 

MEFISTOFELS

 

Kā to gan var? Vai tev maz apdomas?

Vismaz man vajag četripadsmit dienu,

Lai izlūkotu tikai gadījienu.

 

 

FAUSTS

 

Ja man tik būtu stundas septiņas,

Nekāda velna man nevajdzētu,

Pats tādu meiteni pavest spētu,

 

 

MEFISTOFELS

 

Jūs runājat kā francūzis, nudien!

Bet, lūgtu, jele paciešaties:

Ko palīdz tikai pate bauda vien?

Jūs vēl daudz vairāk priecāsaties,

Un, iepriekš garus riņķus mezdami

Un skuķi aiz deguna vezdami,

Sev beigās to itin mīkstu darāt,

Kā franču romānos to lasīt varat.

 

 

FAUSTS

 

Man apetīts ar tā, bez kairekļa.

 

 

MEFISTOFELS

 

Bet tagad nopietni, bez visu joku!

Es saku pie šī kaistā skuķēna

Nekas nau panākums uz ātru roku

Kas skrej ka .-Vējš, kā miets tas atduras.

Mums ir pie viltus jāķeras

 

 

FAUSTS

 

Dod no šā eņģeļa man kādu lietiņu!

Ved mani turp, kur viņas dusas vieta!

No viņas krūts man pagādā autiņu

Vai prievītu, kas viņai bij ap kāju sieta!

 

 

MEFISTOFELS

 

Lai redzat, ka es gribu jūsu mokas dzest,

Es visu, ko vien spēju, izdarīšu,

Ne acumirkli nezaudēsim tīšu,

Vēl šodien gribu viņas istabā jūs vest.

 

 

FAUSTS

 

Vai man viņu redzēt? Viņu gūt?

 

 

MEFISTOFELS

 

Nē! Tā pie kaimiņienes tad mēdz būt.

Bet es jūs atstāšu tur vienu pašu,

Tad varat nākamības priekus iztēloties

Un pilniem malkiem elpot viņas dvašu.

 

 

FAUSTS

 

Vai varam iet?

 

 

MEFISTOFELS

 

Vēl agri turpu doties!

 

 

FAUSTS

 

Tev vajag dāvanu priekš viņas paraudzīt!

 

(Fausts aiziet.)

 

 

MEFISTOFELS

 

Jau dāvāt? Brangi! Tur būs panākums tūlīt!

Es zinu dažu slēptu kaktu,

Daudz vecu mantu, dziļi zemē raktu!

Man vajag tikai drusku apskatīt!

 

(Aiziet.)

 

 

Vakars

 

Maza, tīra istabiņa.

 

 

MARGARIETA

 

(Bizes pīdama un uzsprauzdama uz galvas.)

 

Es dotu daudz, ja spētu izzināt,

Kas bij tas kungs,kas pienāca man klāt!

Tik stalts viņš likās un tik izvedīgs!

Viņš laikam ieņem augstu kārtu, —

To es jau no viņa vaiga skārtu;

Vai citād' viņš būtu bijis tik pārgalvīgs.

 

(Aiziet.)

 

M e f i s t o f e l s.

 

 

Fausts.

 

MEFISTOFELS

 

Šurp, nākat iekšā, tikai paklusu!

 

FAUSTS

 

(Pēc brīža klusuciešanas.)

 

Ļauj, ka es viens še palieku!

 

 

MEFISTOFELS

 

(Visu izokšķerēdams.)

 

Ne katris meitēns apkopj istabu tik glīti,

 

(Noiet.)

 

 

FAUSTS

 

(Apskatās visapkārt.)

 

Tu, saldā krēsla, tevi sveicinu,

Kas šinī svētnīcā tu mīti,

Ak, saldās mīlas ilgas, sirdi tverat,

Kas alkstot jūs cerības rasu dzerat!

Kā dvašo še visapkārt klusība

Un kārtība, un pieticībai!

Šai nabadzībā kāda pārpilnība!

Šais šaurās telpās kāda laimība!

 

(Atzveļas ar ādu pārvilkta atzveltnē, kura atronas pie gultas.)

 

Tu, vecais krēslis, uzņem mani arī,

Kā senčus priekos, bēdās apskāvi!

Cik bieži ap šo tēvu sēdekli

Gan nepulcējās jautru bērnu bari!

Varbūt par ziemas svētku balvām nopriecājās

Kā apaļš bērns še mīļā meitiņa

Un dēdim kalsno roku skūpstīja.

Es jūtu, mīļā, ka ap mani lidinājas

Tavs gars, kas kārtībā un tīrībā še valda —

Kā māte tevi nebeidz visur pamācīt,

Liek tīrīgi tev autu klāt uz galda,

Pat smiltis tev zem kājām pakaisīt.

Ak, mīļā roka, dieviem līdzīga!

Caur tevi būda pat ir debess valstība.

 

(Viņš paceļ gultas aizkaru.)

 

Un še! Kā sagrābj mani karsta prieka šausmas!

Še stundām spētu kavēties bez gausmas.

Tu, daba, vieglos sapņos loloji

Še debess dzimto eņģeli;

Še bērniņš gulēja, un silta dzīves strāva

Tam blāvās krūtis pildīja,

Še svētā cēlumā tā veidoja

Un debess tēlam attīstīties ļāva!

 

Un tu? Kas tevi ðurpu dzina?

Man žēlums sirdi dziļi aizkustina!

Ko gribi še? Sirds skumst? To pārņem dairs?

Ak, nabags Faust! Es tevi nepazīstu vairs.

 

Vai burvība še kavē manu gaitu?

Es taisni baudīt vien tik kaitu,

Un sirdī pārplūst šķīstu sapņu jūsmas!

Vai atkarīgi mēs no katras gaisa pūsmas?

Ja tā šo acumirkli ienāktu,

Kā tu par savu grēku maksātu!

Tu lielais vīrs, tavs lepnums nīktu!

Tu pārņemts tai pie kājām slīgtu!

 

 

MEFISTOFELS

 

Prom! Ātri! Es to nākam ieraugu.-

 

 

FAUSTS

 

Jā, prom! Nekad es šurp vairs nenākšu!

 

 

MEFISTOFELS

 

Es ņēmu līdzi mazu nesumiņu,

Šo kastīti, to kaut kur citur ķēru, -

Nu ņemat, liekat vien tik šķirstā viņu!

No prāta izies skuķītis, es zvēru;

Es lietiņas tur tādas ieliku,

Ka kuru katru ar tām iegūtu,

Jo bērns ir bērns, tam vajag rotu.

 

 

FAUSTS

 

Es nezinu, vai likt?

 

 

MEFISTOFELS

 

Kas tur ko nezināt?

Vai gribat to priekš sevis uzglabāt?

Tad labāk padomu jums dotu

Par velti dārgo laiku netērēt

Un mani tāļāk lieki nepūlēt.

Es taču nedomāju, ka jūs skopuļotu!

Es kasu pakausi un rokas trinu –

 

(Viņš ieliek kastīti šķirstā un aizgriež atkal atslēgu. Sadzird troksni.)

 

Nu, projām, nu! —

Kā saldo, jauno bērniņu

Pēc jūsu iegribas lai savaldzinu,

Un jūs tik līdzīgi,

It kā taisni uz auditoriju iedami,

It kā rēgotos priekšā jums pelēka

Fizika un metafizika?

Tik prom! -

 

(Aiziet,)

 

MARGARIETA

 

(Ienāk ar lampu,)

 

Kāds še ir sūtošs, spiedīgs gaiss —

 

(Viņa atdara logu.)

 

Un laukā taču tik karsts nemaz nau,

Man ir tā savādi, kā baiss —

Kaut māte būtu māja jau.

Pār miesu man it kā šalkas skrien —

Es esmu bailīga muļķīte vien!

 

(Noģērbdamās viņa iesāk dziedāt.)

 

Bij karalis Tūles salā;

Tam viņa mīļākā,

Kad jutās mūža galā,

Zelta kausu dāvāja.

 

Kauss dārgāk par visu tam svēra,

Pie katra mielasta,

Kad viņš to tukšu dzēra,

Tam asaras ritēja,

 

Uz savām nāves cisām

Tas valstību dalīja,

No dārgām mantām visām

Tik kausu sev atstāja.

 

Ar galmu viņš dzīru priecās

Sēd pilī pie jūrmalas;

Pret pili viļņi triecas

Un putās sašķeļas.

 

Vēl pēdējo dzīves svelmi

Viņš dzer — tam asaras riež, -

Tad tāļu prom uz dzelmi

Viņš svēto kausu sviež,

 

Viņš redzēja, kā tas grima

Un jūrā noslīka,

Tam acis tumsa, viņš ļima,

Nekad vairs nedzēra.

 

(Viņa attaisa šķirstu, lai drēbes noliktu, un ierauga rotas kastīti.)

 

Kā kosā kastīte še gadījās?

Vai tad es šķirstu neaizslēdzu? Vai man vīlās?

Tas tīri brīnums! Kas gan ir iekš tās?

Varbūt kāds atnesa to ielikt ķīlās,

Un māte naudu uz to aizdeva.

Lūk, te pie lentītes ir atslēga;

Kā būtu, kad es viņu attaisu?

 

(Attaisa kastīti un ierauga rotu.)

 

Kas tas? Kungs debesīs! Nu, skat,

Nekad es neredzēju vēl tai līdzīgu!

Šī rota lielmanīšai pat

Uz augstākajiem svētkiem noderētu,

Nez kā šī ķēdīte man piestāvētu?

Kam gan var piederēt šie greznumi?

 

(Viņa izrotājas ar tiem un nostājas spoguļa priekšā.)

 

Kaut man būtu tik šie auskari!

Tūliņ pavisam citāds izskatās.

Ko skaistums, meitiņas, jums laba dara?

Tas visiem itin brangi patīkas,

Bet vairāk viņš ar nau no svara;

Pus slavē jūs, pus nožēlo.

Uz zeltu lauzas,

Pēc zelta gaužas

It visi. Kas dos nabadzītēm to!

 

 

 

Pastaigāšanās

 

Fausts, domas nogrimis, staigā šurpu un turpu; viņam pieiet klāt M e f i s t o f e l s.

 

 

MEFISTOFELS

 

Pie visas atraidītas mīlas! Elles viras!

Kaut būtu kas ļaunāks, lai lādēt man šķiras!

 

 

FAUSTS

 

Kas tevim kaið? Vai tevi kāds kniebj?

Ko tu tādu briesmīgu ģīmi viebj?

 

 

MEFISTOFELS

 

Nudien, es velnam nodotos uz reizi,

Ja nebūtu tik pats par velnu gadījies!

 

 

FAUSTS

 

Vai tevim galvā sagriezies kas greizi?

Tev brangi stāv kā trakam ālēties!

 

 

MEFISTOFELS

 

Ko domā, rotu, ko es biju gādājis,

Kāds mācītājs priekš sevis nogrābis! —

Nāk māte, ierauga tas lietas,

Un slepu bailes viņu ņem uz vietas

Tā sieva tev brīnum smalki ošņā,

Pa dziesmu grāmatu vien tik ložņā,

Ikkatru mēbeli aposta,

Vai svēta tā vai nesvēta;

Un pie tās rotas tā skaidri jūt,

Tai klātu nevar daudz svētības būt.,

Mans bērns, — tā teic, — ja mantas ir nepatiesas,

Tās apņem dvēseli, sagrauž miesas,

Labāk tās dieva mātei dosim,

Par viņam mēs debesu mannu iemantosim! —

Gan Grietiņa lūpas uzmeta,

Sak, dāvana paliek dāvana,

Un tiešām, vai tas nu bezdievis,

Kas tādu dāvanu atnesis.

Bet māte sūta pēc dvēseļu gana;

Tas tūliņ šo trekno kumosu mana,

Viņa acis šāds uzskats mieloja.

Viņš saka: tā jūs darāt lāga!

Kas pārspēj sevi, tam ir uzvara.

Mūsu baznīcai, tai tikai laba maga,

Tā veselas valstis jau zemē rija,

Bet vai par daudz tai kādreiz ar bija?

Jā, mīļās, tik baznīca, tā īsti ņemot,

Var arī netaisnības mantu gremot

 

 

FAUSTS

 

Vispār jau to katris paradis,

To dara žīds tāpat kā karalis.

 

 

MEFISTOFELS

 

Tas sprādzes, ķēdes un gredzenus

Sabāza ķešā kā kreņģeļus,

To visu turēja tik maz viņš paldies vērtu,

It kā tam riekstus kāds saujā bērtu,

Tas solīja debess valsti tām viņpus kapa —

Un tās no tā aplam aizgrābtas tapa.

 

 

FAUSTS

 

Un Grietiņa?

 

 

MEFISTOFELS

 

Tā tik nemieru jūt,

Tā nezina, ne ko darīt, ko būt,

Tai rota dien' un nakti neiziet no prāta,

Vēl mazāk tas, no kā tā dāvināta.

 

 

FAUSTS

 

Man mīļās bēdu ļoti žēl.

Ej gādā viņai otru rotu vēl!

No pirmās tā jau nebija nekas,

 

 

MEFISTOFELS

 

Jā, kungam viss tik nieka lieta izliekas!

 

 

FAUSTS

 

Jā zinies tik, ka man pa prātam strādā!

Pie viņas kaimiņienes pielavies!

Jel esi velns kā velns! Ko tūļojies!

Un jaunu rotu šurpu gādā!

 

 

MEFISTOFELS

 

Jā, cienīgs kungs, būs viss, kā pavēli!

 

(Fausts noiet.)

 

Tāds iemīlējies nerrs tev iegribētu

Vai noraut sauli, zvaigznes, mēnesi!

Lai tikai mīļai laiku pakavētu.

 

(Noiet.)

 

 

 

Kaimiņienes māja

 

 

MARTA

 

(Viena.)

 

Dievs, nesod' manu mīļo vīriņu,

Viņš nebij vis man tāds, kā vajadzēja!

Tas platā pasaulē diezin kur skrēja

Un mani atstāja uz salmiem guļošu.

Es viņam taču pāri nedarīju,

Es viņam, dievs pats zin, tik laba biju.

 

(Iesāk raudāt.)

 

Varbūt, ka viņš pavisam — miris jau!

Un manim viņa nāves zīmes nau!

 

(M a r g a r i e t a ienāk.)

 

 

MARGARIETA

 

Ak, Marta!

 

 

MARTA

 

Grietiņ, kas tad tev ir ticis?

 

 

MARGARIETA

 

Man izbailes vai ceļus loka!

Man šķirstā atkal kāds ir licis

Šo kastīti no melna koka,

Un rotas tur ir iekšā saliktas

Par pirmējām daudz skaistākas.

 

 

MARTA

 

Tās tikai mātei nevajga parādīt,

Tā aiznestu viņas uz bikti tūlīt.

 

 

MARGARIETA

 

Ak, paskat, paskat vien cik koði!

 

 

MARTA

 

(Izrotā viņu.)

 

Ak, radība, tu laimīgā!

 

 

MARGARIETA

 

Es diemžēl nevaru rādīties droši

Ne uz ielām, ne arī baznīcā.

 

 

MARTA

 

Pie manis tik allažiņ atteci

Un slepu ðe rotu sev aplieci;

Prieks spoguļa tad vari pastaigāties,

Mums būs par to ko papriecāties.

Mēs gaidīsim līdz kādai svētku dienai,

Tad rotas vari rādīt pamazām, pa vienai.

Pirms ķēdīti, tad auskariņu;

To māte neredzēs, var arī mānīt viņu,

 

 

MARGARIETA

 

Kas gan šo kastīti man nes jau otru reizi?

Man liekas, te viss nau pareizi!

 

(Pie durvīm kāds klauvē.)

 

Ak, dievs, kad tā tik māte nebūtu.

 

 

MARTA

 

(Caur priekškaru raudzīdamas.)

 

Tas ir sveðs kungs. — Tik nākat iekšā!

 

(M e f i s t o f e l a ienāk.)

 

 

MEFISTOFELS

 

Še ienākt es sev ņēmos brīvību,

Man jāatvainojas ir kundžu priekšā.

 

(Atkāpjas godbijīgi pret Margarietu.)

 

Vai Martas Švertlein kundze še nepiemīt?

 

 

MARTA

 

Es esmu tā, kas kungam man ko pasacīt?

 

 

MEFISTOFELS

 

(Klusām uz viņu.)

 

Mēs esam tagad pazīstami tikuši;

Jums pašulaik ir augsti ciemiņi,

Vēl reizi lūdzu piedot manu pārdrošību,

Es nākšu pēcpusdien ar savu vajadzību.

 

 

MARTA

 

(Dikti.)

 

Ko domā, bērns! Vai nu nau jāsaka!

Tas kungs par augstu dāmu tevi notura.

 

 

MARGARIETA

 

Es nabags bērns, kas man dos augstu kārtu?

Tas kungs to teic tik tā aiz laipnības.

Šīs rotas manim nepieder nemaz,

 

 

MEFISTOFELS

 

Ak, es jau ne no rotas vien to skārtu;

Jūs iznesaties tā, tā uzskatāt!

Man prieks, ka varu palikties ðepat!

 

 

MARTA

 

Jums kāda vēsts? Es nemierīga palikt sāku -—

 

 

MEFISTOFELS

 

Es labprāt teiktu jums ko priecīgāku!

Es ceru, uz mani nekritīs pārmetums:

Jūsu vīrs ir miris un sūta labdienas jums.

 

 

MARTA

 

Viņš miris? Vai! Tu manu nabadziņu!

Mans vīriņš beigts! Nu mana stundiņa ir klātu!

 

 

MARGARIETA

 

Ak, neesat tik izmisušu prātu!

 

 

MEFISTOFELS

 

Nu uzklausaties tālāk bēdu ziņu

 

 

MARGARIETA

 

Es tādēļ nemīlētu savu mūža dienu,

Par zaudējumu es līdz nāvei noskumtu.

 

 

MEFISTOFELS

 

Pie priekiem bēdas, prieks pie bēdām ir arvienu.

 

 

MARTA

 

Tad stāstat man par viņa mirðanu!

 

 

MEFISTOFELS

 

Tur tālu Paduā to apbedīja;

Viņš guļ pie svētā Antonija*

Tā vieta godam svētīta,

Kur viņa miesām mūža atdusa.

 

 

MARTA

 

Vai cita it nekā viņš neatsūta?

 

 

MEFISTOFELS

 

Viņš gan vēl runāja no uzdevuma — grūta;

Lai viņam trīs simts mišas tiktu dziedātas!

Bet citād' — tukšas manas kabatas.

 

 

MARTA

 

Ko? It ne nieks? Ne rota? Neviens greznumiņš?

Tak katris amatnieķels — nabadziņš

Sev somā sievai kukuļiem ko taupa

Un labāk cieš, sev kumosu no mutes laupa!

 

 

MEFISTOFELS

 

Ak, madām, tas i mani skumdina;

Bet viņš jau tiešam naudu neaizsvieda projām.

I viņš par savu postu vaidēja,

Es redzēju to savus grēkus nožēlojam,

 

 

MARGARIETA

 

Ak, kādēļ cilvēce tik nelaimīga!

Es aizlūgšu no sirds par viņu dievu,

 

 

MEFISTOFELS

 

Jūs būtu vērta tūdaļ tapt par sievu;

Tik laipna kā jūs esat un tik piemīlīga.

 

 

MARGARIETA

 

Nē, tas vēl tagad nevar notikties.

 

 

MEFISTOFELS

 

Līdz vīram var ar mīļotāju pieciesties.

Tā manim tīri debess laime šķietas

Tik mīļu meitiņu pie krūtīm spiest.

 

 

MARGARIETA

 

Pie mums gan tādas lietas nemēdz ciest.

 

 

MEFISTOFELS

 

Vai cieš, vai ne! To tomēr dara visās vietās.

 

 

MARTA

 

Bet stāstat jel!

 

 

MEFISTOFELS

 

Pie viņa nāves cisām

Es stāvēju, tās bija, nejaukas pavisam:

Pussapuvuši salmi; bet viņš svēti mira,

Jo rūgti nožēlodams grēku daudzumu.

Viņš sauca: «Man vai sevis jānīst ira,

Tā atstāt mājas, savu sieviņu!

Ak! mani māc vai nostu atmiņas.

Kaut tā man piedotu priekð mirðanas!»

 

 

MARTA.

 

(Raudādama.)

 

Mans labais vīriņš! Sen tev piedots tapa.-

 

 

MEFISTOFELS

 

«Bet dievs zin!

Tā par mani vairāk vainīga.»

 

 

MARTA

 

Tas melkulis! Ko! Melot vēl pie paša kapa!

 

 

MEFISTOFELS

 

Viņš gan uz sava gala murgoja,

Ja man tā spriežot, nemisas.

«Vai man,» viņš teica, «nebij lielas raizes?

Pirms gādāt bērnus, tad tiem raudzīt maizes

Un visu, kas tur klāt vēl piederas!

Bet neba pats to mierā baudīt spēju.»

 

 

MARTA

 

Vai tā viņš manu uzticību aizmirsa,

Ka dienu, nakti priekš tā plēsos, skrēju!

 

 

MEFISTOFELS

 

Ak, nē! No sirds viņš pie jums domāja.

Viņš teica: «Kad no Maltas izbraucu,

Par sievu, bērniem dievu piesaucu;

Un tādēļ debess laipna bij, man šķita,

Mums rokā kāda turku briga krita,

Kas veda dārgumus priekš sultāna.

Tur drošsirdība tapa apalgota,

Un man, kā nākas, arī tika dota

No zelta sava dalība.»

 

 

MARTA

 

Kur? Kā? Vai viņš to zemē paglabāja?

 

 

MEFISTOFELS

 

Kas zin, kur tā pa vēju izgaisa!

Bet pašu kāda dāma mīļi pieņēma,

Kad sveðs tas viens pa Neapoli gāja;

Un tā tik labi viņu uzturēja,

Ka viņš līdz kapam pat to pieminēja.

 

 

MARTA

 

Tas palaidnis, viņš savus bērnus apzadzis!

Viss posts un nelaime vēl nepadūga

To atpestīt no grēku jūga!

 

 

MEFISTOFELS

 

Kā redzat, viņš par to nu nomiris.

Ja es nu tagad jūsu vietā būtu,

Es godīgi pēc viņa gadu pasērotu

Un pastarpām sev citu izlūkotu.

 

 

MARTA

 

Ak dievs! Tik lēti es vairs tādu nedabūtu

Kā savu pirmo vīriņu!

Tik mīļu muļķīti, tik labiņu.

Tik svešumā tas labprāt mita,

Uz svešu vīnu, svešām sievām krita

Un nolādētās trumpas kāva.

 

 

MEFISTOFELS

 

Nu, nu, tā taču iztikt varēja,

Ja puslīdz visu, ko pats darīja,

Viņš jums no savas puses ari lāva.

Es zvēru jums, ar tādu līgumu

Pats labprāt mītu ar jums gredzenu!

 

 

MARTA

 

Ak, ko nu! Kungam jokot dara prieku!

 

 

MEFISTOFELS

 

(Pie sevis)

 

Nu tikai jātaisās, ka projām tieku!

Tā pašu velnu varētu pie vārda siet.

 

(Uz Grietiņu.)

 

Nu, un ar jūsu sirsniņu kā iet?

 

 

MARGARIETA

 

Kā jūs to domājiet?

 

 

MEFISTOFELS

 

(Pie sevis.)

 

Ak, tāda bērniņu!

 

(Dikti.)

 

Tad sveikas, kundzes!

 

 

MARGARIETA

 

Sveiki!

 

MARTA

 

Pag, es gribētu

Dēļ nāves apliecības vēl ko prasīt!

Kā? Kad viņš miris? Kur to rakuši?

Es mīlu, ka viss būtu kārtīgi,

Par nāves ziņu tiktos avīzēs ar lasīt.

 

 

MEFISTOFELS

 

Jā, labā kundze, kā jūs varbūt zināt,

Priekš tā jums vajag divu liecnieku;

Man ir labs draugs, ja viņu atvestu,

Tas spētu to pie tiesas apliecināt.

 

 

MARTA

 

Ak, darat to es ļoti lūdzu jūs!

 

 

MEFISTOFELS

 

Un vai šī jaunkundze tad ari būs?

Viņš ir brašs zēns! daudz ceļojis

Pret jaunkundzēm tam izvešanās glauna.

 

 

MARGARIETA

 

Man būtu priekš tā kunga jānosarkst aiz kauna.

 

 

MEFISTOFELS

 

Ak, nē! Un lai tas vai pats karalis!

 

 

MARTA

 

Rau, tur aiz mājas manā dārziņā

Mēs gaidīsim kungus šai vakarā

 

 

 

Iela

 

F a u s t s un M e f i s t o f e l a.

 

 

FAUSTS

 

Kas ir? Vai drīz? Kā lieta sokas?

 

 

MEFISTOFELS

 

Ā! Bravo! Uguns kāpj jau pavālā?

Jums drīzā laikā Grietiņa būs rokās.

Pie Martas redzēsat to vakarā;

Šī sieva, es jums saku, tā tik prot

Kā čigāniete pārus sakumpot!

 

 

FAUSTS

 

Tad brangi!

 

 

MEFISTOFELS

 

Bet tā prasa ari ko no mums.

 

 

FAUSTS

 

Nu, katram darbam jau sava algojums.

 

 

MEFISTOFELS

 

Mums jādod liecība, ka baumas ir patiesas

Un tiešām viņas vīra atdzisušās miesas

Tur Paduā guļ svētā zemē apraktas.

 

 

FAUSTS

 

Cik gudri! Tad mums turpu jādodas!

 

 

MEFISTOFELS

 

Sancta Simplicitas!. Es to jau neprasu;

Kas tev daudz jāzln, tlkai apliecinii

 

 

FAUSTS

 

Tad nodoms beigts, ja tik vien padoma tu zini.

 

 

MEFISTOFELS

 

Ak. svētais vīrs! Lūk, te tu esi nu!

Vai pirmā reize? Tu Jau bieži mēdzi

Dot savā mūžā viltus liecību.

Tu tak par dievu, pasauli nu visu slēdzi,

Par cilvēku, tā domu, jūtu kustību,

Ar pilnu muti, lielu drošību

Bez kautrēšanās spriedumu sev ļāvi!

Un vai tev sirdi nava jāatzīstas,

Tur tavas ziņas tikpat maz bij īstas

Kā še par Šverilein kunga nāvi?

 

 

FAUSTS

 

Tu melo un kā sofists vārdus sagrozi.

 

 

MEFISTOFELÐ

 

Jā, kad tik nepaskatām drusku dziļāki

Ar visu godu vai jau rīt tu neiziesi,

Lai nabadzīti apmānītu

Un visu dvēsles mīlu viņai apsolītu?

 

 

FAUSTS

 

Jā, un no visas sirds!

 

 

MEFISTOFELS

 

Tas jauki gan patiesi!

Tad tiks no mīlas un no mūža uzticības,

No vienīgās jūtas visu pārvarības —

Vai tad no sirds ar teiksi taisnību?

 

 

FAUSTS

 

Ak, laid! No sirds! — Jo, kad es sajūtu

Un tad ðo jūtu drūzmojošos grauju

Par velti izteikt meklēju,

Kad visu pasauli ar saviem prātiem skauju,

Sev ņemu visu augsto vārdu segu

Un jūsmu svelmi, kurā degu,

Par mūžam nebeidzamu nosaucu,

Vai tad gan velnišķi es meloju?

 

 

MEFISTOFELS

 

Man tomēr taisnība!

 

 

FAUSTS

 

Nu, paklausi —

Un, lūdzams, manas plaušas pietaupi —

Kas taisnību grib dabūt un kam veikla mēle,

Tam tas ir viegla spēle,

Bet nāc, man jau šīs runas apnika:

Man vajag, tādēļ tev ir taisnība.

 

 

 

Dārzs

 

M a r g a r i e t a F a u s t a m zem rokas. Vēlāk

M a r t a ar M e f i s t o f e l i, šurpu turpu staigādami,

 

 

MARGARĪETA

 

Es jūtu gan, ka kungs ir tikai žēlīgs

Un negrib mani apkaunot.

Jo ceļinieks jau nava vēlīgs,

Ar visu laipni paciesties viņš prot.

Kā gan lai mana muļķa valoda

Tik gudram vīram patikšanu dara?

 

 

FAUSTS

 

Tavs vārds, tavs skatiens vairāk man no svara

Kā visas pasauls gudrība.

 

(Viņš skūpsta Margarietai roku.)

 

 

MARGARIETA

 

Ak, nepūlaties! Kā tas izskatās

Man roka ir tik rupja un tik asa!

Pie kāda darba tai gan nebij jāķeras!

No manis māte visu smalki prasa.

 

(Aiziet abi pa dārza taku.)

 

 

MARTA

 

Un jūs, kungs, ceļojat no viena laida?

 

 

MEFISTOFELS

 

Ak, pienākums un veikals mūs jau projām raida!

Ar cik daudz sāpēm atstājam mēs dažu vietu

Un tomēr nedrīkstam vis palikties!

 

 

MARTA

 

Nu, jaunos gados gan vēl ietu

Pa pasauli tā brīvi blandīties;

Bet, kad nu nāk tā ļaunā diena

Kā vecam puišam līst uz kapsētu, —

Kam tas gan tiktu, nebūs jau neviena.

 

 

MEFISTOFELS

 

Ar šausmām es to iepriekð paredzu,

 

 

MARTA

 

Nu, tādēļ gādājat, kungs, priekšlaiku.

 

(Aiziet abi garām.)

 

 

MARGARIETA

 

Jā, kas iz acīm, tas iz prāta!

Jūs glaimot esat raduši;

Jums draugi ir daudz sapratīgāki,

Es neesmu tik smalki audzināta.

 

 

FAUSTS

 

Ak, mīļā, tici man, tā sauktā saprātība

Ir daudzreiz neprāts tik un uzpūtība.

 

 

MARGARIETA

 

Kā?

 

 

FAUSTS

 

Ak, kā nevainība bērna prāts arvienu

Maz sevi apzinās un savu svēto cienu!

Ka zemums, pieticība ira dāvanas

Visaugstās, mums no laipnās dabas piešķirtas —

 

 

MARGARIETA

 

Ja kādu brīdi mani minēs jūsu domas,

Jūs visu mūžu neiziesat man iz omas.

 

 

FAUSTS

 

Jūs laikam bieži esat vientuļa?

 

 

MARGARĪETA

 

Jā, mūsu saimniecība ir tik sīciņa,

Bet tomēr arī viņu vajga vadīt.

Mums nava kalpones, viss manim jādara:

Man vajga vārīt, mēzt un šūt, un adīt,

Un mana māte stingri pakaļ skata,

Ka viss uz mata!

Sak, vai nu viņai skopot vajadzētu,

Mēs plašāk nekā citi dzīvot spētu:

Tēvs atstāja mums brangu sētu

Pie pilsētas ar glītu dārziņu.

Bet manas dienas tagad aiztek klusu:

Mans brālis ir par zaldātu,

Un māsiņa man aizgāja uz mūža dusu.

Ak, cik es ap to bērnu pūlējos;

Bet labprāt vēlreiz visas raizes uzņemtos, —

Tāds mīlams bērns!

 

 

FAUSTS

 

Mazs eņģels, ja tev līdzīgs bija!

 

 

MARGARIETA

 

Es viņu audzēju, viņš mani mīlēja

Pēc tēva nāves bērns tik piedzima.

Par mirēju jau katris māti uzskatīja,

Tik grūti kā tā toreiz sirga

Un lēnām tik un pamazītēm viņa spirga.

Tur viņa nu ne domāt nevarēja

Šo mazo dzīvībiņu pate zidināt,

Un tā es viena ņēmos viņu dzirdināt

Ar pien' un ūdeni; tā man viņš piederēja.

Un manim klēpī, man uz rokas

Bērns smējās, spārdījās un auga priecīgi.

 

 

FAUSTS

 

Tu tiešām šķīstu laimi baudīji.

 

 

MARGARIETA

 

Bet bij man arī savas sūras mokas.

Pie manas gultas mazā šūplis piestumts kļuva,

Un nakti, tikko bērniņš pakustēties guva,

Es pamodos tūlīt;

Drīz vajdzēja to pieņemt klāt, drīz padzirdīt

Un, kad vēl neklusēja mazais brēķis,

No gultas celties, viņu aijāt, panēsāt

Un rītā agri jau pie veļas baļļas stāt;

Tad tirgū jāiet bij un jāzin ķēķis, —

Un tā tas vienmēr, šodien tā kā rītu iet.

Tas nau tik viegli, kungs, kā domājiet;

Totiesu miegs un ēdiens gārdāks šķiet.

 

(Abi atkal aiziet.)

 

(Mefistofels ar Martu atkal parādās.)

 

 

MARTA

 

Mums, nabadzītēm sievām, vāji klājas:

Tāds vecpuisis ir grūti atgriežams.

 

 

MEFISTOFELS

 

No jums jau vienīgi tas atkarājas,

Kā es uz īsta ceļa uzvedams.

 

 

MARTA

 

Nu sakat, kungs, vai n'esat jau ko atraduði?.

Un savu sirdi kaut kur saistījuši?

 

 

MEFISTOFELS

 

«Jā, paša māja,» — tā jau saka paruna —

«Un krietna sieva ir par zeltu dārgāka.»

 

 

MARTA

 

Es prasu, vai nekad jums nebij patikðana?

 

 

MEFISTOFELS

 

Jā, manim visur pretī nāca draudzīgi.

 

 

MARTA

 

Bet vai nekad sirds nejuta jums nopietni?

 

 

MEFISTOFELS

 

Dievs pas', ar kundzēm nau nekāda jokošana!

 

 

MARTA

 

Jūs manis nesaprotat!

 

 

MEFISTOFELS

 

Ļoti nožēloju!

Bet, ka jūs gauži laipna, to gan ievēroju.

 

(Atkal aiziet.)

 

 

FAUSTS

 

Tu, eņģelīti, mani tūliņ pazini,

Tikko pa dārzu nākam redzēji?

 

 

MARGARIETA

 

Jūs manījāt? Es acis nolaidu aiz kauna.

 

 

FAUSTS

 

Bet tu par brīvību, Ko ņēmos, n’esi ļauna,

Ka es pret tevi izturējos nekaunīgi

Un vadīt solījos tik uzbāzīgi?

 

 

MARGARIETA

 

Es sajuku, tas man vēl nebij noticis;

Par mani ļauna teikt neviens nau varējis.

Es vaicājos, vai manā skatā kaut kas bija,

Ko viņš par nekaunīgu uzskatīja?

Viņam, kā liekas, tūliņ prātā šaujas,

Tā ir skuķe, kas runāties ļaujas.

Bet, jāatzīstas, nezin kas tūliņ ar sāca

Uz reizi jums par labu iebilsties.

Tik to es zinu, ka man īsti dusmas nāca,

Ka uz jums nevarēju dusmoties.

 

 

FAUSTS

 

Mīļ' meitiņ!

 

 

MARGARIETA

 

Ļaujat!

 

(Viņa kādai puķītei izplūc lapiņas vienu pēc otras.)

 

 

FAUSTS

 

Vai tu vīsi vaiņadziņu?

 

 

MARGARIETA

 

Nē, tā tik spēle

 

 

FAUSTS

 

Ko?

 

 

MARGARIETA

 

Jūs smiesaties par viņu.

 

(Viņa plūc lapas un čukst pie tam.)

 

 

FAUSTS

 

Ko čuksti tur?

 

 

MARGARIETA

 

(Pusdikti.)

 

Viņš mani mīlē — nemīlē.

 

 

FAUSTS

 

Tu saldo debess daiļaviņu!

 

 

MARGARIETA

 

(Tālāk skaitīdama.)

 

Viņš mani mīlē — Nē — Viņš mīlē — Nē —

 

(Pēdējo lapiņu izraudama, līksmi.)

 

Viņš mani mīlē!

 

 

FAUSTS

 

Jā, mans bērns! Šis puķes vārds

Lai ir tev dievu atbilde! Viņš tevi mīlē!

Vai proti, ko tas nozīmē? Viņš tevi mīlē!

 

(Viņš saķer viņas abas rokas.)

 

 

MARGARIETA

 

Man pāriet šalkas!

 

 

FAUSTS

 

Nebaidies! Ðis skatiens,

Ðis rokas spiediens lai tev saka,

Kas vārdiem neizsakāms:

Tā visu sevi nodoties un sajust

Kā pārlaimi, kam jābūt mūžīgai!

Mūžīgai! — Izmisums tik būtu viņas gals.

Nē, gala nē! Mūžam gala nē!

 

 

MARGARIETA

 

(Spiež viņam rokas, tad atraisās un aizskrej pa labo pusi. Fausts paliek kādu acumirkli domās stāvot, tad viņš viņai seko.)

 

 

MARTA

 

(Atkal tuvodamās.)

 

Jau tumst

 

 

MEFISTOFELS

 

Jā, nu mēs gribam projām doties.

 

 

MARTA

 

Es labprāt lūgtu, lai jūs vēl še paliktu,

Bet mūsu pilsētiņā tik daudz mēlnešu,

Tiem, domāt cita nava ar ko nodarboties

Un tik vien bēdas,

Kā smalki izošņātu otra pēdas.

Še tiekam valodās, lai diez kā sargājušies.

Bet mūsu jaunie kur?

 

 

MEFISTOFELS

 

Pa taku aizlaiduðies

Kā vasarsputniņi!

 

 

MARTA

 

Tā viņam tīk, man šķiet.

 

 

MEFISTOFELS

 

Un viņš tai arī. Tā jau pasaulē tas iet.

 

(Noiet. Sāk palikt tumšs.)

 

Dārza namiņš

 

M a r g a r i e ta ielec iekšā, paslēpjas aiz lapenes, tura pirkstu galus pie lūpām un skalās caur lapām.

 

 

MARGARIETA

 

Viņš nāk!

 

 

FAUSTS

 

(Nākdams.)

 

Tu, šķelme, mani ķircini!

Es tevi!

 

(Viņš viņu saķer un skūpsta.)

 

MARGARIETA

 

(Viņu apķerdama un skūpstu atpakaļ atdodama.)

 

Mīļākais, no sirds es esmu tava!

 

(M e f i s t o t e l s dod zīmi pieklauvēdams.)

 

 

FAUSTS

 

(Ar kāju piesizdams.)

 

Kas tur?

 

 

MEFISTOFELS

 

Labs draugs.

 

 

FAUSTS

 

Tu lops!

 

 

MEFISTOFELS

 

Vairs tērzēt laika nava.

MARTA

 

(Nāk.)

 

Jau vēlu, kungs.

 

 

FAUSTS

 

(Uz Margarietu.)

 

Vai pavadīt man neļausi?

 

 

MARGARIETA

 

Ak, māte bārtu, — Sveiki!

 

 

FAUSTS

 

Vai man jāiet jau? Ar dievu tad!

 

 

MARTA

 

Ar dievu

 

(Ieiet savā mājā.)

 

 

MARGARIETA

 

(Kaunīgi, ātri.)

 

Mēs drīzi redzamies

 

(Fausts un Mefistofels abi noiet pa labo pusi.)

 

 

MARGARIETA

 

Tāds gudris vīrs, tu mīļais dievs!

Ko tāds gan visu, visu izdomājis nau!

Es apkaunota eimu viņam blaku

Un visās lietās «jā» tik saku,

Es esmu nabags muļķa skukītis,

Nesaprotu ko viņš pie manis atradīs.

 

(Aiziet iz dārza.)

 

Mežs un ala

 

 

FAUSTS

 

(Viens.)

 

Tu, cēlais gars, man devi, devi visu,

Ko vien tik lūdzu. Ne par velti tu

Man savu vaigu liesmās piegriezi.

Tu grezno dabu devi man par valstību

Un spēku viņu sajust, baudīt.

Ļāvi To ne vien auksti apbrīnot kā viesim,

Tu neliedz manim viņas dziļās krūtis

Kā uzticamam draugam lūkoties.

Tu vadi dzīvo radījumu rindu

Gar mani garām, māci manim pazīt brāļus

Tur klusā mežā, gaisā, ūdenī.

Un kad caur mežu auka šalc un brāž,

Kad milzu priede krītot blakus zarus

Un blakus kokus spiežot zemē rauj

Un gāzienam dun dobja atbalss kalnos, —

Tu mani vadi drošā alā, rādi

Man mani pašu, mana paša krūtī

Visdziļie brīnumi man atklājas.

Un, ja priekš mana skata dzidrais mēness

Slīd lēni garām, manim atlido

No klinšu sienām miglas pilnā mežā

Kā vizošs sudrabs pagājības tēli

Un vaira vērojuma stingro prieku.

 

Ak, nekas pilnīgs cilvēkam nau dots,

To tagad jūtu. Pie šis pārlaimes,

Kas mani dieviem tuvu nes un tuvāk,

Tu devi man ðo biedri, kuru vairs

Es paciest nespēju, kaut auksts un grīņš

Viņš mani pazemo priekš manis paša,

Ar vārda dvašu gaisē tavas balvas.

Viņš manās krūtīs trakas ugunis

Pēc viņa daiļā tēla veikli kur.

Tā kaislas kārē dzenos es pēc baudas,

Un baudā alkstu es pēc kaisles kāres.

 

(M e f i s t o f e l s uznāk.)

 

 

MEFISTOFELS

 

Nu, vai jums no šīs dzīves diezgan netika?

Kā tā jūs spēj vēl ilgāk savaldzināt?

Ir labi reiz to pamēģināt;

Bet tad ko jaunu jārauga!

 

 

FAUSTS

 

Kaut tev jel citur darba būtu,

Tu man šo jauko dienu nedarītu grūtu!

 

 

MEFISTOFELS

 

Nu, nu! Es nebūšu par traucēkli,

Nemaz man neteic to tik nopietni.

Pie tevis, tāda gremžas, untumnieka,

Man nau ko zaudēt it, nenieka.

Te cauru dienu nezini, kā galā tikt!

Kas kungam tik, ko ņemt, ko likt —

To viņam nenoredzēsi no deguna.

 

 

FAUSTS

 

Nu, tur tik īsti jāsaka!

Vēl tencināt, ka mani esi garlaikojis.

 

 

MEFISTOFELS

 

Teic, nabags zemes dēls, kā būtu tu

Šo dzīvību bez manis nodzīvojis?

Es tavu iedomības slimību

Uz ilgiem laikiem esmu izārstējis;

Ja manis nebūtu, tad no šīs pasauls malām

Tu sen jau būtu aizcierējis.

Ko tu pa klinšu plaisām un pa alām,

Tur slapstoties, kā ūpis dēdi?

Un akmeņu un sūnu mitrumu

Tu iesūc it kā krupis barību.

Tā tu tik brango laiku šķēdi.

Vēl tevi nomanīt var doktoru,

 

 

FAUSTS

 

Vai jēdzi, kādu jaunu spēku krūtīs dveš

Šī vientulība man, šis klusais mežs?

Un, kad tu to no visas tiesas jaustu,

Tu būtu diezgan velns, lai manu laimi skaustu.

 

 

MEFISTOFELS

 

Cik pārdabīgi līksmi, debešķi!

Kad nakti tu uz kalniem rasā slopi

Un priekā skauji zemt, debesi,

Kad savās domās vai par dievību jau topi,

Kad rocies zemes smadzenēs ar jausmu dziņu,

Sešu dienu radību krūtīs sajūti

Un baudi nezin ko ar spēka pašapziņu,

Drīz mīlas līksmīgi par visu pārplūsti,

Pavisam nokratīdams zemes dēlu, —

Lai tad šo jūsmību tik cēlu —

 

(Izrāda ar vaibstiem.)

 

Es sacīt nedrīkstu — kā beigtu.

 

FAUSTS

 

Fui tu!

 

 

MEFISTOFELS

 

Jā, tas jums negrib patikties;

Jums tiesība, lai tikli «fui 1;u!» teiktu.

Par to priekš šķīstām ausīm nedrīkst iebilsties,

No kā ir šķīstas sirdis nespēj atrauties.

Nu labi, es to prieku paļauju tev arī,

Ka šad un tad pats sev ko priekšā melot vari;

Bet vai tu drīz to neapniksi?

Jau tevi citas domas vilina,

Un, ja tā tāļāk iet, tu sagrauzts tiksi

No šausmām vai no trakuma.

Bet diezgan! Tavai mīļai, sēžot vientulei,

Viss izliekas par šauru un par sēru,

Nemaz iz prāta tu tai neizej,

Tā tevī iemīlējusēs pār mēru.

Pirms tava mīla nāca, pāri plūstot,

Kā strautiņš iet pār malām, sniegam kūstot;

Tu viņai sirdi viņu ielējis,

Nu ir tavs strautiņš atkal izsīcis.

Man šķiet, ko tā pa mežiem dziļdomīgi klaidot, —

Tev, lielam kungam, būtu labāki,

Ka nabadzīti jauno skuķīti

Par viņas mīlu arī atmini.

Tai laiks top nežēlīgi garš, tā gaidot.

Tā stāv pie loga, skatās mākoņos dažbrīd,

Kā tie pār veciem pilsētas mūriem slīd.

«Kaut būtu putniņs, kaut spārniņi būtu man!»

Tā augu dienu, pusnakti tās dziesmiņa skan.

Reizēm tā jautra, vairāk skumīga,

Reizēm labi noraudājusēs,

Tad atkal, kā liekas, mierīga

Un vienmēr iemīlējusēs.

 

 

FAUSTS

 

Ak, čūska, čūska, tu!

 

 

MEFISTOFELS

 

(Pie sevis.)

 

Pag! Gan es tevi noķeršu!

 

 

FAUSTS

 

Nolādēts! es saku, atkāpies!

Un skaisto sievu nepiemini.

Pustrakā prātā, kas ir iededzies

Pēc viņas saldām miesām, kāri nemodini!

 

 

MEFISTOFELS

 

Priekš kam tad ar? Tā domā, ka tu aizbēdzis,

Un pus' pa pusei tas jau noticis.

 

 

FAUSTS

 

Es tuvu tai, cik tāļu arī nebijis,

Es neiespēju aizmirst, zaudēt viņu;

Jā, es pat skaužu svēto vakariņu,

Kad viņas lūpas to tik skāra.

 

 

MEFISTOFELS

 

Jā gan, mans draugs, es jūs dēļ dvīņu pāra,

Kas rozēs ganās, bieži apskaudis,

 

 

FAUSTS

 

Prom, savedēj!

 

 

MEFISTOFELS

 

«Jūs lamājat, man ir ko smieties.

Tas dievs, kas puisēnus un skuķus radīja,

Tūliņ par pirmo amatu atzina

Dot gadījumu, kā tiem kopā ieties.

Tik projām, te nu lielas gaudas!

Jums jāsteidz mīļās skuķes rokās

Un nevis nāves mokās.

 

 

FAUSTS

 

Ko līdz man viņas rokās debess baudas?

Kaut ar pie viņas krūts es sasiltu!

Vai tādēļ viņas vārgu vienmēr nejūtu?

Vai bēglis n'esmu, kas nekur vēl nenorima,

Bez mērķa necilvēks, bez atdusas,

Kā ūdensgrāvums, kura dima

Uz dzelmi niknā priekā šļācot nogāžas?

Un sāņus viņa, bērniņš šaura prāta,

Tur būdiņā uz kalnu laukuma,

Un visa viņas mājas darība

Tek sīkā pasaulītē iespraugāta.

Un dieva nolādētam man

Vēl nebija gan,

Kad klintis es cēlu

Un drupās šķēlu!

Kam līdzi viņu, viņas mieru izpostīt?

Tu, pekle, viņu manim nenovīdi!

Velns, palīdz’ īsināt man baiļu brīdi!

Kam jānotiek, lai notiekas tūlīt!

Lai viņas liktenis pār mani grauj,

To līdz ar mani pazušanā rauj!

 

 

MEFISTOFELS

 

Kā atkal verd, kā atkal kvēlo!

Ej labāk, nelga, turp un viņu žēlo;

Kur tāda galviņa vairs neredz izejas,

Viņš tūliņ galu domājas.

Lai dzīvo tas, kas galvu augsti tura!

Tu taču citkārt dūšu nezaudē.

Nau nekā muļķiskāka pasaulē

Kā velns, kas izmisumā gura.

 

 

Grietiņas istaba

 

 

GRIETIŅA

 

(Sēž viena pie ratiņa.)

 

Man miera nau,

Sirds sēras jūt,

Es nevaru mūžam

Vairs miera gūt.

 

Kur viņš nau mans,

Dūc kapa zvans,

Viss pasaulē

Man nobālē.

 

Mana nabaga galviņa,

Nabaga prāts

Kā sajaukts un plosīts,

Un mulsināts.

 

Man miera nau,

Sirds sēras jūt,

Es nevaru mūžam

Vairs miera gūt.

 

Pēc viņa tik skatos

Pa. logu kasdien,

Iz namiņa eimu

Pēc viņa tik vien.

 

Viņa gaita tik cēla

Un augums tik slaids,

Viņa acu vara,

Viņa lūpu smaids,

Un viņa runas Burvīgums,

 

Viņa rokas spiediens

Un skūpstījums!

 

Man miera nau,

Sirds sēras jūt,

Es nevaru mūžam

Vairs miera gūt.

 

Manas krūtis uz viņu

Trauktin trauc,

Kaut tvert to un turēt

Man būtu ļauts.

Un skūpstīt, un skūpstīt,

 

Un rokās s1īkt,

Aiz viņa skūpstiem

Vai nāvē nīkt!

 

 

 

Martas dārzs

 

M a r g a r i e t a. Pausts.

 

 

MARGARIETA

 

Vai solies, Indriķi?

 

 

FAUSTS

 

Cik iespēju!

 

 

MARGARIETA

 

Nu teic, kā ir ar tavu ticību?

Lai tu cik mīļš un labs ar būtu,

No viņas tu daudz neturi, es jūtu.

 

 

FAUSTS

 

Lai, bērns! Ka es tev labs, vai man vēl jāsaka?

Priekš mīļiem nespētu es savas asnis taupīt.

Bet citam negribu tā pārliecību laupīt.

 

 

MARGARIETA

 

Tas nau pareizi, pašam ticēt vajaga!

 

 

FAUSTS

 

Vai vajga?

 

 

MARGARIETA

 

Kaut es iespētu uz tevi ko!

Tev ar priekš svētiem sakramentiem cienas nau.

 

 

FAUSTS

 

Es cienu tos.

 

 

MARGARĪETA

 

Bet pēc tiem nekāro.

 

Tu biktē n'esi bijis diez cik ilgi jau,

Vai dievam tici?

 

 

FAUSTS

 

Kas drīkst, mīļaviņa,

To teikt: es ticu iekš viņa?

Tu priesterus un gudros vari izprasīt,

Un tevim liksies, viņu atbilde

Ar prasītāju grib tik smieklus dzīt.

 

 

MARGARIETA

 

Tu netici?

 

 

FAUSTS

 

Jel klausies, mīļā dvēsele!

Kas viņu drīkst izrunāt?

Un liecināt;

Es ticu viņu.

Kas drošu ņemt

Un spriedumu lemt,

Un sacīt: es neticu viņu?

Viņš visa aptvērējs,

Visa turētājs,

Vai viņš netver un netura

Tevi, mani un sevi paðu?

Vai debess nejumas tur augšā?

Vai zeme neguļ še apakšā cieti?

Un, laipni mirdzot, vai nekāpj augðup

Mūžīgās zvaigznes? Vai es tevī neskatos acis acīs?

Un vai netraucas viss Uz galvu un sirdi tevim

Un plūdo mūžīgā noslēpumā,

Neredzot — redzot, ap tevi apkārt?

Pildi ar to savu sirdi pāri pilnu,

Un, ja šinīs jūtās tu laimes pārņemta

Sauc tad to, kā tu gribi,

Sauc laimi! sirdi! mīlu! Dievu!

Man nava vārda

Priekš tā. Viss tikai jūtas;

Vārds ir skaņa un dūmi,

Kas apmiglo debesu kvēli.

 

 

MARGARIETA

 

Tas viss ir it jauki un cēli;

Tamlīdz ko dzirdēju arī no priestera,

Tik citos vārdos viņš to izsaka.

 

FAUSTS

 

Pa visām malām to dzirdēt vari,

To visas sirdis mīļā saules gaismiņa

Ikkatra izteic savā valodā;

Kam es ne savā arī?

 

 

MARGARIETA

 

Kad to tā dzird, tad viss it labi šķietas,

Bet tomēr greizi stāv tās lietas;

Jo tu pie kristīgās ticības neturies.

 

 

FAUSTS

 

Mans bērns!

 

 

MARGARIETA

 

Tas sen jau manim sirdī duras,

Ka tu ar tādiem biedrojies.

 

 

FAUSTS

 

Kā tā?

 

 

MARGARIETA

 

To cilvēku tur, kas pie tevim turas,

No visas dvēseles es nīstu;

Cik atceros, pa visu savu dzīvību

Neko, kas man tā dūšu sagriež, nepazīstu

Kā tā cilvēka riebīgo izskatu.

 

 

FAUSTS

 

Sirdsmīļā, tev no viņa nau jābaidās.

 

 

MARGARIETA

 

Tikko viņš nāk, man asins saskrejas,

Man ne pret vienu citkārt nava naida,

Bet, tiklīdz sirds man ilgodamās tevi gaida,

Man no tā cilvēka šalkas caur kauliem iet,

Turklāt viņš arī blēdis man vēl šķiet.

Jā pāri tam daru, lai dievs mani nesoda!

 

 

FAUSTS

 

Arī tādu pasaulē vajaga.

 

 

MARGARIETA

 

Neparko ar tam līdzīgiem nemistu vienkopus!

Kad viņš reizi pa durvīm iekšā nāk,

Viņš tūliņ tā nicīgi smīnēt sāk

Un sapīcis pus';

Var redzēt, ka tam ne pie kā nau līdzdalības;

Viņš nes uz pieres nozīmi,

Ka pret dzīvu dvēseli nevar just mīlestības,

Man top tik labi, kad tu mani apskauji,

Tik brīvi, tik silti un maigi,

Un viņa klātbūtnē sirds sažņaudzas baigi.

 

 

FAUSTS

 

Ak tu, mans paredzētājs eņģeli!

 

 

MARGARIETA

 

Tas man tā pārņem pratu,

Un, ja viņš tik kur piesitas man klātu,

Man šķiet, ka pat tevi vairs nemīlu.

Un, ja viņš še, es dievu pielūgt nespētu,

Tad man tā, it kā gribētu sirdi man griezt;

Tev, Indriķi, vajaga būt tāpat.

 

 

FAUSTS

 

Tu nu reiz viņu nevari ciesti

 

 

MARGARIETA

 

Man jāiet prom.

 

 

FAUSTS

 

Ak, vai nekad

Pie tavām krūtīm mierā pamist nespēju,

Lai sirdij sirdī, dvēslei dvēslē pārplūst lautu?

 

 

MARGARIETA

 

Ak, kaut es viena gulētu!

Es šonakt labprāt durvis neaizšautu;

Bet māte ir tik visai modrīga,

Ja tā mūs kopā ierauga,

Es tūliņ būtu nost uz vietas.

 

 

FAUSTS

 

Nau, eņģelīt, tik ļauni, kā tev šķietas.

Še butelīte. Tik trīs pilieni...

Ja tos pie dzēriena tai piemaisi,

Tie dabu dziļā sniegā apņemt spēs,

 

 

MARGARIETA

 

Ko visu nedaru priekð tevis!

Tas taču viņai nekaitēs? .

 

 

FAUSTS

 

Vai citādi es, mīļā, to tev būtu devis?

 

 

MARGARIETA

 

Kad tevi, mīļais, uzskatu, kas tā par varu,

Kas mani dzen, lai tavu gribu daru?

Tik daudz priekš tevis esmu darījuse jau,

Ka vairs gandrīz nekā, ko darīt, nau,

 

(Noiet.)

 

(Pēc tam aiznāk M e f i s t o f e l s. )

 

 

MEFISTOFELS

 

Vai pērtiķis jau prom?

 

 

FAUSTS

 

Tu atkal klausījies?

 

 

MEFISTOFELS

 

Jā, manim viss it smalki dzirdams bija,

Ka dakterkungu katķismē pamācīja,

Es ceru, ka tas jums ar laba ies,

Tie skuķi taču ļoti ziņkārīgi,

Vai kāds pa vecam turas lēni, dievbijīgi.

Sak, ja tik klausa tur, gan mums ar padosies.

 

 

FAUSTS

 

Tu, negantais, sajēgt nespēji

Šo mīļo, labo dvēseli,

Ka tā pilna savas ticības spēka,

Kas vienīgi šķiet tai pestot no grēka

Svēti nomocās ciešanās,

Ka mīļotais vīrs tai pazudis izliekas.

 

 

MEFISTOFELS

 

Iz tevis melš kaisles pārdabīgs samulsums,

Tas skuķis tevi aiz deguna vazā.

 

 

FAUSTS

 

Tu ņirdzīgs uguņu un dubļu izdzimums!

 

 

MEFISTOFELS

 

Un vaibstus nojaust brīnum brangi saprot mazā,

Manā klātbūtnē tai tiek — viņa nezin, kā,

Tā jauš ko noslēpumainu manā izskatā;

Un droši manī lielu garu mana,

Varbūt vēl pašu nelabo. Nu, šonakt gan -!

 

 

FAUSTS

 

Nau tava darīšana!

 

 

MEFISTOFELS

 

Bet. manim taču prieks par to!

 

 

 

Pie akas

 

Grietiņa un Līziņa ar traukiem.

 

 

LĪZIŅA

 

Par Barbu nekā n'esi dzirdējuse?

 

 

GRIETIŅA

 

Nekā. Es maz ko izeimu uz klajuma,

 

 

LĪZIŅA

 

Kā tad! Man Bille tikko stāstīja:

Tā mi ar reizi ietikuse.

Te bij tev lepnība!

 

 

GRIETIŅA

 

Kā tā?

 

 

LIZIŅA

 

Drīz visi zinās,

Ka viņa baro divus, kad tā ēd un dzer.

 

 

GRIETIŅA

 

Ak!

 

 

LIZIŅA

 

Tā tai vajadzēja, tas tai der.

Cik viņa ar to tēviņu tā tinās!

Tā tikai bija cierēšana,

Uz ciemu un deju vadāšana!

Visur pirmā būt gribēja,

Ar vīnu un pastētēm viņš to cienāja;

Tā iepūtās liela uz sava skaistuma.

Tik maz goda prata, ka neaprāvās,

No viņa dāvanas doties lāvās.

Tie tik ilgi smējās un skūpstījās,

Līdz kamēr vaiņadziņš noņēmās,

 

 

GRIETIŅA

 

AK, nabadzīte!

 

 

LĪZIŅA

 

Tev gan viņas žēl!

Kad mēs pie ratiņa sēdējām vēl

Un nakti māte mūs nelaida lejā,

Ar mīļāko kopā tā sēdēja;

Uz sola pie durvīm un tumšajā ejā

Tiem laiks kā skriešus aizskrēja.

Lai nu tā skrej, nu viņai laužņi likti,

Nu grēku kreklā jāiet tai uz bikti!

 

 

GRĪETIŅA

 

Viņš to taču ņems par laulātu draudzeni.

 

 

LĪZIŅA

 

Tāds mundris zēns! Viņš muļķis būtu,

Tas citur sev daudz ko labāku gūtu.

Viņš ir jau projām ar.

 

 

GRIETIŅA

 

Cik nekrietni!

LIZIŅA

 

Ja tā to dabūtu, tai neietu labāki!,

Tai puiši vaiņadziņu saplosītu,

Un mēs pie sliekšņa tai spaļus pakaisītu.

 

(Noiet.)

 

GRIETIŅA

 

( Uz māju atgriezdamās.)

 

Cik brangi agrāk veicās pelt, kad kāda cita

No nabaga meitiņām vainā krita!

Ak, kā pie citu grēkiem man

Vēl mēlei vārdu netika gan!

Cik melns man. likās, es vēl vairāk pēlu,

Man tomēr diezgan melns vēl nebija,

Es dižojos un sevi cēlu,

Nu pate grēkam esmu padota!

Bet viss, kas mani uz to novadīja,

Ak dievs, cik mīļš, cik labs tas bija!

 

 

 

Cietokšņa apkārtne

 

Kādā mūru iedobumā atrodas Mater dolorosa, svētās dieva mātes bilde. Trauciņi ar puķēm tai nolikti priekša.

 

 

GRIETIŅA

 

(Noliek svaigas puķes.)

 

Vērs vaigu,

Vēl vārgā maigu,

Uz manim žēlīgi, sāpju māt!

 

Tev sirdī šķēpi,

Uz tavu klēpi

Tev mirušo dēlu nes guldināt.

 

Uz tēva krūti

Tu nopūtas sūti,

Lai viņa nu tavam vārgam stāv klāt.

 

Kam jaudas, Kā šaudās

Man sāpes caur dvēseli?

Kas ðe sirdi manim baida,

ko tā trīsē, ko tā gaida,

Vienīgā tu pazīsti!

 

Kur esmu agri, vēli,

Cik žēli, žēli, zēli

Še krūtis manim kļūst!

Kur vien es stāvu, eju,

Es asaras leju, leju,

Sirds man vai pušu lūst.

 

Ar asarām rasināju

Pie loga puķes šorīt,

Kad, dienai austot, gāju

Priekš tevis viņas šķīt.

 

Kad agri spīd no rīta

Man saule istabā,

Es, savu sāpju dzīta,

Jau sēdu nomodā,

 

Glāb! Stāv' man kaunā, nāvē klāt!

Vērs valgu,

Vēl vārgā maigu;

Uz mani žēlīgi, sāpju māt!

 

 

 

Nakts

 

Iela priekš Grietiņas durvīm.

V a l e. a t ī n s, zaldāts, Margarietas brālis.

 

 

VALENTĪNS

 

Kad es tā sēdēju pie dziru galda,

Kur dažkārt prieka troksnis valda,

Un biedriem par meitenēm runa nāca,

Ikkatris dikti savu uzteikt sāca,

Ar vīnu slavu skaloja uz leju,

Elkoņos atspiedis sarkušo seju,

Es mierīgs sēžot palikos,

Uz lielmutībām klausījos

Un smīnot brauku sevim bārdu;

Un, glāzi ķerdams, saku savu vārdu;

Jā, katra ir jau pēc savas dabas,

Bet tā kā manas Grietiņas tik labas

Nau otras pa visu novadu,

Kas vērta, lai viņai ūdeni pienestu?

Te troksnis cēlās, glāzes skanēja;

Ja, kliedza vieni, viņam taisnība,

Viņa ir visu meiteņu rota!

Nu slavētājiem bij mācība dota.

Un tagad! — Es varētu izplēst sev matus

Un stāvu gar sienu uz augšu skrieti

Rauc degunu, uzmet man nicīgus skatus,

Ikkatris blēdis var mani smiet

Kā noziedzniekam man vajaga zagšus līst,

Pie katra nejauša vārdiņa bailēs svīst.

Kaut arī kaklus aprautu tiem,

Tos nespētu saukt par melkuļiem.

 

(Fausts ar Mefistofeli iet pāri par baznīcas laukumu.)

 

Kas nāk? Kas slapstoties tuvojas?

Tie divēji ir, kā man šķietas.

Ja viņš, tad tūliņ pie apkakles jāķeras,

Viņš dzīvs vairs netiks man no vietas!

 

 

F a u s t s un M e f l s t o f e l s .

 

 

FAUSTS

 

Lūk, tur uz baznīcģērbkambari,

No lampiņas tur logā atspīd vāji stari,

Jo tāļāk nost, jo vājāki tie plūst,

Līdz beidzot visur apkārt tumsa kļūst!

Tā nakts ar manās krūtīs iestājas.

 

 

MEFISTOFELS

 

Un manim tā kā runcim, kad nāk auri,

Kad tas pa trepēm viegli izlokās

Un zogu žogiem ložņā cauri;

Pie tam man prāts ir itin nevainīgs,

Tāds drusku kārīgs, drusku zādzelīgs,

Tā manim sprigst jau visos locekļos

Uz jauko nakti valpurģos.

Tā nāk mums atkal parītu,

Tad taču zinu, kādēļ neguļu.

 

 

FAUSTS

 

Vai nauda pacelsies ar pa ðo laiku,

Ko redzu kaltējamies tur pa miglas tvaiku?

 

 

MEFISTOFELS

 

Tu drīz vien pie tā prieka nāksi,

Ka katliņu iz zemes ārā vāksi.

Es drusku acis iekšā pametu;

Tur pulks bij jauku dālderu.

 

 

FAUSTS

 

Vai gredzenu, vai sprādžu nebij tur nekādu,

Ar ko es savu mīļo izpuškotu?

 

 

MEFISTOFELS

 

Es redzēju gan tur ar kaut ko tādu,

Tam līdzīgu kā pērļu rotu.

 

 

FAUSTS

 

Tā labi! Sāpīgi man atduras,

Kad man bez balvām turpu jādodas.

 

 

MEFISTOFELS

 

Jums nevajdzētu ņemt pie sirds

Pa reizēm baudīt ar tāpat.

Kur debess tagad pilna zvaigžņu mirdz,

Jūs īsti smalku dziesmu dzirdēsat:

Mēs tai ko morālisku dziedāsim,

Tad drīzāk viņu rokā dabūsim.

 

(Dzied priekš Grietiņas durvīm ar cīteras pavadību.)

 

Tev nepiekrīt,

Jaun-Katrīnīt,

Kur mīļais mīt,

Še nākt no paša rīta!

Lai paliek viņš!

Jauns meiteniņš,

Zaļš vaiņadziņš,

Kad iznāci, — jau vīta.

 

Ak, sargaties!

Kad noticies,

Tad žēlīgs dievs

Lai augumiņu glabā!

Lai meitiņa

Tik nedara

Bez gredzena

Nevienam kaut ko labā!

 

 

VALENTĪNS

 

(Gāžas uz priekšu.)

 

Ko tu še vilini? Kad tevi peklē!

Sasodīts žurku ķērājs, ko tu meklē?

Pie velna cīteri papriekšu!

Tad pašu pakaļ ellē triekšu!

 

(Sacērt Mefistofelim cīteri.)

 

 

MEFISTOFELS

 

Pagalam cītere! kas lauzts, tas lauzts.

 

 

VALENTINS

 

Nu jāskalda tik pašam skausts!

 

 

MEFISTOFELS

 

(Uz Faustu.)

 

Uz priekšu, doktor, ņipru dūšu!

Pie manis klāt, kā es jūs vadīšu!

Iz makstīm ārā zobenu!

Tik durat vien! Es atvairītājs būšu.

 

 

VALENTĪNS

 

Nu, atvairi man ðo!

 

 

MEFISTOFELS

 

, tas vēl ies.

 

 

VALENTĪNS

 

Ar ðo!

 

 

MEFISTOFELS

 

Kā tad!

 

 

VALENTĪNS

 

Vai velns te iekšā maisās!

Kas tas? Jau roka pagurt taisās.

 

 

MEFISTOFELS

 

(Uz Faustu.)

 

Dur nost!

 

 

VALENTĪNS

 

(Nokrizdams.)

 

Ak vai!

 

 

MEFISTOFELS

 

Nu nelgam pietiksies!

Nu tikai prom! Mums tūliņ pazust vajga:

Jau ceļas nežēlīga klaiga. No policijas maz ko bīties,

Ar kakla tiesu, to man netik tīties.

 

(Abi ar Faustu ātri noiet.)

 

 

MARTA

 

(Pie sava loga.)

 

Ðurp! Ðurp!

 

 

GRIETIŅA

 

(Pie sava loga.)

 

Ar uguni ðurp steidzaties!

 

 

MARTA

 

(Vēl augšā pie loga.)

 

Tur kaujas, kliedz un ķildojas,

 

(Sanāk daži pilsoņi ar savām sievām un daži amatnieki ar lāpām rokās.)

 

 

ĻAUDIS

 

Še viens jau guļ pie zemes beidzies!

 

 

MARTA

 

(Iznāk un apskatās.)

 

Vai aizbēguši slepkavas?

 

 

GRIETIŅA

 

(Arī iznāk.)

 

 

Kas guļ še?

 

 

ĻAUDIS

 

Laikam tas tavs brālis būs.

 

 

GRIETIŅA

 

Kungs, debess tēvs! Ak, žēlo mūs!

 

(Nokrīt uz trepēm blakus brālim.)

 

 

VALENTĪNS

 

Es mirstu! Tas ir ātri izsacīts

Un ātrāki vēl padarīts.

Ko stāvat, sievas, velti gaudojat,

Šurp nākat, mani uzklausat!

 

(Visas pienāk un apstaj riņķī ap viņu.)

 

Mīl' Grietiņ, lūk! Tu vēl par jaunu,

Vēl neesi diezgan prātīga,

Tev tavi darbi nes tik kaunu.

Man tas tev klaji jāsakas

Tu taču netikle reiz esi;

Tad savu godu ar uz tirgu nesi,

 

 

GRIETIŅA

 

Ak, brāli, dievs Es nesaprotu?

 

 

VALENTINS

 

Kaut tu jel dievam mieru dotu!

Kas noticies, tas noticies,

Un, ka tas sācies, tā tas tāļāk ies.

Ar vienu slepus iesāki,

Bet drīz būs arī vairāki,

Un darbs tik ducim pilnam kļūt,

Tad ar viss pilsēts varēs tevi gūt.

 

Kad kauns ir tikko piedzimis,

To sargā, ka tik nesaredz,

Un gādā, ka nakts plīvuris

Tam acis, ausis un galvu sedz;

Jā, viņu tad labprāt vai nokautu.

Bet, ja tas aug, tas atmet baili,

Pat dienas laikā staigā kaili

Un taču nau pieņēmis jaukāku izskatu.

Jo vairāk viņš saceļ riebas un baismu,

Jo vairāk viņš meklē dienas gaismu,

 

Tas laiks man jau priekð acīm tēlojas,

Kur visi godīgi pilsoņi,

Kā ieraugot lipīgu spitāli,

No tevis, netilkle, aizvēršas.

Tev sirds iekš krūtīm izmisīs,

Kad viņi tevi uzskatīs!

Tu zelta ķēdi vairs nenēsāsi!

Tu baznīcā nestāvēsi pie altāra!

Tu lauku spiču krāgu sev neapklāsi,

Uz deju netiksi vadīta!

Pa tumšu bēdu nomalīti

Starp kropļiem, nabagiem tu slapstīsies!

Un, ja tev pēcgalā ar piedod dievs,

Tu lāstu nēsāsi, kamēr virs zemes mīti!

 

 

MARTA

 

Jūs labāk dvēseli dievam ļaujat,

Nekā vēl lāstus uz sevi kraujat.

 

 

VALENTĪNS

 

Kaut spētu samalt tevi, kalsnais sakārni,

Tu savedēja, bezgodīgā sieva!

Es ceru, visi grēki man no dieva

It bagātīgi tiktu piedoti!

 

 

GRIETIŅA

 

Mans brāli! Kādu elles sodu!

 

 

VALENTĪNS

 

Es saku, ko tu raudi nu!

Ar to, ka aizmirsi tu savu godu,

Tu devi manim nāves dūrienu

Caur nāves miegu, savu grēku tīrs,

Pie dieva aizeimu kā. godīgs kara vīrs.

 

(Mirst.)

 

 

Baznīcā

 

 

Miðas, ērģeles un dziedāšana,

G r i e t i ņ a laužu vidū, Ļ a u n a i s gars aiz Grietiņas.

 

 

ĻAUNAIS GARS

 

(Cieši Grietiņai pie auss.)

 

 

Kā citādi, Grietiņ, tev bija,

Kad tu vēl pilna nevainības

Šurpu pie altāra nāci,

Iz apdilušas grāmatiņas

Lūgšanas skaitīji —

Pus bērnu spēles,

Pus dievu sirdī!

Grietiņa!

Kur stāv tava galva?

Tavā sirdī

Kāds grēcīgs darbs?

Vai priekš savas mātes dvēsles lūdzies,

Kura caur tevi miga uz ilgām, ilgām mokām?

Uz tava sliekšņa kā asins tur?

- Un tev zem sirds

Vai nemostas briestot jau

Un biedē tevi un sevi

Ar nojausmu pilnu būti?

 

 

GRIETIŅA

 

Vai! Vai!

Kaut es kļūtu šīs domas vaļa,

Kas man ðurpu un turpu šaudās

Pretī mani!

 

 

KORIS

 

(Ar ērģeļu pavadiību.)

 

Dies irae, dies Illa Solvet. saeclum in favilia,*

 

(Grietiņa ir nonākuse līdz baznīcas sāņu durvīm, grib ieiet, bet ļaudis no viņas bailīgi atkāpjas, viņa neuzdrošinājas ieiet un nometas ceļos starp ubagiem.)

 

 

ĻAUNAĪS GARS

 

Bārdzība tevi grābj!

Bazūne dārd!

Kapi dreb!

Un tava sirds,

Kā dzirkstele pelnos

Uz liesmu mokām

Atkal uzcelta,

Aizdrebas visa!

 

 

GRIETIŅA

 

Kaut es būtu projām!

Man ir, it kā ērģeles

Man aizņemtu dvašu,

Dziedāšana man sirdi Dziļumos plēstu.

 

(Pieceļas, lai ietu uz maļu, bet ļaunais gars aizkrusto viņai ceļu.)

 

 

KORIS

 

Judex ergo cum sedebit,

Quidquid latet adparebit,

Nil Inultum remanebit.

 

 

GRIETIŅA

 

Mani māc!

Mūru stabi

Mani iežņaudz!

Griestu velves

Mani spiež! — Gaisa!

 

 

ĻAUNAIS GARS

 

Noslēpies! Grēks un kauns

Nepaliek apslēpts.

Gaisa? Gaismas?

Vai tevim!

 

 

KORIS

 

Quid sum miser tunc dicfurus,

Quem pationum rogaturus,

Cum vix justus sit securus?*

 

 

ĻAUNAIS GARS

 

Savu vaigu novērš

Apgaismotie no tevis,

Rokas tevim sniegt

Riebjas tīrajiem!

Vai!

 

 

KORĪS

 

Quid sum miser tunc dicturus?

 

 

GRIETIŅA

 

Kaimiņiet! Ožamo butelīti!

 

(Noģībst.)

 

 

 

VALPURĢU NAKTS

 

 

Harca kalnājs. Ēlendes un Šīrkes

ciematu apkārtne

 

 

F a u s t s un M e f i s t o f e l s.

 

 

MEFISTOFELS

 

(Pa kalnu augšup kāpdams.)

 

Vai tu sev nevēlētos slotas kātu?

Es tagad labāki uz krietna āža jātu.

Šā grūti cerams, ka pie mērķa nonāktu.

 

 

FAUSTS

 

Kamēr vēl kājās jūtu ņipru sparu,

Man pietiek ar šīs nūjas pabalstu.

Kam ceļu īsināt, viņš manim nau par garu! —•

Pa leju lejām locīties,

Tad uz šīm klintīm uzrāpties,

Kur avots mūžam verd iz akmens plaisas,

Tas tik ir prieks, kā dēļ der pūlēties!

Jau bērziem pumpurīši raisās,

Un pat i priedei zaļo zari;

Kādēļ mums līdzi kaulos nejust pavasari?

 

 

MEFISTOFELS

 

Patiesi, es no tā nenieka nejūtu!

Man ir, it kā vēl ziema miesās mājotu;

Es labāk sniegā staigātu un salā.

Cik drūmi nepilns mēness paceļas

Ar sebu kvēli sarkans debess malā

Un vāji spīd, ka ik uz soļa jātaustās,

Pret kokiem un pret klintīm jāatduras!

Ļauj, ka es atsaucu šurp kādu spīgaini.

Tur redzu vienu, kas it jautri kuras.

Ē, draugs! Vai drīkstu palūgt tevi tuvāki?

Tā velti degt, tas tīri tev par skādi;

Nāc, laipni mums uz augšu ceļu rādi!

 

 

SPĪGAINIS

 

Iz godbijības, ceru, izdosies

Man savu izklaidīgo dabu valdīt;

Mēs, krustām šķērsām skrejot, mēdzam citkārt

maldīt.

 

 

MEFISTOFELS

 

Edz! Edz! Viņš cilvēkiem grib pakaļ ķēmoties!

Pie velna! Pielūko, ka taisni noturies!

Es citād' izpūšu tev dzīvību!

 

 

SPĪGAINIS

 

Es manu gan jūs esat kungs še mājās,

Un visu jums pa prātam darīšu.

Bet zināt, šodien kalnā visi velni kājās,

Un, ja vēl spīgainim jums ceļš ir jārāda,

Tad to tik stingri ņemt vis nevajga,

 

 

FAUSTS, MEFĪSTOPELS un SPĪGAINIS

 

(Pārmaiņus dziedot.)

 

(Mefistofels.)

 

Sapiņu un burvju sfērā,

Liekas, esam iegājuši.

Ved mūs labi, ņemi vērā,

Ka mēs ātri sekojuši

Šinīs telpās, plašās, kailās!

 

(Spīgainis.)

 

Lūk, kā koki ailu ailās,

Ātri rauti, garām šaujas,

Gub un lokās kalnu kraujas,

Garās klinšu nāsis šņāko,

Kā tās dvašo, kā tās krāko!

 

(Fausts.)

 

Skat pār sienām strauti šļāko,

Cauri mauriem lēni lejas!

Vai tur čalo? Dzied vai smeļas?

Vai tās maigas mīlas raudas?

Viņu debess dienu skaņas,

Kad vēl mīlējām bez maņas?

Vai kā seno laiku paudas

Strautiņš atbalsu šurp raida?

 

(Spīgainis.)

 

Ūpis ūkšo savas gaudas;

Apogs, samels, sīlis skraida, —

Vai vēl nedus putnu bari?

Vai tur kaupji lien caur ceriem?

Garām kājām, resnvēderiem!

Un kā čūskas sakņu zari

Tur iz smilts un klintīm lokās,

Izstiepj brīnumainas rokas

Un mūs baida, un mūs tvārsta,

Un iz dzīvas, rupjas krijas

Ceļiniekam pretim kārsta

It kā polips garas vijas.

Tūkstoš krāsās bariem traucas

Peles cauri sūnām, pļavām!

Spigulīšu pulki jaucas,

Žib un viz, un ņirb pār gravām,

Maldina mūs, līdzi skrejot.

 

 

(Fausts.)

 

Bet, jel saki, kā tev šķietas,

Vai mēs stāvam še uz vietas

Jeb vai tāļāk tiekam ejot?

Viss mums apkārt zvalstās, šķlēbjas,

Klints un koki vaigstos viebjas,

Maldu gunis sprikst un žvīgo,

Aug un ceļas, šaudās, spīgo.

 

 

MEFISTOFELS

 

Tev pie manis jāturas!

Še, kur augstums paceļas,

Brīnumi tev būs ko vērot,

Kad sāks Mamons kalnā zvērot.

 

 

FAUSTS

 

Cik burvīgi tur laistās lejās

Kā sārta rīta dzesna dzejās!

Un pat vistumšā bezgalā

Tā dziļi iekšā zibina.

Tur ceļas birga, velkas vāļi,

Še bulā, tvaikā svelme sveļas,

Tad it kā blāva švītra veļas,

Kā avots tad caur klintim šķeļas.

Pār leju viņa tāļu tāļi

Ar simtām dzīslām aizstiepjas,

Te viņu ieslēdz šaura plaisa,

Un kopā viņa satekas.

Tur sprikst un dzirkstes augsti kaisa,

Kas zelta smiltīm birst no gaisa.

Bet lūk! Uzreiz, cik tāļi redz,

Kā uguns klinšu sienas sedz.

 

 

MEFISTOFELS

 

Vai Mamons savu valstību

Nau svētkiem izpuškojis greznu?

Tu laimīgs redzējis šo gleznu;

Jau trakos viesus braucam nomanu,

 

 

FAUSTS

 

Kā viesulis tur augšā brāžas!

Pret mani gaisa ðaltis per!

 

 

MEFISTOFELS

 

Tev klinšu vecās ribas jāsaķer,

Jo citādi tev aizās jānogāžas.

Naktstumsa ar miglāju kopā plūst.

Klau, kā caur mežiem brākš un grūst!

Pūces trūkušās skraida.

Mūžam zaļošām pilīm šķaida

Vērpata palodas.

Švīkst zari un lūst, un bārstās,

Koki, vareni grandot; svārstās,

Saknes dziļumos nostenas.

Un, šausmīgā juceklī brāstot un dārdot,

Krīt tie un sašķīst, kā negaisam spārdot,

Bet aizām cauri, kur gruveši jaucas,

Kaucot un aurējot aukas spraucas,

Vai dzirdi balsis augstumā?

Tāļumā un tuvumā?

Kā straume pār visu kalnu šļāc,

Tur negantā raganu dziesma krāc!

 

 

RAGANAS

 

(Korī.)

 

Uz Bluķu kalnu laumas drāž,

Iz zemes jau asni galviņas bāž.

Tur lielais pūlis salasās,

Kungs Uriāns augšgalā nosēstas.

Tā galvu pa kaklu iet aumaļām,

Smird āži ar laumām un raganām.

 

 

KĀDA BALSS

 

Lūk, vecā Bauba nāk savurup,

Tā grūtai cūkai mugurā tup.

 

 

KORIS

 

Kam nākas gods, tai gods ar ir!

Lai Bauba papriekšu! Un ceļu mums šķir!

Kad brangā cūkā še māte trauc,

Viss raganu bars tai iepakaļ šmauc,

 

 

BALSS

 

Kur nākdams?

 

 

BALSS

 

Pār Ilzes akmeni!

Tur raudzīju pūces perēkli. Tā izplēta acis!

 

 

BALSS

 

Pie velna, vej!

Ko aplam tā skrej!

 

 

BALSS

 

Man tā saplēsa ģīmi,

Skat' vien tik zīmi!

 

 

RAGANAS

 

(Kori.)

 

Mums ceļš ir gars, mums ceļš ir plats;

Kā trakā burzmā mainās skats!

Tur sakums dur, tur slota skrāpē,

Te pārsprāgst māte, te bērnu slāpē.

 

 

RAGANU MEISTARS. PUSKORIS

 

Mēs lienam it ka gliemeži,

Lūk, priekšā visi sievišķi.

Jo, kad uz ļaunā namu steidz,

Par tūkstots soļiem sieva veic.

 

 

OTRAIS PUSKORIS

 

Nu, ko tur lieku runājiet:

Ar tūkstots soļiem sieva iet.

Bet, lai tā steidz sev steidzamo,

Ar lēcienu vīrs panāk to.

 

 

BALSS

 

(Augšā.)

 

Jūs, kas tur dzelmē, nākat šurp!

 

 

BALSS

 

(No apakðas.)

 

Mums arī labprāt gribētos turp;

Mēs mazgājoties tīri paliekam,

Bet mūžam ari augļus nenesam.'

 

 

ABI KORI

 

Pamazām vētras bārgums rimst,

Bēg zvaigznes, mēness lejā grimst.

Bet burvju koris dūkoņā

Daudz tūkstots dzirksteļu spridzina.

 

 

BALSS

 

(No apakðas.)

 

Pagaidi! Palīdzi man!

 

 

BALSS

 

(No augðas.)

 

Kas tur iz aizas skan?

 

 

BALSS

 

(No apakðas.)

 

Ņem līdzi! Neļauj man velti kliegt!

Es kāpju Jau trīssimts gadus

Un nevaru kalngalu sniegt.

Es gribu pie jums būt, jūs esat man radus.

 

 

ABI KORI

 

Uz nūjas jāj, uz čaukstures,

Un sakums ar un āzis nes;

Kas šodien pacelties nepagūst,

Tam mūžam apakšā jāsapūst.

 

 

PUSRAGANA

 

(Apakšā.)

 

Es teku pakaļ jau tik sen,

Tie priekšā lielu gabalu!

Iz mājas mani nemiers dzen, —

Un še es līdzi netieku.

 

 

RAGANU KORIS

 

Tik burvju zalvi ietrinat, —

Jums buras būs i lupats pat!

Labs kuģis katra silītei

Nemūžam neskries, kas neskrien še.

 

 

ABI KORI

 

Ap kalna galu lidojam,

Visgarām zemi aplencam

Un klājam tāļi klajumu

Ar raganības drūzmāju.

 

(Nolaižas zemē.)

 

 

MEFISTOFELS

 

Skat, kā tie spiežas, grūstās, parkš!

Kā šņāc un verd, kā bļauj un tarkš!

Kā sprikst un deg, un ceļas smaka!

Tā tik ir īsta elles slaka!

Tik turies manim klāt, ka nenoej no taka,

Kur tu?

 

 

FAUSTS

 

(Tāļu prom no viņa.)

 

Es ðe!

 

 

MEPISTOFELS

 

Ko? Tur jau aizrāva!

Reiz nu, kas saimnieks mājā, jārāda.

Ē junkurs Folands nāk! Ē! ceļu griez!

Še, doktor, klāt man pieķeries!

Ar vienu lēcienu mēs izbēgsim iz drūzmas;

Man pašam tiek par trakU iekš Šīs dūzmas.

Lūk, sāņus spīd kaut kas it savādi,

Turp mani velk, kur viņi krūmāji.

Nāc, nāc! Lai mēs tur iekšā šmaucam.

 

 

FAUSTS

 

Tu pretruņas gars! Ved mani, kā tev prāts!

Nu, tas tik bija gudri izdomāts:

Uz valpurģiem mēs Bluķu kalnā braucam

Un nu še nomalītē gribam krūmos līst.

 

 

MEFISTOFELS

 

Skat' tur, kā raibas liesmas šķīst!

Tur jautris klubs ir kopā sanācis.

I mazā pulkā nejutīsies vientulis,

 

 

FAUSTS

 

Es labāk būtu augšā tur!

Jau dūmi mutuļo, jau guņus kur.

Ap ļauno visi pulki krājas;

Tur arī daža mīkla risinājas.

 

 

MEFISTOFELS

 

Bet daža mīkla arī sarežģās.

Lai lielā pasaule sev trokšņojas,

Mums noderēs šī klusā vieta.

Tā taču ir it pazīstama lieta,

Ka lielā pasaulē daudz mazas nošķiras.

Redz, itin plika jauna raganele

Un vecene, kas gudri segties prot.

Es lūdzu, esi laipnis jele!

Mazs pūliņš, nebūs tev ko nožēlot.

Es dzirdu, tur sāk instrumenti dūkt!

Nolādēts troksnis! Jā, pie viņa vajga jūkt.

Nāc līdz! Nāc līdz! Ko tur lai dara?

Es pieiešu mi tevi iekšā vedīšu,

Un viņiem pazīstamu darīšu.

Ko saki, draugs? Vai nau šī pļava plata, gara?

Skat vien! Tu tikko galu saredzi.

Tur rindā deg vai simtiem uguņu;

Tur lēkā, pļāpā, ēd un dzer, un mīlinājas;

Nu saki, kur gan labāki vēl klājas?

 

 

FAUSTS

 

Bet — kā tu domā mums še uzstāties?

Vai tu par burvi vai par velnu rādīsies?

 

 

MEFISTOFELS

 

Gan esmu ieradis būt nepazīts arvienu,

Bet ordenis jau jārāda uz goda dienu.

Es nu gan ceļa lentu* nenēsāju,

Pie mums to tiesu ciena zirga kāju.

Vai redzi gliemezi? Lūk, tur viņš lien;

Ar saviem tausteklīšiem vien

Viņš ir pie manis kaut ko saodis.

Es sevi neaizliegtos šeit, kaut gribējis.

Nāc vien! No vienas uguns mēs uz otru iesim,

Es būšu ceļavedis tev kā viesim.

 

(Uz dažiem, kas sēd pie kvēlošām oglēm.)

 

Jūs, vecie kungi, ko jūs šeitan darāt?

Jums vajadzētu būt tur, pašā viducī,

Kur skan un dūc, un jaunie griežas viesuli;

Jo vieni sēdēt jūs jau mājās tāpat varat,

 

 

ĢENERĀLIS

 

Kā lai uz tautām vēl Ir uzticība?

Lai diezin cik priekš tām ir darījis!

Tā sievietēm, kā tautām mīlestība

Tik ir priekš tā, kas jauneklis.

 

 

MINISTRS

 

Nu, tagad viņi vai bez jēgas tīri!

Man tīk tik vecie, labie ļautiņi;

Jo tad, kad mēs vēl bijām lieli viri,

Bij īstie zelta laiciņi.

 

 

PUSKOKALECEJS

 

(Parvēnijs.)

 

Mēs tiešām nebijām ar plānprāti

Un daudz, ko nevajdzēja, padarījām;

Bet tagad jau it. viss iet ačgārni,

Kad tikko nokārtojuši to bijām.

 

 

RAKSTNIEKS

 

Kam tagad tīkas lasīt grāmatu

Ar puslīdz saprātīgu saturu?

Un, kad no jaunās paaudzes ir ruņa,

Tur ir tik vīzdeguns aiz vīzdeguņa.

 

 

MEFISTOFELS

 

(Kurš uzreiz Izskatās ļoti vecs.)

 

Jā, ļaudis sāk uz pastargalu vecēt!

Es pēdjo reizi valpurģos, man šķiet,

Ka mana muciņa vairs negrib tecēt,

Tādēļ ar pasaule uz galu iet.

 

 

KRĀMU RAGANA

 

Jūs, kungi, neeita tā garām!

Jūs labu gadījienu palaižat:

Uz manām precēm acis pametat!

Mēs daž' ko piedāvāt jums varam.

Un tomēr viss iekš manas bodes, —•

Kam līdzīgas vairs nau virs zemes lodes, —

Ir savu reiz jau krietni derējis

Un pasaulei un. ļaudīm kaitējis:

No katra dunča še ir asins verdums skrējis,

Ik kauss še sveikā ķermenī

Ir sūrstin karstas nāves zāles lējis,

Ik rota pavedusi meiteni,

Ik zobens derību ir pārkāpt jāvis,

Ir savu pretinieku slepu kāvis.

 

 

MEFISTOFELS

 

Tu laikus nesaproti, viņumāt!

Kas bijis, bijis! — gājis, gājis!

Tev vajag jaunu kaut ko iegādāt!

Mūs tagad. jauns tik būtu valdzinājis.

 

 

FAUSTS

 

Vai tīri galva riņķi griežas!

Tas tik ir tirgus, pilns, ka lūst!

 

 

MEFISTOFELS

 

Viss ņudzeklis uz kalnu augšā spiežas;

Grūž tevi, kur tu domā viņus grūst,

 

 

FAUSTS

 

Kas tā?

 

 

MEFISTOFELS

 

Tik uzmanies tu labi uz ðis sievas!

Tā Lilita.

 

 

FAUSTS

 

Kas?

 

 

MEFISTOFELS

 

Ādamam tā bij pirms Ievas.

No viņas skaistiem matiem pasargies,

Šīs rotas, kurai lidzīgas vairs nava!

Ja viņa jaunu puisi ar tiem gava,

Tad ne tik lēti no tiem raisīsies.

 

 

FAUSTS

 

Lūk, vecene ar jauno atsēdušās;

Tās ir jau savu tiesu lēkājušas!

 

 

MEFISTOFELS

 

Te tiešām miera nau; lec, kamēr vai.

No jauna vaļā iet, nāc, sāksim ar!

 

 

FAUSTS

 

(Ar jauno raganu dejodams.)

 

Reiz, jauku sapni sapņoju:

Es ābelīti redzēju,

Div' ābolīši pazaros, —

Man ietikās — es pakāpos.

 

 

SKAISTULE

 

Jūs ābolīšu kārojat —

Un jau no paradīzes pat.

Es līksma, ka mans dārziņā ar

Jums tādus augļus pasniegt var.

 

 

PROKTOFANTASMISTS

 

Nolādētie! Kas jums gan prātā nāca?

Vai sen nau pierādīts? Vai mēs jums nerunājām,

Ka gari nestaigā uz īstām kājām?

Nu šie kā cilvēki vēl dancot sāca!

 

 

SKAISTULE

 

(Dancojot.)

 

Ko tas uz balli atvilcies!

 

 

FAUSTS

 

(Dancojot.)

 

Jā, pras', kur tas nav bokstījies!

Kur citi dej, tam vajga gudri spriest.

Ja viņš par cita soli nava papļāpājis,

Tad cits tiklab kā soli nava gājis.

Ka tālāk tiek, vismazāk viņš var ciest.

Ja jums tā riņķi griezties neapniktu

Kā viņam savās vecās sudmalās,

Tas viņam galā varbūt tiktu;

Tik viņš vēl grib, lai tam ar paklanās.

 

 

PROKTOFANTASMISTS

 

Jūs vis vēl še? Nē, tādu nekaunību!

Jel zūdiet! Mēs tak izplatījām attīstību!.

Tā velna suga! Vai gan to kāds likums baida?

Cik mēs ar gudri, Teģelē vēl spoki skraida.

Cik sen jau n'esmu laukā dzinis māņticību!

Un vēl nau tīrs; ak, tādu nekaunību!

 

 

SKAISTULE

 

Nu beidzat jel mūs garlaikot!

 

 

PROKTOFANTASMISTS

 

Es to jums, gariem, acis saku!

Šī gara varmācība ir par traku!

Mans gars to nevar sagremot.

 

(Visi dejo netraucēti tāļāk.)

 

Es redzu, ðodien maz man sokas;

Bet tomēr ceļa apraksts manim rokās,

Un, cerams, man pirms manas stundiņas

Vēl dzejniekus un velnus pieveikt izdodas.

 

 

MEPISTOFELS

 

Viņš tūdaļ peļķe iesēdīsies,

Tā viņš jau mierināties mēdz,

Un, ja tam dēles d— piezidīsies,

Tad viņš no gariem un no gara izdziedēts.

 

(Uz Faustu, kurš izgājis laukā no dejotāju rindām.)

 

Kam skaisto skuķi atstāji,

Kas dejā dziedāja tik mīlīgi?

 

 

FAUSTS

 

Ak, pašu laiku, kad tā dziedāja,

Tai sarkana pele iz mutes izlēca.

 

 

MEFISTOFELS

 

E, ko nu! Kas tev tur daudz jābēdājas?

Nu, pele taču nebij pelēka.

Kas to lai ievēro, kad mīlinājas?

 

 

FAUSTS

 

Tad redzēju vēl...

 

 

MEFISTOFELS

 

Ko?

 

 

FAUSTS

 

Vai redzi stāvam tālu

Tur skaistu bērnu, vientuļu un bālu?

Tā tikai lēnām kust no vietas,

Tā iet, it kā tai kājas būtu sietas.

Man jāatzīstas, kad to uzskatu,

Es redzu līdzību ar Grietiņu.

 

 

MEFISTOFELS

 

Lai stāv! Tur nau nekam vēl labi klājies,

Tā ir tik aina, nedzīvs burveklis,

Vai! tam, kam tas ir ceļā stājies:

No stīvā skata sastingst asinis,

Un cilvēks vēršas vai par akmeni;

Par Medūzu tu taču dzirdēji?

 

 

FAUSTS

 

Patiesi, tās miroņa acis man šķiet,

Ko mīloša roka nau vēruse ciet.

Tās krūtis ir, ko Grietiņa man sniedza,

Tās saldās miesas, kas pie manis sliedza.

 

 

MEFISTOFELS

 

Tu nerrs, tik burvju māņi tevi maldina!

Jo katram viņa liekas viņa mīļākā.

 

 

FAUSTS

 

Ak, kādas sāpes, kādas baudas prieks!

Mans skats ar varu tik no viņas raujas.

Cik savādi ap skaisto kaklu skaujas

Kā rota tik viens vienīgs sarkans diegs,

Ne platāks daudz par naža muguru!

 

 

MEFISTOFELS

 

Jā gan! Es ar to saredzu.

Tā galvu arī var zem rokas nest,

Jo Persejs tai jau nocirtis ir viņu. —

Nu vajag reiz šiem māņiem mieru mest1

Nāc taču uz šo pakalniņu!

Še iet kā Prāterī tik priecīgi;

Un man tā gluži priekšā nākas,

It kā še sarīkotu teātri.

Ko uzved ðe?

 

 

SERVIBILIS

 

Tūliņ jau atkal sākas.

Jauns gabals, tas no septiņiem ir pēdējais;

Tik daudzus uzvest paradums mums vēlē.

Kāds diletants ir viņa rakstītājs,

Un diletanti. arī spēlē.

Jūs, kungi, piedodat, ka pazūdu;

Es diletants, kas uzvelk priekðkaru.

 

(Ātri nozūd.)

 

MEFISTOFELS

 

Ka es jūs še uz Bluķu kalna rodu,

Tas itin brangi; te jūs gūsat godu.

 

 

 

VALPURĢU NAKTS SAPNIS

JEB

OBERONA UN TITĀNIJAS ZELTA KĀZAS

 

 

Intermeco

 

 

TEĀTRA MEISTARS

 

Šodien atdusamies mēs,

Mīdinga krietnie dēli.

Kalns un leja vieni spēs

Puðkot skatu spēli.

 

 

HEROLDS

 

Lai būtu zelta kāzas jums,

Vajga piecdesmitā gada!

Vecas ķildas nobeigums,

Tas še zelta kāzas rada.

 

 

OBERONS

 

Gari, kas man padodas,

Steidzat šurp šo brīdi!

Karaļpāns vienojas,

Beigti visi strīdi.

 

 

PUKS

 

Atskrej Puks un dejot sāk,

Niekot, rotaļāties,

Simti viņam pakaļ nāk

Līdzi palīksmoties.

 

 

ARIELS

 

Ariels ar dziesmām trauc,

Debess skaņas laistās;

Riebīgu daudz seju sauc,

Atsauc arī skaistās.

 

 

OBERONS

 

Kas pēc miera sajūt kāri,

Lai tas dara kā mēs abi!

Šķirat vien tik laulu pāri,

Tie viens otram labi.

 

 

TITĀNIJA

 

Sieva, vīrs ja dusmotos,

Ņem to stingrā skolā;

Sievu aizved dienvidos,

Vīru ziemeļpolā.

 

 

ORĶESTRIS

 

(Tuttt fortissimo.)

 

Oda deguns, muðas purns,

Onkulis ar tanti,

Varde, sienāzītis durns —

Tie tie muzikantiS

 

 

SOLO

 

Lūk, kur atnāk dūdumaiss!

Tas ir ziepju burzguls.

Degunā tam šņāko gaiss,

Dūdo viņa urskuls!

 

 

GARS, KUR5 TIKKO VEL ATTĪSTĀS

 

Krupja vēders, zirnekļa kājas,

Spārni mazajam vēl klājas!

Gan tur zvēriņš nebūs vis,

Būs kaut kroplis dzejolis,

 

 

PĀRITIS

 

Sīki soļo, augsti lec,

Medus rasā niries;

Tekalāt tev sektin sec,

Lidot velti dziries.

 

 

ZIŅKĀRĪGS CEĻOTĀJS

 

Vai nau maskerādas skats?

Gluži neticami!

Skaistais Oberons ðe pats

Staigā saredzami!

 

 

STINGRTICIGAIS

 

Redz, ðim astes, ragu nau!

Tomēr to es saku:

Tā kā grieķu dievi jau —

Ðis ar velna smaku.

 

 

ZIEMEĻNIEKU MĀKSLINIEKS

 

Skice katris pasākums,

Ko es ðodien tveru;

Itālijas ceļojums

Labos to, es ceru.

 

 

PŪRISTS

 

Es nācu sev par nelaimi!

Kā šie te palaiduðies!

Un par visu ņudzekli

Divi tik pūdrojušies.

 

 

JAUNA RAGANA

 

Pūders, svārki, sedzene

Vecām der no tiesas;

Es uz āža kaila še

Rādu pilnas miesas.

 

 

VECENE

 

Man pārāk ir tā smalkuma

Lai pretim lamājuse,

Bet, ceru, kaut tu jauniņa,

Drīz būsi sapuvuse.

 

 

KAPELMEĪSTARS

 

Oda deguns, muðas purns,

Ko kailo apriņķojat

Varde, sienāzītis durns,

Takti ievērojat!

 

 

VĒJLOKS

 

(Uz vienu pusi.)

 

Cik smalka sabiedrība še!

Kā brūtes — cielaviņas!

Un puiši — tīrā izvēle

No «tautas cerībiņas»!

VĒJLOKS

 

(Uz otru pusi.)

 

Un, ja vēl zeme nešķeļas,

Lai viņus visus rautu,

Es tūdaliņ bez apdomas

Vai pašā ellē grautu.

 

 

KSENIJAS

 

Kā kukaiņi šurp atskrejam, —

Mums dzirkļi asi trīti, —

Še savam papum sātanam

Par svētku goda svīti.

 

 

HENNINGS

 

Skat, kā tie ciešā pulciņā

Tur tērzē nevainīgi!

Varbūt tie teic vēl pēcgalā,

Ka viņi labsirdīgi.

 

 

MUZAGETS

 

Es še pie jaunām raganām

Sev labprāt vietu rastu;

Es tās par Klijām, Talijām

Daudz labāk vadīt prastu.

 

 

IZBIJUSAĪS LAIKA ĢĒNIJS

 

Tik krietni ļaudis līdzēt var,

Nāc, turies manim klātu!

Uz Bluķu kalna un Parnāsa* ar

Daudz dažādu salašņātu.

 

 

ZIŅKĀRĪGS CEĻOTĀJS

 

Sak', kā to stīvo viru sauc?

Viņš lepniem soļiem staigā.

Viņš izošņādams šur tur šmauc:

Pēc jezuītiem klaigā.

 

 

DZĒRVE

 

Man tīkas skaidrā ūdenī,

Bet arī dumbrā zvejot;

Tā gadās dažai svētuļi

Ar velniem kopā ejot.

 

 

PASAULES BERNS

 

Jā, svētu vīru nolūkiem

Var derēt visas lietas,

Pat Bluķu kalnā iznāk tiem

Vēl svētas draudžu vietas.

 

 

DEJOTAJS

 

Tur laikam vēl jauns koris nāk?

Es dzirdu, bungo tāli.

Nē, tur tik dumpji dūkāt sāk

Pa dūņām un pa zāli.

 

 

DEJAS MEISTARS

 

Kā katris kājas izmētā

Un dej pēc savas vaļas!

Lec līkais, depšis tantarā, —

Kā izskatās, kam daļas?

 

 

SPĒLMANIS

 

Viens otru nīst šie lupatas,

Vai apritos ar varu;

Še dūdas visus veikušas,

Kā Orfejs zvēru baru.

DOGMATIĶIS*

 

Lai bļauj un kliedz sev kritikas,

Es šaubu nesajūtu:

Velns taču ir un ir kaut kas;

Vai citād' velns maz būtu?

 

 

IDEĀLISTS*

 

Man šodien īsta trakule

Ir prāta iedomība;

Ja esmu viss, ko redzu ðe,

Tad tā jau ārprātība.

 

 

REĀLISTS*

 

Man būtne še par riebumu, —

Gandrīz vai jālamājas;

Es pirmo reizi nestāvu

Še cieti savās kājās.

 

 

SUPERNATURĀLISTS*

 

Man prieks, ka es ðe ieradies,

Šiem līdz es līksmis arī;

Kad velni ir, var domāties,

Ka ir ar labi gari.

 

 

SKEPTIĶIS*

 

Tie spīgainīšam pakaļ skrien

Un šķietas naudai klātu.

Pie velniem vieta šaubām vien?

Še es ar veselu prātu!

 

 

KAPELMEISTARS

 

Varde, sienāzītis durns,

Velna diletanti!

Oda deguns, muðas purns,

Jūs tak muzikanti!

 

 

IZVEICĪGIE

 

Še esam klāt, mēs nebēdas!

Mēs jautrā barā skrejam;

Kad kājas paliek gurdenas,

Mēs ar uz galvas ejam.

 

 

NEVEIKĻI

 

Mēs citkārt daž' ko paguvām,

Nu viss «ar dievu» gāja!

Mēs lecot kurpes noplēsām,

Nu paliek basa kāja.

 

 

SPIGAIŅI

 

Mēs piemājojam purvājā,

Kur tikko laukā līdām;

Bet še mēs dejas priekšgalā

Kā kavalieri spīdam.

 

 

KRĪTOSA ZVAIGZNE

 

Mēs augstumiem es nošāvos,

Kā uguns novizēju,

Še tagad guļu putekļos

Un celties neiespēju.

 

 

PLECĪGIE

 

Ceļu griežat platāki!

Zāle zemē lokās;

Atnāk gari plecīgi,

Stipri kājās, rokās.

 

 

PUKS

 

Ko tik smagi eita jūs,

Kā elefantu kājām!

Par visiem neveiklākais būs

Pats Puks pa savām mājām.

 

 

ARIELS

 

Kam spārni ļauj vai paša gars

Pār zemi celties pāri,

Lai seko man viss vieglais bars

Uz viņu rožu āri.

 

 

ORĶESTRIS

 

(Pianissimo.)

 

Migla gaisā skaidrojas,

Pirmais ausums svīdīs.

Niedrēs vēji šūpojas —

Viss uz reizi klīdīs.

 

 

 

Apmākusēs diena. Lauks

 

 

F a u s t s, M e f i s t o f e l s.

 

 

FAUSTS

 

Vārgā! Izmisuse! Sāpēs viņa ilgi klaidoja pa zemes virsu un tagad gūstīta! Kā noziedzniece cietumā slodzīta uz šausmīgām mokām, šī maigā, nelaimīgā radība! Tik tāļi nācis! Tik tāļi! — Nodevīgais, necienīgais gars, un to tu man esi slēpis! — Stāvi tik, stāvi! Boli velnišķās acis dusmu cerās! Stāvi un spītē man ar savu nepanesamo klātbūtni! Gūstīta! Nenovēršamā vārgā! Ļauniem gariem nodota un sodošai, nejūtīgai cilvēcei! Un tu mani to brīdi gribi iemidzināt nejēdzīgiem laika kavēkļiem, slēpi man viņas augošo postu un ļauji viņai bez glābiņa bojā iet!

 

 

MEFISTOFELS

 

Viņa nau vis pirmā.

 

 

FAUSTS

 

Suns! Riebīgais nezvērs! — Pārvērti viņu, tu bezgala gars! — vērti to tārpu atkal viņa suņa izskatā, kā viņš dažai pa naktslaiku staigāt mēdza, manā priekšā tekāt, ceļiniekam, kas nekā ļauna nedomāja, •zem kājām velties vai, ja tas krita, viņam uz pleciem kārties. Vērti viņu atkal viņa mīļotā veidā, ka viņš manā priekšā smiltīs uz vēdera rāptos, es viņu kājām mītu, to nolādēto! — Nau vis pirmā! — Ak, šis posts! Šie sirdēsti! no nevienas cilvēka dvēseles neaptverami, ka vairāk neka viens radījums grimis šī vārga dziļumā, ka nevis pirmais gandarījis par visu pārējo vainu, locīdamies nāves šausmās prieks mūžīgi visapiedevēja acīm! — Man smadzenēs grauž, līdz dzīvam kaulos Šīs vienīgās vārgs; tu mierīgi grīņē pāri par tūkstošu likteni!

 

 

MEFISTOFELS

 

Nu mēs atkal esam pie mūsu sajēgsmes robežām, tur, kur jums, cilvēkiem, aizkrīt prāts. Ko tu kopojies ar mums, ja tu mūsu kopību nevari cauri Izvest? Gribi gaisā laisties un neesi drošs, ka nereibtu galva? Vai mēs uzbāzāmies tev vai tu mums?

 

 

FAUSTS

 

Nešiep man tā pretim savus rijīgos zobus! Man derdzas! — Lielais, brīnišķīgais gars, tu mani turēji cienīgu skatīt tavu vaigu, tu pazīsti manu sirdi un manu dvēseli, par ko mani piekalt pie šī gānekļa, kas pie saukuma smejas un pie posta veldzējas?

 

 

MEFISTOFELS

 

Vai tu drīz beigsi?

 

 

FAUSTS

 

Glāb viņu vai trīci! Visšausmīgāko lāstu pār tevi uz gadu tūkstošiem!

 

 

MEFISTOFELS

 

Es soģa vaigus nevaru raisīt, viņa bultas nevaru v6rt. — Glāb viņu! — Kas bija, kas viņu postā grūda? Es vai tu?

 

 

FAUSTS

 

(Kvēlošām acīm skatās visapkārt.)

 

MEFISTOFELS

 

Vai tu ķersi pēc pērkoņa? Labi, ka viņš netika dots jums, nožēlojamiem mirstīgiem! Nevainīgo pretrunātāju sadragāt, tāds ir varmāku paradums, lai izrautos Iz spailēm.

 

 

FAUSTS

 

Ved mani turp! Viņai jābūt brīvai!

 

 

MEFISTOFELS

 

Un briesmas, kādās tu dodies? Piemini, ka pilsētā tevi gaida nāves sods par tavas rokas slepkavību! Pāri nokautā dusas vietai lido atriebēji gari un glūn uz atpakaļ nākošo slepkavu.

 

 

FAUSTS

 

I tas man no tevis jādzird? Visas pasaules grēks un nāve pār tevi, neganto! Ved mani turp, es tev saku, un atsvabini viņu!

 

 

MEFISTOFELS

 

Es tevi vedīšu, — uzklausies, ko es iespēju darīt! Vai gan man visa vara debesīs un virs zemes? Sargu prātus es gribu mulsināt paķer tu atslēgas un izved viņu laukā ar cilvēka roku! Es būšu nomodā! Burvju zirgi stāv gatavi, es jūs aizvedīšu. To es iespēju.

 

 

FAUSTS

 

Tūliņ! Turpu!

Nakts, klajs lauks

 

F a u s t s un M e f i s t o f e l a, uz melniem zirgiem garam auļojot.

 

 

FAUSTS

 

Ko tie tur ap kāķi* tā plivinās?

 

 

MEFISTOFELS

 

Kas zin, ko tie virina, darina tur.

 

FAUSTS

 

Lido ðurp lido turp vijoties, mijoties.

 

 

MEFISTOFELS

 

Tas ir raganu bars.

 

 

FAUSTS

 

Tas svētī un vētī.

 

 

MEFISTOFELS

 

lai stāvi Nāc līdzi

 

 

 

Cietums

 

 

FAUSTS

 

(Ar atslēgām un lampu stāv priekš dzelzs durvtiņām.)

 

Kā šalkas mani grābj iz senām dienām

Viss cilvēciskais posts un vārgs.

Še viņa mājo aiz šim mitrām sienām,

Un viņas ziegums bij tik mīļš un dārgs!

Pie viņas iet tu kavējies!

Tu baidies ar viņu redzēties!

Tavas gaidas nes nāvi, pasteidzies!

 

(Viņš sagrābj atslēgu.)

 

(Iekšpusē dzird dziedam G r i e t i ņ a s balsi. )

 

Mana ragana māt

Mani nokāva!

Mans nelietis tēvs

Mani apēda!

Maza māsiņa nāk,

Manus kauliņus vāk

Uz saltu, saltu vietu.

Es tiku silā skaists mazputniņš*,

Lai skrietu, lai skrietu!

 

 

FAUSTS

 

(Durvis atslēgdams.)

 

Tā nemana, ka mīļais uzklausās

Un dzirdi ka salmi čaukst un važas iežvadzas.

 

(Viņš ienāk iekšā.)

 

 

MARGARIETA

 

(Savās cisās slēpdamās.)

Vai! Vai! Tie nāk, lai mani kautu!

 

 

FAUSTS

 

(Klusu.)

 

Klus! Klus! Es nāku, lai iz saitēm tevi rautu!

 

 

MARGARIETA

 

(Viņa priekšā zemē locīdamās.)

 

Ja esi cilvēks, jūti manu nelaimi!

 

 

FAUSTS

 

Iz miega sargus uzkliegsi.

 

(Viņš saķer važas, lai tās atslēgtu.)

 

 

MARGARIETA

 

(Uz ceļiem nokrituse.)

 

Kur, bende, tev pār mani tāda vara!

Kas tev to vēl

Jau tagad mani vest? Vēl nakts tik gara!

Ļauj manim dzīvot! Vai tev nau žēl?

Vai nebūtu diezgan laika rītu?

 

(Viņa paceļas stāvu.)

 

Es vēl tik jauniņa, jauniņa!

Lai kapā jau krītu!

Es biju skaista, tas manim kaitēja.

Ak, tāļu ir mans draugs, kas tuvu bija!

Mans vaiņags plosīts, izbārstīti ziedi.

Negrāb tik spēji, tu rokas man spiedi!

Saudzi, kas ļauna tev nedarīja!

Es lūdzu! Vai velti lai asaras lija?

Es tevi tak neredzēju ne mūža dienu!

 

 

FAUSTS

 

Šī vārgu nasta nepanesama!

 

 

MARGARIETA

 

Es tavā varā visa nodota.

Ļauj tikai, lai bērnam vēl sniedzu pienu.

Man visu nakti bērniņš bija klātu;

Tie viņu atņēma, lai mani rūdinātu,

Un saka. tagad, ka es viņu nokāvu.

Nekad es priecīga vairs netieku.

Tie mani apdzied, aprunā, ak, tādus meļus!

Tā beidzas veca pasaka,

Kam tie uz mani norāda?

 

 

FAUSTS

 

(Nometas Grietiņas priekša ceļos.)

 

Tavs mīļais tev apskauj ceļus,

Tevi no verdzības brīvina!

 

 

MARGARIETA

 

(Nometas viņam blakus ceļos.)

 

Lai krītam zemē! Lai svētos saucam ar sāpēm!

Lūk! Tur zem viņām kāpēm,

Paslieksnē,

Vārās kā pagarē!

Tur ļaunā vara

Ņirdzošā niknumā

Troksni dara!

 

 

FAUSTS

 

(Dikti.)

 

Grietiņa! Grietiņa!

 

 

MARGARIETA

 

(Uzmanīgi.)

 

Tas likās sauciens no mīļākā!

 

(Viņa uzlec augša, važas nokrīt nost.)

 

Kur viņš? Man bija, it kā viņa balsi justu?

Es svabada, kas man var liegt

Tam pretim skriet, pie kakla liegt,

Lai krūtis pie krūtīm glaustu!

Viņš stāvēja durvīs, viņš «Grietiņa» sauca!

Elle visapkārt dūca un. kauca,

Bet cauri caur velnišķo ņirgumu

Es saldo, mīļoto skaņu pazinu!

 

 

FAUSTS

 

Es ðe!

 

 

MARGARIETA

 

Tu še! Vēlreiz tev jāsaka!

 

(Viņu satverdama.)

 

Viņš še! Viņš še! Kur visas mokas gaisa?

Kur, cietums, tava drausmība?

Tu še, kas manas važas raisa!

Es glābta! Brīva!

Priekš manām acīm atkal it kā dzīva

Stāv iela, kur mēs toreiz tikāmies,

Un dārziņš, lapene ar vījām,

Kur mēs ar Martu tevi sagaidījām.

 

 

FAUSTS

 

(Arvien uz promiešanu mudinādams.)

 

Nāc līdz! Nāc līdz!

 

 

MARGARIETA

 

Ak, nesteidzies!

 

Man tīk tik labprāt pie tevis kavēties!

 

(Mīlinādamās ap viņu.)

 

 

FAUSTS

 

Nāc ātrāki!

Ja tu negribi steigties,

Mums abiem vajadzēs postā beigties.

 

 

MARGARIETA

 

Kā? Tu skūpstīt vairs nemāki?

Mans draugs, cik maz tu projām biji

Un neproti skūpstīt vairs?

Par ko pie tava kakla man top dairs?

Kad citkārt mani uzrunāji, uzskatīji,

Kā visa debess pār mani pārplūda,

Tu mani skūpstīji, vai aizņemdams dvašu.

Tev mani jāskūpsta!

Citad' es skūpstu tevi pašu!

 

 

(Viņa apkampj viņu.)

 

Ak vai! Ko tavas lūpas sastinga,

Stāv klusi!

Kur tava mīla

Ir palikusi?

Kas mani tā vīla?

 

(Viņa atgriežas no viņa nost.)

 

 

FAUSTS

 

Nāc! Seko, mīļā! Saņem dūšu!

Es skūpstīšu, tūkstoškārt mīļāks būšu,

Tik seko man! Tik pasteidzies!

 

 

MARGARIETA

 

(Pret viņu atgriezusēs.)

 

Vai tad tu esi tas? Vai tu paties?

 

 

FAUSTS

 

Es esmu tas! Nāc līdz!

 

 

MARGARIETA

 

Tu saites raisi,

Tu mani klēpī ņemsi tā kā viņlaiku.

Sak, kā tas nāk? Tev nau no manis baisi?

Un vai tu zini, draugs, kam dodi brīvību?

 

 

FAUSTS

 

Nāc līdz! Nāc līdz! Jau paiet nakts ar tumsību.

 

 

MARGARIETA

 

Es savu māti nāvē midzināju,

Es savu bērnu slīcināju.

Vai nebij dots viņš tev un man?

Tev ar — tu ðe! Cik neticami tas man skan!

Dod savu roku! Tas tak sapnis nau!

Tava mīļā roka! — Bet, ak, viņa slapja, rau!

Noslauki viņu! Kā manim šķietas,

Ar to asins ir lietas.

Ak dievs! Ko tu esi padarījis!

Iebāz ieroci nāvīgo!

Es tevi lūdzu to!

 

 

FAUSTS

 

Lai paliek tas, kas vienreiz bijis!

Tu mani nāvē iedzīsi.

 

 

MARGARIETA

 

Nē, nē! Tu pāri paliksi!

Ļauj, lai es tev sīki izstāstu:

Trīs kapi tev jāapkopj rūpīgi,

Jau rītu:

Mātei dod labāko vietu,

Tūliņ blakus tai brāli,

Mani iesāņus mazu lietu,

Tik rq par daudz tāli!

Un man pie labās krūts bērniņu.

Kas cits pie manis lai gulētu? —

Pie taviem sāniem glausties, sliegties

Man bija par neizsakāmu laimību!

Es nevaru vairs pēc viņas sniegties;

Man ta, it kā es gribētu pret tevi ziegties,

It kā tu mani atbīdītu pats.

Un tomēr tu tik labs, tik maigs tavs skats!

 

 

FAUSTS

 

Ja mani nojaudi, nāc manim līdzi!

 

 

MARGARIETA

 

Kurp lai es ietu?

 

 

FAUSTS

 

Uz brīvību.

 

 

MARGARIETA

 

Ja gūšu kapa vietu,

Ja nāve tur glūn, es eimu līdzi!

No šenes uz dusu smiltainē —

Un tāļāk ne soļa ne!

Tu tagad ej! Ak, ja es tev sekot spētu!

 

 

FAUSTS

 

Tu spēj! Tik nāc! Stāv durvis atvirā.

 

 

MARGARIETA

 

Es nedrīkstu; man cerēt nau nekā.

Ko līdz man bēgt? Tie manim uzglūnētu.

Cik sūri ir ubagos staigāt pēc maizes,

Ja ļauna apziņa vēl dara raizes!

Cik sūri ir svešos ļaudīs klaidīt

Un taču vienmēr, vienmēr gūstītājus gaidīt!

 

 

FAUSTS

 

Es esmu pie tevis.

 

 

MARGARIETA

 

Ak, ātrāki! Ātrāki!

Savu nabaga bērniņu paglābi!

Steidz! Pa taciņu vien,

Gar upmali

Pa stigu skrien

Mežiņā iekšā,

Laipas pa kreisai priekšā,

Dīķī.

Aiz drēbītēm grāb!

Lūk, pacēlās!

Nupat vēl raustījās.

Glāb viņu, glāb!

 

 

FAUSTS

 

Ak, jel atjēdzies!

Tik soli, tu brīva jutīsies!

 

 

MARGARIETA

 

Kaut kalnam garām mēs varētu aizzagties,

Kur mana māte uz akmeņa sēd, —

Auksts ðalkums man mugurā ķeras!

Tur mana māte uz akmeņa sēd,

Un galva tai svārstās un sveras.

Tā nemāj, tā nerāj, un galva tai smagi grimst;

Tā gulēja ilgi, tā mūžam rimst.

Tā gulēja mums par prieku.

Bij laimīgi laiki pārlieku!

 

 

FAUSTS

 

Ja nespēj lūgšanās tevi projām vest,

Es ņemšu tevi nešus nest.

 

 

MARGARIETA

 

Laid mani! Nē, es neciešu varu!

Kam man tik neganti rokas lauzt!

Es taču tev visu pa prātam daru.

 

 

FAUSTS

 

Mīļā! Sirdsmīļā!

Jau diena aust!

 

 

MARGARIETA

 

Jā, diena! Nāk pēdējā diena — pamaziņām.

Manas kazas uz viņu bij noliktas

Nesak' nevienam, ka biji pie Grietiņas.

Vai manam vaiņadziņam!

Ak, noticis ir!

Mēs redzēsimies, kaut mūs šķir;

Bet ne, kur dejā griežas.

Jau ļaudis bariem klusu spiežas.

Pilns laukums, ielas visgarām,

Un vēl nāk bars pakaļ baram.

Lūst spieķis, kaukā zvani.*

Kā tie grābj un saista mani!

Jau esmu aizrauta pie asins vietas.

Katris sev kaklā asmini šķietas,

Kas manam kaklam nolemts tapa.

Viss pamirst klusu, kā iekš kapa!

 

 

FAUSTS

 

Ak, nebūt dzimušam ir labi!

 

 

MEFISTOFELS

 

(Parādās no ārienes.)

 

Prom! Citādi jūs pazuduši abi!

Ko velti gaidījis! Velti tērzējis!

Mani zirgi jūt šausmas

No rīta ausmas.

 

 

MARGARIETA

 

Kas tur iz zemes izkāpis?

Tas! Tasi Liec, lai viņš ietu!

Ko tas nāk uz šo svēto vietu?

Viņš manis grib!

 

 

FAUSTS

 

Tu dzīvosi!

MARGARIETA

 

Tev, dieva tiesa, es nododu sevi!

 

 

MEFISTOFELS

 

(Uz Faustu.)

 

Nāc! Nāc! Es citād' atstāju viņu un tevi!

 

 

MARGARIETA

 

Es esmu tava, tēvs! Ak, atpestī!

Jūs, svētie eņģeļu pulki, esat man klātu!

Stāvat ap mani, lai mani pasargātu!

No tevis, Indriķi, mani baismas māc!

 

 

MEFISTOFELS

 

Viņa ir sodīta!

 

 

BALSS

 

(No augðas.)

 

Ir glābta!

 

 

MEFISTOFELS

 

(Uz Paustu.)

 

Nāc!

 

(Abi nozūd ar Faustu.)

 

 

BALSS

 

(Iz cietuma, tāļumā noskanēdama.)

 

 

Indriķi! Indriķi!