RAINIS

 

INDULIS UN ĀRIJA

JAUNĪBAS TRAĢĒDIJA PIECOS CĒLIENOS

 

 

OTRAIS CĒLIENS

 

 

 

Leišu bajāra Lengvina pils.
Pils pagalms; pa kreisi bajāra dzīvojamā māja, pa labi svētnīca ar Ārijas istabu. Durvis vienā un otrā pusē. Gar māju galiem brīva eja. Skatuves dibenā palisādu žogs - pils iekšējais apcietinājums; pie tā liels osis, gar kuru virsaiša sēdeklis un soli.
Saulaina diena.

 

(L e n g v i n s   un vecene -leitiete   T u š e.)

 

LENGVINS

Vai verdzene jau labojas? Kas ir?

 

TUŠE

Jā, tikai lēni.

 

LENGVINS

Piemin Induli?

 

TUŠE

Par viņu vien tik murgo. - Lai tik Induls
Nu nepārnāk par ātru. Pudiķis
To labi aizgādāja karā prom.

 

LENGVINS

Un es drīz aizgādāšu prom i šo;

(Uz svētnīcas pusi rādīdams.)

Tie neredzēsies vairs.

 

TUŠE

Jā, Induls karā
Šo aizmirsīs un citu ņems.

 

LENGVINS

(Smiedamies.)

Hm! jā!

 

TUŠE

Tam labāk tava Alda der.

 

LENGVINS

(Aiziet jautrs bajāra namā.)

 

TUŠE

(Pieiet pie svētnīcas durvīm un paklusu sauc.)

He! nesat!

(Ienāk   V i z b u l ī t e   un divas meitas, iznesdamas uz nestuvēm gulošo, slimo   Ā r i j u.   Visi runā klusi.)

 

TUŠE

Še liekat gūstekni! - Lai saule dziedē!
Tu, saules māmiņ, visiem dari labu,
I vāciem pat. Šī sen būt' vesela,
Kad Induls nenācis ik dien' to uztraukt.

 

VIZBULĪTE

Nē, sen būt' beigta, kad ne Induls nācis;
Gan dziedē saulīte, vēl vairāk prieks.

 

*

 

(Ienāk   v e r g s  no bajāra nama.)

 

VERGS

Klau, lielas lietas būs!

 

TUŠE

Citi guļ!

(Uz Āriju rādīdama.)

Ar šo?

(Pieiet pie verga gluži klāt.)

 

VERGS

Viens jātnieks klāt, teic, vecie braucot šurp.

 

TUŠE

Vai būs nu tā?

(Rāda, kā nazi gar kaklu vilkdama, uz Ārijas pusi.)

Jau šodien celsies kājās.

 

VIZBULĪTE

(Iet uz vecenes pusi.)

 

TUŠE

Ko tu te, seskis, lien? Šai jāklausās!

 

VERGS

Aiz latveļiem ne vārda nevar runāt!
Kā žurkas uznāca, - lai rej jūs suns!

(Vizbulīte aiziet istabā; tāpat meitas.)

 

TUŠE

Ak, mīļo, dieviņ, taču reiz!

 

VERGS

Būs, būs!

Nez vēl kāds braucot, itin liels. - Cit, nāk!
Nāc vēlāk pateikšu.

(Aiziet.)

 

TUŠE

Ak, jābūt še.

 

*

 

(Ienāk   I n d u l i s   no pagalma aiz bajāru nama; viņš ir bāls.)

 

TUŠE

(Pārsteigta, zobgalīgi.)

Kungs atkal mājās! Itin drīz un sveiks.
Mēs cerējām, tu karā?

 

INDULIS

Esi sveika!

(Rādīdams uz gulošo Āriju.)

Ā! saulē iznesāt! -

(Uz veceni.)

Ko viņa viena?

 

TUŠE

Nu eju, eju jau. Lai piesiets stāv
Kā vāks pie kannas!

 

INDULIS

Ko tu, vecīt, rūc?

 

TUŠE

Kad beigas būs tām mokām! - Nu jau guļ.

 

*

 

(Ienāk Vizbulīte.)

 

VIZBULĪTE

Ak, Induls!

 

INDULIS

Kur tu biji?

 

VIZBULĪTE

(Uz veceni rādīdama.)

Padzina.
Kur Uģis?

 

INDULIS

Nozuda, kad nācu šurp.

 

VIZBULĪTE

Bet cīniņos bij līdzi?

 

INDULIS

Jā.

 

VIZBULĪTE

Lūk, kāds!
Nu atkal labi būs, kad pārnāci.
Bez tevis slima tapa; murgoja.
Tev nevajdzēja projām iet.

 

INDULIS

Ak, bērns,
Tu nesaproti tā, kā vajdzēja,
Tik nevajdzēja atnākt atpakaļ,
Kur laba nesola neviena diena.

 

VIZBULĪTE

Lai nesaprotu ar, bet zinu gan,
Tad viņa neatspirgtu.

 

INDULIS

Ak mans dievs!
Cik vaigs vēl bāls! Tik maigi tagad dus!

 

VIZBULĪTE

Un tagad smaida drusku, lūk -

 

INDULIS

Ā, smaida!

 

VIZBULĪTE

Jā, viņa miegā jūt, ka pārnāci.

 

INDULIS

Kā to var just?

 

VIZBULĪTE

Nu, es jau arī jūtu
No tāles tavus soļus, balsi, smaršu:
Lūk, lūk, uz vaigu galiem, pašiem galiem -

 

INDULIS

Mazs maziņš sārtumiņš uz bāluma!
Kā bālam rītam vaigā ausmas sārtums;
Uz dienu celsies drīz.

 

TUŠE

(Rūc.)

Pie Pīkola.

 

VIZBULITE

- Kā baltā ābeļziedā sārta ēna -

 

INDULIS

Šos smaršu āboliņus - balts un sārts -
Pie vaigiem liksim.

(Uzliek ziedus uz Ārijas gultas.)

 

TUŠE

Mirons zārkā.

 

INDULIS

Klus', vecen!

 

TUŠE

Ko tad es? Tik neuzcel.

 

*

 

ĀRIJA

(Pa sapņiem.)

Man šodien nesāp vairs, es vesela -
Tik spoži saulīte spīd Reinas krastā -
Es tevi vedīšu, nāc, nebaidies, -
Pie savas skaistās mātes, pāri upei,
Ko, Indul, kaunies tās, - man jāsmejas. -
Dod roku. -

 

INDULIS

(Piesteidzas klāt, izstiepj roku.)

Ārij!

 

VIZBULĪTE

Neskar, modīsies!

 

ĀRIJA

Dod otru roku tēvam, iesim kopā.

(Apklust.)

 

INDULIS

(Satrūkstas.)

Es eju, kopjat labi!

 

TUŠE

Pašai prieks.

 

VIZBULĪTE

(Sekojot Indulim.)

Pa murgiem tēvs aizvien to mājās vedot,
Bet tu to sagrābjot un nesot prom.

 

INDULIS

Še paliec, ķirzatiņ.

 

VIZBULĪTE

(Klusi.)

Šurp braucot vecie.
Un vēl kāds lielāks, - cer, ka viņu kaus -

(Rāda uz Āriju.)

- Kad ragana no prieka lec, būs ļauns -
- Pret kūriem visi vienos noslēpumos -

 

INDULIS

- Ā, tomēr cer! - no manis slēpj, ka brauc -
Man promesot, tie gribēja ko darīt.
Sirds paredzēja ko. Tad laikā nācu.
Ej, bērns!

(Glauda Vizbulītei galvu; tā skūpsta roku.)

Ko dari?

 

VIZBULĪTE

Nu tu atkal še,
Mums visiem it kā tumsā iedegts uguns.

 

INDULIS

(Aiziet.)

 

*

 

VIZBULĪTE

(Pieiet pie Ārijas.)

Jau nozūd smaids. Bet kur tad āboliņš?

 

TUŠE

Kāds āboliņš? - Klus, cit! --· Tur zemē zāles.
Lūk, iztraucēji, ej, - sāk kustēties,

(Vizbulīte aiziet.)

Man neļaus atkal projām iet ne brīža.
Un man ir jāzin taču - vai nu būs?

 

*

 

ĀRIJA

(Sakustas, bet murgos runā.)

Ak, Indul, neej, nemet mani vienu!
Man tādas bailes - vilki gaisā skrej -
Jau tuvāk, tuvāk -

 

TUŠE

He, jau itin tuvu.

 

ĀRIJA

No zobiem asins pil -

 

TUŠE

Tas tavs, tas tavs!

 

ĀRIJA

Nē, vilki nau, tās sievas uguns acīm -
Man gluži klāt, man uguns acīs dur -

(Aizliek roku priekš acim, kurās saule spīdējusi.)

- Pu! melni lēļu spārni. - Žurkas snuķus
Man grūž pie lūpām - riebums - kājas grauž
- Plēš mani kailu asiņainas sievas.

 

TUŠE

Ak, he, kā sieveles to izbiedēja -

 

ĀRIJA

Ak, mīļo tētiņ, glāb, kad Induls atstāj.
Sniedz roku! - Tu tik tāļš, tik tāļš kā māte.

 

TUŠE

Lūk, tādai arī māte, arī tēvs!

 

ĀRIJA

Kur esi - rokas sniedzas garas - garas -

(Stiepj rokas, paceļas sēdus, pusnomodā pasniedz roku Tušei.)

Vai tu te, mīļā māmiņ, kas še sēd?
Reiz tomēr, tomēr aizsniedzos līdz tevim -
Vai pārnāci no ilgu Francijas?
Man galva sāp - dod savu roku man -

 

TUŠE

(Atstumdama.)

Ej vien!

 

ĀRIJA

Tu roku liedz? - Ko roka rupja,
Man sāp, kad pieduras. -

 

TUŠE

To dara darbs.

 

ĀRIJA

Tu darba nedarīji it nekad.

 

TUŠE

Ik dien' es darīju kopš bērnu dienām.

 

ĀRIJA

Ko tava balss tik smaga? Tāli nāci?

 

TUŠE

- Šai tumšā mežā mūžu nodzīvoju.

 

ĀRIJA

(Atmozdamās no pusmiega.)

Ak jā, tu neesi man māmiņa,
I saulīte ne tā, par sarkanu,
Mums Vācā baltā. -

 

TUŠE

Lūk, bet mūsējā
Pa naktīm iebrien vienās asinīs,
Tad rītos sarkana.

 

ĀRIJA

Ko asins? Kurš

 

TUŠE

Lej visos laukos mūsu asins vāci.

 

ĀRIJA

Mans mīļais dievs! lai beidzas ar tas karš,
Lai tumšie ļaudis ātrāk pieņem dievu
Un mani mājās laiž.

 

TUŠE

Kāds jums tas dievs,
Kas jāpieņem? vai varens?

 

ĀRIJA

Ak, viņš skaists!

 

TUŠE

Es redzēju reiz krustiņā, tāds maziņš.

 

ĀRIJA

Tik balts kā lilija ar sārtām lāsām,
Kas tam pār pieri pil no ērkšķu kroņa.

 

TUŠE

Un citi jūsu dievi?

 

ĀRIJA

Dievs ir viens!

 

TUŠE

Bet mums, lūk, daudz: pilns mežs un lauks, un gaiss,
Tie jūsu uzveiks. Jums tas pats jau bāls,
Mums Pērkons melns ar ugunīgu bārdu,
No acīm zibens iet, no nāsīm sērs,
To mutes rūkoņa, ka meži dārd.

 

ĀRIJA

Mums maigs un žēlsirdīgs kā pati mīla.

 

TUŠE

I mums ir tāds, bet tas tik ir priekš pašiem.
Bet Pērkons niknis, labprāt ceptu ēd.
Nu gaida svētkus: bālas, maigas miesas.

 

ĀRIJA

Ak, briesmas! riebums! lāsts pār pagāniem!
Kas saviem elkiem nokauj cilvēkus!

 

TUŠE

Ko lāsts? Ir reti tādi svētki mums,
Bet savam bālam dievam jūs ik dien'
Cik asins lejat, lai jel sārtāks top.

 

ĀRIJA

Viņš nedzer asins. Viņa vārdā kristām
Ar ūdeni.

 

TUŠE

Bet asins pāri līst.

 

ĀRIJA

Ak, vientiess pagāns! - Kauj tik tos, kas netic.

 

TUŠE

Vai leitis kauj, kad netie Pērkonim?

 

ĀRIJA

Mums vēlēts visur Kristu sludināt.

 

TUŠE

Vai arī kaut?

 

ĀRIJA

To nē.

 

TUŠE

Vai atņemt mantu?

 

ĀRIJA

(Cieš klusu.)

 

TUŠE

Ko? - Lūk, jūs nākat tikai laupīt mūs
Bez sava dieva ziņas. Jums ir bads
Un vārga zeme; mēs jūs pacienām.

 

ĀRIJA

Mums zeme skaistāka par jūsu purviem.

 

TUŠE

Ko nākat tad? Tik valdīt?

 

ĀRIJA

Jā, mēs kungi.
Vai jūsu vīri dzelzs? vai meitas sniegs?

 

TUŠE

Ir gan no dzelzs mums meža vīrs un sieva, -
Tie staigā dienvidū; šim sarkans svārks,
Tai zils; no galvas ir kā vilks, bet pirksti
Ir - zobeni: ko sastop, tūdaļ pušu!
Tie jūs?

 

ĀRIJA

Nē, jūs, es zinu meža sievas
Un meitas gan, ne meitas, vilku mātes.

 

TUŠE

Jums meitas bālas tā kā jūsu dievs,
Mums svaigas, lokanas kā brūnas stirnas,
Kā mana meitiņa, ko aizrāva,
Un tēvu nokāva, kad skrēja glābt,
Un mani aplaistīja viņa asnīm.

 

ĀRIJA

Ak vai!

 

TUŠE

Ko bēdā? Tu tās izpirksi -
Ar savām asinīm.

 

ĀRIJA

Tu nežēlīgā!

 

TUŠE

Nē. Vēl man meita kūrēja, tā māk
Tik kupli kurt, ka dūmi mutē sit
Un mirklī noslāpē. Tu nejutīsi,
Kā miegā migsi. Māk gan arī kurt,
Ka uguns lēni, lēni cepina,
Un ļaudis, ilgi kliedzot, dzird un dej.

 

ĀRIJA

Ak dievs, ak, tēvs, ak, Indul, glābjat, glābjat!

 

TUŠE

Ko sauc? Tie nenāks. Induls aizgājis.

 

ĀRIJA

Nē, nē, viņš pārnāks, pārnāks! viņš jau še!
Es sapnī jutu viņa maigo balsi,
Viņš nau tāds meža vīrs kā jūs.

 

TUŠE

Nau, nau.
Bet, ja i nāks, kas tev no viņa tiks?

 

ĀRIJA

Viņš mani mīl.

 

TUŠE

Kas mīl, vai tas bēg prom?

 

ĀRIJA

Mans ērglis lokā nāks uz manu roku.

 

TUŠE

Lai nāk, viņš projām tevi nespēj nest.
To pašu ķetnās tura lielais lācis,
Pats Mintauts, lielais leišu kunigaikstis,
Kas mūžam neveikts, miris, atkal cēlies,
Tik bargs kā sutas pērkons, spējš kā zibens,
Kur viņa acis krīt, tur šaujas guns.
Viņš nāks un atriebs mūs un mani, mani!

 

ĀRIJA

Ak dievs, ak dievs!

(Grib lēkt no gultas ārā, bet atkrīt atpakaļ.)

 

TUŠE

Nu raugi! Vari celties?
Uz tev i sen jau gaida visi ļaudis
Un lūdz, lai veselību dod tev dievs.
Es redzēju, tā baltās drēbēs staigā,
Uz drēbēm acu! acu! - Rokās tai
Balts lakats, kam to uzmet - vesels top.
Lai viņa padzen melno Ģiltini
Ar melnām drēbēm, spārniem, piecām rokām.
Lai topi vesela priekš - - ziedošanas.

 

ĀRIJA

(Paceļas un atkrīt.)

Tad tādēļ mani kopj! Ak, bēgt, ak dievs!

 

TUŠE

Jā, meitiņ mīļo nesīšu tev drēbes.

 

ĀRIJA

Kas tās par drēbēm?

 

TUŠE

Pati zini, meit.

 

ĀRIJA

Es nezinu, es negribu, man bail,
Ak, Indul, Indul!

 

TUŠE

Nebrēc, nenāks, nenāks.

 

*

 

VIZBULĪTE

(Ieskrien.)

Kas sauc?

(Uz Tuši.)

Ko baidi. Atkal slima taps.

 

TUŠE

(Klusi.)

Jā, jā. - Tai sveikai jātop. Es tik tā,
Ar labu pierunāju, - viņa brēc.
Nu paliec tu un apmierini viņu.
Es iešu svētku drēbes sadabūt,
Lai velk tās brīvu prātu, dievam prieks.

 

VIZBULĪTE

Vai tev kāds lika?

 

TUŠE

Es jau pati zinu.

(Aiziet.)

 

*

 

(Ā r i j a  un   V i z b u l ī t e   vienas.)

 

VIZBULĪTE

Prom vecā ragana. - Vai gribi dusēt?

 

ĀRIJA

Ak, atkal man tik bail; jel paliec tu!
I saule nemīl man'.

 

VIZBULĪTE

Vai iekšā nest?

 

ĀRIJA

Nē, tur ir tumšs un drūms.

 

VIZBULĪTE

Vai vēlies ko?

 

ĀRIJA

Ko vēlos, - kas to dos!

 

VIZBULĪTE

Varbūt ka es?

(Taisās iet.)

 

ĀRIJA

Jel neej, teicu tev!

 

VIZBULĪTE

Tūlīt, tūlīt!

(Aiziet.)

 

*

 

(Ienāk abas kalpones pa eju aiz svētnīcas; atnes sarkanas drēbes un noliek uz Ārijas gultas.)

 

PIRMĀ

Še drēbes būs, kad celies.

 

ĀRIJA

Labi, labi.

 

PIRMĀ

Cik skaistas, lūk!

 

OTRĀ

(Klusi.)

Bet nevelc!

(Aizskrien prom, pirmā viņai pakaļ.)

 

*

 

(Ā r i j a   viena.)

 

ĀRIJA

Ko tā skrienat?
Ak, spēku nau. - Vairs neklausa ne bērns, -
Bēg projām kā mans cēlais medībērglis.
- Varbūt viņš tiešām nemīl? - Uzveicējs
Tik rāda augstsirdību. - Ko viņš bēga?
Tik saldie murgi galvo man par viņu. -
- Kā sūrst šī sirds no tevis, - sirdi dziļāk
Tu siti nekā plecu. Dziedē sirdi.
Tik vāja sirds. - Kur ir mans aušīgs prāts? -
Kad neņem tu, lai ņem tad elka sārds,
Būs vecai kopējai reiz dzīvē prieks.
I tai nau meitiņas kā manam tēvam. -
Es bēgtu, - ak! kur bēgšu? Indul, Indul!
Kas tās par drēbēm?

(Izcilā drēbes.)

Skaistas. Bet kam ģērbt,
Kad Induls nemīl? - Bet to kairināt!

(Nopūšas.)

 

*

 

(V i z b u l ī t e   ienāk.)

 

VIZBULĪTE

Vai nevari vēl celties?

 

ĀRIJA

Nē.

 

VIZBULĪTE

Nu raugi!

 

ĀRIJA

Ej prom!

 

VIZBULĪTE

Kas še?

 

ĀRIJA

Nu, āboliņš.

 

VIZBULĪTE

Vai gribi?

 

ĀRIJA

(Krata galvu.)

 

VIZBULĪTE

Vai zin' no kā?

 

ĀRIJA

No kā?

 

VIZBULĪTE

No Induļa.

 

ĀRIJA

Ak, dod man, dod man!

 

VIZBULĪTE

Celies!

(Ārija ceļas.)

Lūk, tu celies.

 

ĀRIJA

Viņš sūtīja?

 

VIZBULĪTE

Vai zini? viņš bij še!

 

ĀRIJA

Es sapnī jutu.

 

VIZBULĪTE

Teicu viņam, netic;
Tik meitenes to jūt. - Viņš lika tev
Tās puķes tā. - Nu gulsties. - Teica, būšot
Šāds sārtums drīz tev ataust bālā vaigā.

 

ĀRIJA

Ak, Indul! - Gulēt negribu,
Es staigāt raudzīšu. - Kur viņš?

 

VIZBULĪTE

Viņš nāks.

 

ĀRIJA

Dod drēbes.

 

VIZBULĪTE

(Izbijusies.)

Kas tās deva?

 

ĀRIJA

Meitas.

 

VIZBULĪTE

Neņem!

 

ĀRIJA

Par ko?

 

VIZBULĪTE

Es teikšu Indulim.

 

ĀRIJA

Dod tūdaļ!

 

VIZBULĪTE

Kas viņas ģērbj, tas dievam ziedots top.

(Aiznes drēbes un noliek uz solīša.)

 

ĀRIJA

Tad labāk Indulim. - Nu dod man tavas.

 

VIZBULĪTE

Man, tik šis kažociņš.

 

ĀRIJA

Nu dod man to.

 

VIZBULĪTE

Tas neder tev, būs jocīgs.

 

ĀRIJA

Dod tik vien.

(Apvelk kažociņu.)

 

VIZBULĪTE

Nu paej.

 

ĀRIJA

(Lūko.)

Es vēl nevaru, vēl reibst.

 

VIZBULĪTE

Ak, kas par skaistu latvieti tu esi!
Kāds prieks būs Indulim!

 

ĀRIJA

Tad iešu tā.
Es zinu vēl, kā viņu pārsteigšu;
Teic latvju dziesmiņu, ko viņu sveikt!

 

VIZBULĪTE

Kur tu augi, skaists puisīti,
Ka es tevis neredzēju!

 

ĀRIJA

Ak jauki!

 

VIZBULĪTE

Cik tu skaista!

 

ĀRIJA

Vai es skaista?

 

VIZBULĪTE

Par visām skaistāka.

 

ĀRIJA

Vai es tev mīļa?

 

VIZBULĪTE

Nu tu jau mīļa Indulim.

 

ĀRIJA

Patiesi?
Kā, bērns, to zini?

 

VIZBULĪTE

Es jau redzu viņu:
Kā pumpurs saulē veras, spīd kā ūdens,
Iet stalts kā alnis. -

 

ĀRIJA

Ak tu, mīļā meitiņ!

 

VIZBULĪTE

Kā balods pūš -

 

ĀRIJA

Tu arī viņu mīli?

 

VIZBULĪTE

Nu es jau   v i ņ a   esmu.

 

ĀRIJA

Vai tad viss
Tev mīļš, kas viņam? Bet kas naidīgs tev?

 

VIZBULĪTE

Ko mīlē viņš, to es un neprasu;
Ko ienīst viņš, to es un neskatos.
Es mīļo māti kodīšu ar prieku,
Es nikno ienaidnieku glaudīšu - -
Man cita prātā nau, kā tikai viņš.

 

ĀRIJA

Ak, lūk, es domāju, tu skuķīts vēl.

 

VIZBULĪTE

Es maza lāsīte, viņš lielais ezers,
Iekš viņa uguns es tik dzirkstīte,
Es vizbulīte, viņš tas zaļais mežs,
Iekš kura augu es bez apziņas.

 

ĀRIJA

Tu runā tā kā viņa verdzene.

 

VIZBULĪTE

Vai esmu verdzene, es nezinu.

(Paņem āboliņu.)

I mazā puķīte to nespēs teikt,
Tik plūkta, projām rauta, novītīs.

 

ĀRIJA

Kā vari mani neienīst, kad redzi,
Ka mīlu Induli un viņš mīl mani?

 

VIZBULĪTE

Ne tev par prieku, ļaunu - mīlu, nīstu.

 

ĀRIJA

Pie Induļa es aizņemtu tev vietu.

 

VIZBULĪTE

Tu?!
Neviens tur nespēj aizņemt manu vietu.
Kad nebūs manis, vieta tukša būs
Kā egles pakāje bez zālītes.

 

ĀRIJA

Kam Induls manā vietā neņem tevi?

 

VIZBULĪTE

Kas puķi aizsviedīs un zāli ņems!

 

ĀRIJA

Vai Induls tevi mīl?

 

VIZBULĪTE

Jā, viņš ir labs.
Viņš dod man, bārei, ēst un dzert, un ģērbties.

 

ĀRIJA

Vai tevi skūpsta viņš?

 

VIZBULĪTE

Ak, nē, nē, nē!
Tik tagad laipni noglaudīja galvu,
Kad priecājās, ka tevi labi kopu.

 

ĀRIJA

Tu, mazā Vizbulīt, kāds tevi spēks!

 

VIZBULĪTE

Es nezinu, es nezinu nekā.
Es viņā ieslēgta kā smarša ziedā,
Kā rītiņš dienā, ēna pazarē.

 

ĀRIJA

Dod man no sava spēka, mīļais bērns!
Es jūtos vāja; karsts, - nes mani iekšā!

 

VIZBULĪTE

Klau, šķiet, ka Induls nāk.

 

ĀRIJA

Ak Induls nāk?

(Ienāk no bajāra nama puses   I n d u l i s   un    P u d i ķ i s.)

 

ĀRIJA

(Izlec no gultas, steidzas pretī Indulim.)

 

INDULIS

Ak, Ārija!

 

ĀRIJA

Kur tu biji, skaists puisīti,
Ka es tevis neredzēju?

 

INDULIS

Ai, latvju vārdi! cik tie skaisti skan,
Cik sveši mīļi, Ārij, latviete!

 

ĀRIJA

(Smejas.)

Vai es tev tīku tā, mans tautu dēls?

 

INDULIS

Tik mīļa smiešanās no sārtām lūpām,
To radīt spēja tikai mīļais dievs.

 

ĀRIJA

Ak, tu man atbildi kā minnezingers
No manas tālās vācu tēvijas.

(Smejas. Piepeši.)

Ak, Indul, kāds tur vīrs?

 

INDULIS

Tas ir mans draugs,
Tu viņu pazīsti, tas Pudiķis.

 

ĀRIJA

Es nezinu - tāds bargs. Man galva sāp.
Es eju atpūsties; nāc, Vizbulīt.
Sveiks, Indul!

 

INDULIS

Sveika!

(Abas ar Vizbulīti aiziet.)

 

*

 

(Indulis seko Ārijai ar acīm. Pudiķis stāv drūmi un gaida.)

 

INDULIS

Tik noslēpumaini tu vedi šurp -
Ko gribēji?

 

PUDIĶIS

Tu labprāt nāci? Ko?
Gan norunāts jums bij še satikties?

 

INDULIS

Ko gribēji?

 

PUDIĶIS

Ne verdzeni še rādīt.

 

INDULIS

Tu domā gūstekni?

 

PUDIĶIS

Nē, verdzeni. -
Tavs pirmais gājiens bij pie tās, ne mums. -
Ko pārnāci tik pēkšņi? Klusībā
Lai mīļāk apsveiktos? Es traucēju?
Jeb nau ko medīt, laupīt? lūza šķēps?
Vai apnīk karš un lāči, labāk tik -

 

INDULIS

- Tīk zināt, ko brauc vecie šurp un pats.

 

PUDIĶIS

Tu zini jau? - To gribēju tev teikt!

 

INDULIS

- Kā iegūt atkal mūsu Emboti.

 

PUDIĶIS

Tev pāri nodarīju - domāju,
Tu viņas dēļ tik nāc.

 

INDULIS

Jā, viņas dēļ!

 

PUDIĶIS

Ko? viņas dēļ? Ak, jā, par to būs runa.
Še tiešām sabrauc bajāri un lielskungs.
Šai pagalmā tiem būšot lemšana -
Mūs gribot atbīdīt no Embotes,
Pats sev to ņemšot. Nu tev gribu teikt:
Ņem izpērc Emboti, tev ir ko maksāt -

 

INDULIS

Pils ir jau mana, nevajga to pirkt.

 

PUDIĶIS

Pret leišiem nespējam: būs lēti pirkt.
Tev jāpārvar tik sava mīkstā sirds.
Es tādēļ tevi vedu šurp, - še svētums,

(Ved Induli pie lielā oša, žoga tuvumā.)

Še osis, kas par ozolu vēl vecāks,
Jo osī pasauls balstās. Dievs te šalc;
Te sanāk vecie lemt par tautas lietām -

 

INDULIS

Nu, ko tik svinīgi?

 

PUDIĶIS

Tad kLaus' šai vietā;
Es biju tev kā tēvs, kad tapi bārs.
Es mācīju tev ērgli bultām šaut,
Es - lāci veikt ar nazi un ar šķēpu,
Es - tava paša gļēvās miesas veikt,
Lai nebītos, vai līst, vai salst, vai karst.
Tu visu veici, savu sirdi ne.
Tu vilku spēji nodurt, stirnu ne.

 

INDULIS

Nu nebaries jel, tēvain, kur tu ved
Ar saviem aplinkiem, teic skaidri, - būs.
Lai nelaime mūs liec, ne liecams lūst.

 

PUDIĶIS

Tu vīrs un varons kļuvi, kareivs ne.
Ko mācīt līdz, kad netapi kā es.
Tev sirdi zelts, ne dzelzs, rauj tevi jods!

 

INDULIS

Vai, nelād'!

 

PUDIĶIS

Beigts tu būsi, nevar glābt.
Un mani aizrausi un visus līdz.

 

INDULIS

Ak,sāp man gan, ka nepratu jūs sargāt;
Bij nodevēji.

 

PUDIĶIS

Vai tos pakāri?

 

INDULIS

No mājām padzīta gaist mana cilts,
Kā pūkas pienenēm put rudens laukā.

 

PUDIĶIS

Lai velns!

 

INDULIS

Nu bēgam mēs kā meža zvēri,
Kā zaķi gribam tverties vilka alā!
Mūs, liekēžus, še lūko zaļām acīm.

 

PUDIĶIS

Tev zilas tīk?

(Indulis sakustas.)

Nu, dod tiem, ko tie grib;
Būs laipni mums.

 

INDULIS

Ko dot?

 

PUDIĶIS

Nu verdzeni!

 

INDULIS

Vēl sirgst.

 

PUDIĶIS

Vai sirgstošie tik skaļi smej,
Ka sienas skan? Dod to par patveršanu.

 

INDULIS

Lai iesmiem dur, lai dedz, lai rupji grābj?

 

PUDIĶIS

Kas tev? Lai dur, - ne tavas miesas griež;
Svied to, mūs visus glāb.

 

INDULIS

Lai   m a n i   griež, -
Ne vārgu sievieti kauj manā vietā.

 

PUDIĶIS

Nu, lūk! Bet jēru kauj, kad gribi ēst?
Vilks vairāk nokož; nekā iespēj rīt.

 

INDULIS

Mēs kūri, ne vairs vilki, ne vairs leiši.

 

PUDIĶIS

Vēl vāci arī ne, nedz kristīgie,
Kas vārdos žēlo mūs, bet darbos kauj -
Kad tevi grābs, vai žēlos tā kā tu?

 

INDULIS

Man sirds, jo esmu latvis.

 

PUDIĶIS

Sirds tavs posts.
Kā zīli bālvaidze to cilpās ķer,
Nu tevi, kungu, apsmej verdzene,
Tu laimīgs klausies vēl, kā tevi smej.

 

INDULIS

Ak, viņa laba, mīļa.

 

PUDIĶIS

Mīļa, ā!
Ko līdzēja, ka tevi aizdzinu,
Lai lāčus pamedī un atjēdzies?
Tu dienām sēd un triec, un dzied, un lec.
Vai to tev mācīju? Vai es, lūk, tāds?

 

INDULIS

(Smejas.)

Nē, lēkt un dziedāt tu gan neproti.

 

PUDIĶIS

Tu smej. Es protu to, kas darbam der.
Ne mīlēt,   n ī s t   es tevi mācīju,
Un nīst tev būs.

 

INDULIS

To vārdu zinu, bet -
Vairs neticu.

 

PUDIĶIS

(Apķerdamies.)

Tu jauns, tev asins karsts,
Nu - šonakt ņem to, dzesē asinis,
Bet rīt to projām svied kā siena klēpi,
Kas bij tev pagalvī.

 

INDULIS

(Uztraukts.)

Ko? vecais vīrs!
Tu riebums! ko tu mani aptraipi?
Kā baltās drēbēs slauki melnas rokas!
Tu biji man kā tēvs, - vai tāds ir tēvs?

 

PUDIĶIS

Nu, klusi, klusi! Es jau tik tāpat, -
- Es nedomāju, ka es tevi tā -

(Tuvojas.)

Tu jauns - nu visi jaunekļi - Nu kas?

 

INDULIS

Ej nost! - Kā dievi viņu uzskatu,
Un tu, un tu -!

 

PUDIĶIS

Ko es? es runāju
Kā vecāks vīrs. Nu man tavs labums rūp -
Man bail, tik bail. - - Varbūt, ka viņu mīli?

 

INDULIS

Man riebjas tevi dzirdēt.

 

PUDIĶIS

(Izmisis.)

Lūk, tu mīli!
Par sievu ņemsi vēl, vēl kristīsies,
Vēl tēvu, māti, cilti aizliegsi.-

 

INDULIS

Nu!

 

PUDIĶIS

Liksi melnsvārcim, lai noskalo
Ar ūdeni no mums, kas ir mums dārgs,
Ar ko mēs dzīvojam kopš tēvu tēviem,
Ar ko mums jādzīvo, ja gribam būt,
Kas mūsu brīve, laime, mūžs un viss -
Nu, runā, teic.

 

INDULIS

I tas ir velti, draugs.
Nekad es viņu nenemšu par sievu.

 

PUDIĶIS

Ko tad pie viņas ej?

 

INDULIS

Lai teic tev vakars,
Ko dienai nešķirami slēdzas klāt?
Lai vilnis teic, ko bēg, ka nāk pie malas?

 

PUDIĶIS

Tad šaubīgs vilnis, tāds ir vīra prāts?
Tev šķēps, ņem šķel ar to, un zudīs spoks.

 

INDULIS

Smalks zīda brīnumauds -

 

PUDIĶIS

Nu nē, nu nē -
Bet tēvs tai bagāts, liec lai dārgi izpērk.

 

INDULIS

Par naudu pārdod? - Pārdod tu šo asi!

 

PUDIĶIS

Vai prāts tik aplam teikt!

 

INDULIS

Nu, lūk, kas dārgs,
- Ar dzīvību to gūst, par velti atdod.

 

PUDIĶIS

Nu Lai, nu lai! Bet ko tad gribi darīt?

 

INDULIS

Nekā es negribu, lai sveika top -

 

PUDIĶIS

Tas drīz nu būs, un tad?

 

INDULIS

Un tad - tad redzēs; -
Līdz tam vēl gribu viņu uzlūkot.
Tik daudz mans cīniņš dod man tiesības.

 

PUDIĶIS

Un tad?

 

INDULIS

Lai pati izšķir.

 

PUDIĶIS

Verdzenei nau gribas.

 

INDULIS

Es viņai gribu atdodu.

 

PUDIĶIS

Vai dievs?!
Tu gluži apmulsti no kaislības,
Tev aptumst prāts, tu nezini, ko dari.

 

INDULIS

Nē, prāts man skaidrāks, asāks kā jelkad
Redz viņpus meža to, kas ir, kam jābūt.

 

PUDIĶIS

Tā! - Zili zaļi zibeņi lai sper!
Tas noticis, kam bija nenotikt.
Tu piesējies pie sievas! - Tā tavs tēvs.
Rauj jods jūs visu juku dzimumu!
Kopš viņas dienas, kad to gūstīji,
Sirds nedod miera man: būs ļauns, būs ļauns!
Būs lielas briesmas mazam kautiņam.
Lai dievs un Pērkons!

 

INDULIS

Jā, es nedomāju,
Kad viņu satiku, kas notiks man,
Nedz zinu, kāds būs gals, - bet vērties viss.

 

PUDIĶIS

Tu vecais osi! kur tev acis bij?

(let.)

 

INDULIS

Teic Uģim, bruņnesim, lai atnes bruņas.

 

PUDIĶIS

Pats neiesi?

 

INDULIS

Man te ir jārunā.

 

PUDIĶIS

Nu teic tad tai, ka leiši šodien lems
Par viņu ar, lai gatava uz visu.
Sveiks!

 

INDULIS

Sveiks!

 

PUDIĶIS

Nu, Pīkols, rupucacis velns,
Nu glūni tu, tavs laiks!

(Aiziet.)

 

INDULIS

- Lai teiktu tev, ka mūžam jāšķiras,
Ka jāiet man, kaut neiespēju iet.

 

ĀRIJA

Kad vēl tu aizietu, es neizciestu.
Es gultā noliktos un neceltos,
Un celt tik zārkā mani ieceltu.

 

INDULIS

Ak, nerunā jel tā!

 

ĀRIJA

Tad paliec šeit,
Pie manis mūžam.

 

INDULIS

Kā lai palieku
Pie tevis   e s,   kad nau kur palikt   t e v?
Tu svešā zemē esi, gūstībā,
Un briesmas draud tev jau šo pašu brīdi.

 

ĀRIJA

Lai svešā zemē, gūstībā, lai kur -
Pie tevis esmu es un palieku.

 

INDULIS

Nē, nē, pie manis nē!
I man kur palikt nau; še esmu svešs,
Tik viesis vien, kurš viesojas par ilgu,
Kurš ietu mājās, - tikai māju nau.

 

ĀRIJA

Man arī māju nau.
Es kara pulkā uzaugu kā bērns,
No zemes zemē klīstu sirojot,
Tik dienai dzīvoju kā kareivji,
Kam mājas tur, kur laupījumu rod.

 

INDULIS

Bet es, lūk, bārs no zemes un no mīļiem.
Tev ir vēl tēvs, un tev ir Embote.
- Kaut dzimtas mājas nau, ir tomēr mājas,
Uz laiku tverties tavā klaidu dzīvē.
Un nau tev Embote, ir Kuldīga.

 

ĀRIJA

Kas ir man Embote, kas Kuldīga,
Tik acīm skati, ausīm svešas skaņas;
Es šodien esmu še un rītu citur.

 

INDULIS

- Kā visās ligzdās perē dzeguze.

 

ĀRIJA

Ak, Indul, ak, kā taurenīts es esmu,
Kā nepieņemta dvēselīte klīstu.
Vai nezini tai teikt, kur patverties?

 

INDULIS

Tev tēvs ir Embotē, kur tēvs, tur tu.

 

ĀRIJA

Kur tēvs, tur es;
Viņš mājas man, viņš biedris un viņš aukle.
Pie viņa mana dzīve karājas
Kā smalkais zirnekļauds pie zara vējā,
Bet mana dvēsle klīst no zara nost,
Ar viegliem saules pavedieniem ritot,
Un ilgās sniedzas pietverties - pie tevis.

 

INDULIS

Pie manis nevar tverties. Sauss mans koks,
Ne ēnu saulē dod, ne sargu lietū.
Es teicu tev, ko velti plosi vāti?

 

ĀRIJA

Ak, mīļais, piedod: sāpes es tev daru -
Tev sāpes dziedēt gribu, visas vātis.
Vest tevi tāli prom, kur sāpju nau,
Kurp manu māti ilgas aizvilka
No tēva prom uz skaisto Franciju,
Tur labāk mirt,, ne mūsu zemē dzīvot.

 

INDULIS

Es zemē ieaudzis ar dziļām saknēm,
Kā kūriem mūža ozols; ārā gāzts,
Es varu nīkt tik še, ne projām bēgt.

 

ĀRIJA

Kam šķēps ir ass, tas nevar nīkt nekur.
Lūk, man ir arī spēks, ko šķēpu celt.
Mēs, divi bruņinieki, klaidosim
Un laimi nēsāsim uz zobengala. -

 

INDULIS

Man karo kreisā roka. - ganītāja,
Bet labā zemi rok un sēklu sēj.

(Klusums.)

 

ĀRIJA

Es, ilgas dienas slima gulēdama,
Pie tevis kavējos ar savām ilgām,
Mēs jājām tālus mežu ceļus,
Tu nakti sūnās mani guldināji,
Man cepi putnus, es tev ogas šķinu,
Pret kariem karojām un dziedājām, -
- Es tevi vedīšu uz mātes zemi.
Vairs mātes nau; - man bij tik skaista māte,
Tas kvēlu acis man tik palika,
Ar tām es meklēju, ko nevar rast,
Un tomēr radīsim, - sniedz, Indul, roku!

 

INDULIS

Nekad es nevaru tev roku sniegt,
Tās kvēlu acis neviļus ies prom
Uz savu pasauli.

 

ĀRIJA

Tā arī tava,
Un kvēlu acis iet, līdz laimi rod,
Klīst saules pavediens, līdz pietveras,
Kur, lēni līgojoties, saule spīd.
Kad laime nāk kā tu, - es pretī nāku
Un tveru mirkli liktenim no pirksta.

 

INDULIS

Man mirkļa nepietiek, man vajga mūžu
Mēs divas pasaules, kas nevar līgt,
Es sals - tu vasara, es sniegs - tu zieds.

 

ĀRIJA

Es tevi sildīšu kā vasara,
Tev sniegā ziedēšu kā sārtais zieds.

 

INDULIS

Jā, dienvidroze tu, es ziemeļērksis.

 

ĀRIJA

Ak, ērksis rozei bruņinieks un sargs.

 

INDULIS

Lūk: Jods tu Kristus, tie tik kauties var.

 

ĀRIJA

Lai tie tik kauties var, mēs varam skauties.

 

INDULIS

Ak, tu tik smejies, manim trīso sirds.

 

ĀRIJA

Nu, smejies līdzi, trīsos lūpas vien, -
Ko briesmas izdomā, kas vēl mūs šķir, -
Es ašāk teikšu tev, kas savieno.

 

INDULIS

Tu vācu klaidone, es latvju virsaitis,
Starp mūsu tautām mūža naids ir likts,
Kā staigni purvi, meži, upes, klintis,
Kas mūsu zemes šķir, ko nevar pārkāpt.

 

ĀRIJA

Ak, Indul, tautu starpā naids ir likts,
Bet vai tu nejūti, kāds mīlīgs brīnums
Starp mums ir licis mīlu?
Pār staigniem purviem, mežiem, upēm, klintīm
Spīd viena saule, visu zeltījot, -
Tā vizmā vieno mūs un mūsu tautu,
Tā lielā mīla.
Tev, niknais kareivs, būs tai jāpadodas.

 

INDULIS

(Domās nogrimis, nepamana   Z u k u,   kas elsdams nes šķēpu, gar zemi vilkdams, un vairogu, uz muguras uzmetis.)

 

*

 

(Ienāk   Z u k s.)

 

INDULIS

Ko, puika, nāc?

 

ZUKS

U! u! cik smags, ko nest!

 

INDULIS

Kas tas par vairogu, kas tevi, zēn,
Tā sedz kā kovārnēnu jumts?

 

ZUKS

Tas tavs.

 

INDULIS

Tas mans?

 

ZUKS

Še būs tie dzelži.

 

INDULIS

Jā, mans ģerbons.

 

ĀRIJA

Ak, sirds tavs ģerbons? Indul, zelta sirds!
Es jutu viņas maigumu jau sen.

 

INDULIS

Ko? sirds? Tā dusmu krāsne kareivim,
Kas sirdīgs kaist un kūp kā kalves guns.

 

ĀRIJA

Nē, mīla, mīla sirds un sildošs zelts.

 

ZUKS

(Taisās aiziet.)

 

INDULIS

Kur šaujies, zēn? Kas esi?

 

ZUKS

Zini pats.

 

INDULIS

Kas?

 

ZUKS

Ogotājs; mēs šo tur atradām.

(Rāda uz Āriju.)

 

INDULIS

Ā, Uģa brālis, vai?

 

ZUKS

Tas pats.

 

INDULIS

Kur ņēmi
Šo vairogu?

 

ZUKS

Kur ņēmu? nu no Uģa.

 

INDULIS

Jā, liku viņam nākt, ko nenāk pats?

 

ZUKS

Viņš negrib.

 

INDULIS

Ko? viņš i r mans bruņu kalps.

 

ZUKS

Viņš   n a u   tavs bruņu kalps, viņš negrib vairs.

 

INDULIS

Vai tu pie prāta, puis?

 

ZUKS

Es gan, tu ne.

 

INDULIS

Ko!

(Sagrābj zēnu.)

 

ZUKS

Vaļā laid, vai dzird'!

 

INDULIS

Teic, velns un jods!

 

ZUKS

Kad vairogs tev vēl vajdzīgs, te viņš būs,
Un še tev šķēps, var būt, ka medīt vajdzēs,
Bet Uģis tev nau vajdzīgs vairs, nedz kalps,
Kopš pats tu kalps pie tās.

(Rāda uz Āriju.)

 

INDULIS

Nu, sarkans sērs!

(Krata zēnu.)

 

ZUKS

Tu cīņu ved ar zēnu tik un sievām!

 

INDULIS

(Palaiž Zuku.)

Tu sīkais ezēns, cik viņš asi dzeļ.
Ak, Uģi, Uģi, Uģi, kur tu ej -
Ko pats viņš nenāca. -

 

ZUKS

Viņš nevar, - raud.

(Aiziet.)

 

*

 

(Indulis, Ārija.)

 

ĀRIJA

Tas Uģa brālis, kas tā mani nīst,
Kam viens tik vēlējums, lai mani dedz?

 

INDULIS

Pusbērns, pusjauneklis, kā ūdens skaidris,
Tik tieši, gaiši tek kā pļavā strauts,
Kā mana sirdsapziņa reiz.

 

ĀRIJA

Ak, Indul!

 

INDULIS

(Domās.)

Man visas domas bij pie dzimtenes,
Kas ir man atrauta kā gabals miesas,
Ko lāča nagi izplēš cīkstoties -
- Te spožums krīt no debess,
Man acis apžilbina svešāds spēks
Un visu trauc, un rauc, un aizrauj prom,
Un dara neskaidru kā sila tērci,
Kur dzerdams pāri gājis stirnu bars.

 

ĀRIJA

Ak, es to zinu, mīļais, es to zinu,
Par viņu visi minezangi dzied,
To sauc par mīlu, saldo mīlu.

 

INDULIS

Tā saldā mīla - tā man rūgta top,
Tā mani pušu lauž kā akmens trauku,
Kā sala akmeni, - kā sula mizu.
Kopš viņas dienas visa mana dzīve
Ir jūra vētrā, uztraukta līdz dzelmei,
Ne viena dzīve - simtas manī verd,
No viena grauda simti salmi aug.
Es visas nespēju tās kopā turēt,
Mans stiprais stāvs man visos kaulos brakš;
Es pārkrauts kviešu vezums rudeni.

 

ĀRIJA

Zin', Indul, laimīgais, tā mīla!

 

INDULIS

Es viņu nezinu un negribu,
Tā vīra spēkus kauj -
Man sirds top nespēcīga, viņu nesot,
Man kļūdās acs un ausīs skaņas jūk:
Kur rubens rūc, es dzirdu lakstīgalu,
Caur zirgu zviegzmi zīle saldi svelpj.
Jau sviežot greizi nogāja reiz šķēps,
Jau Uģis brīnījās, jau citi smējās,
I roka reizēm gurst, i kājas stingst. -

 

ĀRIJA

Tā viņu mulsina.

(Smejas.)

 

INDULIS

Bet rokām nebūs gurt, nedz kājām stingt,
Un šķēpam mestam nebūs greizi iet!
Es likšu robežas, kas laukus šķir. -

 

ĀRIJA

- Ak, saldā mīla nezin robežas!

 

INDULIS

Tā mīla mani lauž, i tevi lauzīs,
Es labāk gribu pašu mīlu lauzt:
Kam sniecas vienot to, ko liktens šķir,
Un pašus vienojamos samaļ pirmos?

(Rāda savu roku.)

Še baltas miesas,
lūk, še zilais dzelzs.

(Pieliek klāt Zuka atnesto šķēpu.)

Nu, vieno viņus, ja to vari spēt!

 

ĀRIJA

Ak, Indul, zilais dzelzs, tu nemīli!
Tos vienot varu gan, bet tā ir - nāve.

 

INDULIS

Nu, šķēps, tad nāc un šoreiz nekļūdies!

(Iedur šķēpu slīpi zemē starp sevi un Āriju.)

Še stāvi starpā mums! Nu esmu šķirts.

 

ĀRIJA

Vai, Indul, ko tu darīji? - Tavs šķēps,
Vai zini, kur viņš atdūrās, tas šķīrējs?

 

INDULIS

(Stāv drūmi.)

 

ĀRIJA

Man sirdī atdūrās, - lūk, vēl viņš trīs,
Kā baigi pukst man sirds, tā trīs tavs šķēps.
A, Uģis zināja, ko atsūtīja!

 

INDULIS

Es vaļā, vaļā gribu, vaļā kļūt.

 

ĀRIJA

Es sirdi nespēju tev rādīt krūtīs -
Šīs puķes lauzi: sirdij tās ir māsas,
Tām līdzi balta, līdzi vītīs rīt.
Kad mani nemīli, es labprāt mirstu,
Es vienu mirkli mīlu manīju,
Tās laimes tiek priekš mūža un priekš nāves.

 

INDULIS

Ko laime? nāve? - nāve sētā stāv!
Ar salmiem, lapām ugunsacis klāj,
Tā domā: kādām svelmēm tevi svels?
Ar kādiem dūmiem slāpēs? - Vai! un velns!
Tie kūri nau, bet leiši mežoņi.
Lai slāpē, slāpē, uguns visu šķir,
Dedz skaidru, baltu melnu ligatni.

 

ĀRIJA

Tu, Indul, krāc kā pērkons, lūk, es rāma,
Es savu dzīvi aizvadu ar prieku;
Uz sārtu vakarblāzmu diena iet,
Es viņas sārtās vakarkrāsās tērpos,
Tev acis priecināt, vēl aizejot.

(Nomet segu, stāv ugunsdrēbēs.)

 

INDULIS

Vai, vai! Ko darīji? Vai, mīlā, mīļā!
Kas ugunsdrēbes ģērbj, tas ziedots top.
To nevar glābt no sārda ne pats dievs!

 

ĀRIJA

Šī ir tik drēbes skara, ir tik krāsa,
Vai tās var pazudināt, vai var glābt?
Kad griba gribēs, - glābs; - bet es jau mierā,
Es gribu mirt, tev vaļu dot no mīlas!

 

INDULIS

Es negribu, es negribu!
Es tevi laukā izraušu no uguns,
Es pašam dievam tevi atraušu,
To dārgo dvēselīti aiznesīšu
Aiz azotes pie tavas mīļās mātes.

 

ĀRIJA

Tad, Indul, mani neienīsti vairs!

 

INDULIS

Nē, nē! -

 

ĀRIJA

Nu, Indul, saki man vēl to,
Vai gribi šķirties vēl?

 

INDULIS

Pats liktens šķir, ne es.

 

ĀRIJA

Vai nau nekas, kas spēj mūs savienot?

 

INDULIS

Nekas, ne mūžam, nē.

 

ĀRIJA

Un mūžam šķirs šis šķēps?

 

INDULIS

Jā, mūžam.

 

ĀRIJA

Lūk!

(Nomet šķēpu zemē.)

Tā visiem taviem šķēršļiem jāsakrīt,
Ko tu tā centies sacelt mīlai pretī!
Lūk, mana mazā kājiņa tos sper.

(Pasper šķēpu.)

Tiem pāri es pie tevis nāku, Indul.
Teic šaipusē vēl reiz', vai šķirties būs?
Es piekāpjos tev klāt uz vairoga.

(Uzkāpj uz vairoga.)

Še esmu, dārgais, ņem!

 

INDULIS

To smalko skaistumu man bailes skart -

 

ĀRIJA

Lūk, dieva, nāves veicējs (Skūpsta.) - man ir kauns,
Pie tavām krūtīm svārkos paslēpšos.

 

INDULIS

Ā, mīla, saldā mīla!
Man pēkšņi galva kaist -
Asinis laukā iz sirds man kūso -
Ko tu darīji, mīla?
Saites ar zemi tu pārrāvi pušu -
Ko es baidījos visas dienas un naktis -
Ko es bēgu biezokņu tumsumā -
Velti, velti, velti.
Kā dievi no zemes, tā ceļas augšā mans stāvs -
Uz visām pusēm šaujas no sirds mans spēks.
Es ceļu līdzi pilnu klēpi.
Tu, mīļā!

 

ĀRIJA

Tā saldā mīla ir, saldā mīla!
Ahi! Herr Mai, ahi!

 

*

 

(Ienāk ziņnesis kareivs.)

 

ZIŅNESIS

(Uz Induli.)

Vai te ir pats?

 

INDULIS

Te nau. - Kas labs?

 

ZIŅNESIS

Jā, labs.
Mēs vācus   a t s i t ā m,   kas nāca izraut
No mūsu rokām tur šo gūstekni.

(Rāda uz Āriju; aiziet.)

 

ĀRIJA

(Bailīgi pieglaužas pie Induļa.)

 

*

 

(Ienāk vecene   T u š e   no svētnīcas.)

 

TUŠE

Cik jauki vācu lakstīgala dzied!
He, he! būs patīkami Pērkonim.

 

INDULIS

Ko nāci nesaukta?

 

TUŠE

Prieks klausīties.

(Ierauga Āriju sarkanās drēbēs.)

I ugunsdrēbes jau! nu steigsim sārdu.
Bij gudri darīts, ka es drēbes liku,
Ar savu skaistumu tās kairināja.
To nāvei neatņems neviens, kas dzīvs.

 

ĀRIJA

Ak dievs! tā riebekle šai acumirklī!

 

INDULIS

(Uz Tuši.)

Ej, satais' gultu, kundze nogurusi.

 

TUŠE

Jā, jā, - drīz gulēs sarkanrožu gultā.

(Aiziet.)

 

*

 

ĀRIJA

Mans mīļais!

(Apskauj Induli.)

 

INDULIS

Ne riebums vien, mums briesmas apkārt glūn.

 

ĀRIJA

Cik šaurā lokā nāve dzīvi slēdz, -
Ap mīlas spīgainīti melna nakts!

 

INDULIS

Uz briesmām neskaties, drīz gaidi, drīz,
Es eju rīkot ašu bēgšanu.

 

*

 

(Ienāk   U ģ i s   steidzīgi.)

 

UĢIS

Tu neesi vēl viens? - Ā, ugunsdrēbes!
Man teica Zuks - tu viņu ziedo pats! -
Klau, vecais klāt! pēc tevis meklē, bargs.
Ko saņemt nenāci?

 

INDULIS

Tāpat.

 

UĢIS

Uz kūriem - suņiem, nodevējiem, lād.

 

INDULIS

Hu! pats mūs nodevi, nu vaino mūs.

 

UĢIS

Sēd sapulcē ar leišu bajāriem,
Kā dzird, uz ilgām runām, noslēpumiem,
Ne ēdis nau, ne dzēris, visus trenc.

 

ĀRIJA

Lai ilgi runā, spriež, es dusēšu;
Še likšu gultu nest, kur saule lēca,
Un vaļā acīm sapņošu par laimi.

(Aiziet.)

 

UĢIS

Es atkal esmu tevim bruņukalps
Un mūžam palikšu pie tevis, Indul!

(Paceļ Induļa vairogu un paņem šķēpu.)

 

INDULIS

Jā, steigties, steigties - aši vajga bēgt,
Pirms leiši beidz vēl sapulci. - Ej, rīko!

 

UĢIS

Kamdēļ tev bēgt? no kā?

 

INDULIS

Glābt Āriju.

 

UĢIS

Tu viņu neziedo?

 

INDULIS

Es viņu glābju.

 

UĢIS

Un pazudini mūs?

 

INDULIS

Mēs esam vīri,
Un vīri nepazūd.

 

UĢIS

Es negribu.
Man riebjas sievas glābt.

 

INDULIS

Tik varons glābj,
Kas vien ir vājš, lai nedraugs ir vai draugs.
Man tevis nevajga; dod šķēpu šurp!

 

UĢIS

(Pārvarēdamies.)

Es esmu varons, un es iešu glābt,
Lai arī nedraugs ir un sieviete.

 

INDULIS

Steidz, draugs, un jaunais varons.

(Apkampj. Aiziet.)

 

UĢIS

Indul, mīļais!

 

*

 

UĢIS

(No prieka sauc.)

A-u! a-u! a-u! He Vizbulīte!

(Ienāk   V i z b u l ī t e.)

 

VIZBULĪTE

Ko klaigā še? Kas ir?

 

UĢIS

Es slēdzu mieru
Ar Induli. Mēs tagad glābsim to,
Lai arī nedraugs ir un sieviete.

 

VIZBULĪTE

Ko ziņo man? Es pati zinu. Steidz!
Kas vīrs, ne zēns, tas dara pirms, tad runa.

 

UĢIS

Man prieks, ka salīgu, un nau kam teikt.

 

VIZBULĪTE

Teic osim, kad tev noslēpums ir jāpauž.
Prom steidz!

 

UĢIS

Jā, labāk osis gan, ne skuķis.

(Aiziet.)

 

*

 

(Ienāk   T u š e   un top iznesta gultā Ārija.)

 

ĀRIJA

Kāds tīkams nogurums šai launadzī!
Vai tūkstots gadus es tā dusētu
Iekš saldām miņām kā iekš mīļā rokām!

 

TUŠE

Drīz sāksi dusēt tūkstots gadus - Izaugs
Uz taviem karstiem pelniem - leišu liepa.

 

ĀRIJA

Viss tavu vārdu skarbums, māmiņ, grimst
To saldo miņu siltā ezerā.
Caur zirgu zviegzmi zīle saldi dzied.

 

TUŠE

Es, mīļā meitiņ, tev tik labu vēlu,
Par godu lielam Mintautim tu degsi.

 

VIZBULĪTE

Tik Induls liels, tas glābj, ne dedzina.

 

TUŠE

Ha, ha! tu snīpis, ha! tavs glābējs glābs!

 

ĀRIJA

(Sapņaini.)

- Man sirdi raisīji no vietas nost...

 

TUŠE

Ko, meitiņ, teici?

 

ĀRIJA

Es tāpat, tā dziesma -
...To dārgo dvēselīti nesīšu
Aiz siltas azotes pie mīļās mātes.

 

*

 

(Ienāk   L e n g v i n s   un vācu sūtītais vecais    V a l t e r s.)

 

LENGVINS

(Uz Valteri.)

Nu, vāciet, še tā mana gūstekne.
Tik runā maz un tā, ka saprast var.
Un gādā naudas daudz, i daļu man, -
Lūk, es jau labi viņu turēju.

 

VALTERS

(Aizklāj acis ar roku.)

O, teure Herrin!

 

ĀRIJA

(Piepeši uztrūkstas.)

Dievs! tās dārgās skaņas!
Vai nāk no viņas saules salda balss?

 

LENGVINS

(Uz Valteri.)

Klau, runā ļaužu mēlē nesaprotu!

 

ĀRIJA

Vai tēvs ir dzīvs?

 

VALTERS

Ir dzīvs.

 

ĀRIJA

Paldies dievam!
Tad viss vēl labi ir un labi būs.

 

VALTERS

Ak dievs! ak dievs! ak dievs!

 

ĀRIJA

Vai tu tas, labo Valter? Neredzu
No acīm tevi. Ko tu slēp?

 

VALTERS

Man kauns,
Šīs acis nespēja pār tevi lūkot.

 

ĀRIJA

Sniedz, Valter, roku man, tā ir tā pati,
Kas mani zirgā bieži uzcēla.

 

VALTERS

Ak vai, man, kundze, kauns!
Šīs rokas nespēja celt tevi saulē.

 

ĀRIJA

Jel svārku skaru sniedz, - es pieskaršos,
Jel smaršu jutīšu no dzimtenes.

 

VALTERS

Kauns, kauns! Aiz svārkiem man ir jāslēpj kauns.

 

ĀRIJA

Cik vecs tu ticis, Valter, - salīcis.

 

VALTERS

Man stāvs ir salīcis no naudas maisiem,
Ko tevi izpirkt, - nez, vai to vēl tiks?

 

ĀRIJA

Un tēvs ir sveiks?

 

VALTERS

Es teicu: miesās dzīvs,
Bet dvēslē miris, - mirusi i pils,
Ne dzied, ne smej tur, zirgi klusi zviedz;
Uz maura zaļums miris līdz ar puķēm,
Uz tēva galvas miris matu zelts.

 

ĀRIJA

Ak! tēvs ir sirms!

 

VALTERS

Tik balts kā kaujas kauli.

 

ĀRIJA

Pie tēva gribu iet!

 

VALTERS

Ak dievs, ak dievs!
Beigts, beigts ir viss! Mēs nevaram vairs spēt.

(Aši aiziet.)

 

ĀRIJA

Ar dievu! tēvu mierini: es sveika!

(Iemetas gultā, galvu spilvenos glabādama.)

 

LENGVINS

Mans nelaimīgais bērns! -

 

ĀRIJA

(Pieceļas.)

Tu mierini?

 

LENGVINS

Ak, es, - es darīšu tev pāri vēl,
Mans nelaimīgais bērns.

 

ĀRIJA

Ko vēl? ko vēl? -

 

LENGVINS

Lai tevi pasargā tavs dievs!

(Aiziet.)

 

ĀRIJA

Mans dievs? Mans dievs? - es zinu, kurš mans dievs -

(Atliekas gultā.)

...Kurš dārgo dvēselīti aiznesīs
Aiz siltas azotes uz mīļo māti...

 

VIZBULĪTE

Ak, mīļā kundze, ceri, mīļā - gaidi!
Gul', gul', es apsegšu tev kājiņas.

 

TUŠE

Meit, gaidi, liesmās lielais kungs jau nāk.

 

MEITAS

(Raud balsī.)

(Ienāk   v e r g s,   uztraukts.)

 

VERGS

Cit, sievas, cit! pats lielais, vecais nāk!
Viņš sēdi šķaidīja, lād bajārus,
Nāk niknis briesmīgi, tik pūš un rūc.

 

TUŠE

Nu, dieviņ, dieviņ, mūsu liktens nāk!

 

VERGS

Man tevis žēl, es skrēju teikt; kad justu,
Man mēle nost. - Dzird! -

(Uz Āriju.)

Tūliņ ceļos krīt'!
Uz vārda klaus'! Būs labs, ļaus kājas skūpstīt!

(Dzird nākam; uz Āriju.)

No gultas ārā! ārā! ārā kāp!

 

*

 

(Ienāk pa bajāra namadurvīm   M i n t a u t s,   L e n g v i n s,   K a r g u t s,   P a r b u s,   P u d i ķ i s;    pavadoņi un ļaudis no pagalma.)

 

TUŠE

(Ceļos uz Āriju.)

Kāp ārā, ārā! Dievs! Tev galva mulst?

(Uz Mintauti.)

Ak, žēlīgs, mīlīgs kundziņ, žēlo mūs!

 

MINTAUTS

(Uz Lengvinu.)

Kur gūstekne?

 

LENGVINS

Tur gultā.

 

MINTAUTS

Dzīva?

 

LENGVINS

Dzīva.

 

MINTAUTS

Ko necelies? nāk kungs!

 

TUŠE

No bailēm ģībst.

 

ĀRIJA

(Iesedzas segā.)

 

MINTAUTS

Ņem segu nost.

 

LENGVINS

(Norauj Ārijai segu.)

Lūk, še!

 

MINTAUTS

Ā, skaista ir!

 

ĀRIJA

(Uz Lengvinu.)

Dod segu!

 

MINTAUTS

Bailēs neģībst.

 

LENGVINS

Ceļos meties!

 

ĀRIJA

Pie mums priekš sievas ceļos metas vīrs.
To tiesību tev ļauju, kaut tu mežons.

 

LENGVINS

Klus', neprāts!

 

MINTAUTS

Vai pie smalkiem vāciem tā
Uz kungu teic?

 

ĀRIJA

Tu nekristīts, ne kungs.

 

MINTAUTS

Stāv' kājās!

 

KALPS

(Paceldams Āriju aiz rokas.)

Stāvi!

 

MINTAUTS

Augums slaiks un loks,
Kā goba.

 

ĀRIJA

Nē, kā vācu ciprese;
Ne tevim skatāma.

 

TUŠE

Vai dievs, kāds vārds!

 

MINTAUTS

Tu lepna esi, - šodien tevi degs.

 

ĀRIJA

Kad mani degs, ko tad vairs baidīšos?

 

PUDIĶIS

(Uz Mintauti.)

Tā gūstekne ir kūru, augstais kungs,
Ar viņu gribam izpirkt Emboti.

 

VIRSAITS KARGUTS

Par viņu nolemt vajga sapulcei!

 

BALSS NO ĻAUDĪM

Jā, visai tautai pieder gūstekne!

 

MINTAUTS

Kā teikšu, tā ij būs!

(Uz Āriju.)

Man tīk tavs stāvs
Un spīvums, - es tik spēju tevi glābt.

 

ĀRIJA

Es negribu no tevis glābta tapt!

(Ārija aizgriežas.)

 

MINTAUTS

Ko aizgriezies? - Cik kaklis skaists un balts!

 

ĀRIJA

(Atgriežas.)

 

MINTAUTS

Ha, apmānīju.

(Ārija aizklāj galvu.)

Aizklāj, - bende atsegs.

(Klusi uz Parbu.)

No Kuldīgas?

 

PARBUS

(Tāpat.)

Jā, tēvs ir komturs.

 

MINTAUTS

(Tāpat.)

Sargāt labi!

(Dikti.)

Lai sārdu krau!

 

ĻAUDIS

Klau! klau! Kraus sārdu! sārdu!

 

*

 

(Kad Mintauts iet projām, vecene   T u š e   stājas viņam priekšā un nometas ceļos.)

 

TUŠE

Tu mīlīgs, žēlīgs, lielais kunigaikstis!
Tas ugunssārds, tas sildīs manu dzīvi,
Tas iedegs gaismu mūsu Lietavā. -

 

MINTAUTS

(Uz bajāriem.)

- Lūk, vecai mātei galva gudrāka
Par gudriem bajāriem: tā vārdu zin,
Kas jums ir svešs un tomēr dārgākais,
Tu zini Lietavu!
No kurienes tu nāc?

 

TUŠE

No tumša kakta.

 

MINTAUTS

Kur vārdu dzirdēji?

 

TUŠE

Tai tumšā kaktā.

 

MINTAUTS

Lūk, kur mums gaisma nāk: no tumsības!
Dod zeltu vecenei!

 

TUŠE

Dod bajāram.

 

MINTAUTS

Tad ņem šo dēla skūpstu, vecā māte!

 

TUŠE

Tu tiksi liels, no tevis izaugs valsts!

(Ļaudīs piekrišana; nedaudz balsis izrāda pretestību.)

Tik viens lai kungs! tas tu!

 

ĻAUDIS

Sveiks; Mintaut, sveiks!

 

MINTAUTS

(Uz Pudiķi.)

Kur Induls ir? Vai bēg? Man nedod godu.

(Visi leiši aiziet; paliek Pudiķis.)

 

*

 

(P u d i ķ i s.   Ā r i j a.)

 

PUDIĶIS

Klau, kundze!

 

ĀRIJA

Pudiķis, tu sārda kūrējs?

 

PUDIĶIS

Es sārdu nekuršu, es glābšu tevi.

 

ĀRIJA

Tāpat kā Mintauts.

 

PUDIĶIS

Nē, man nerūp tevis.
Man Induls rūp un Embote.

 

ĀRIJA

Tu draugs?

 

PUDIĶIS

Vēl ne. Laid Induli, tad būšu draugs.

 

ĀRIJA

Tad ej!

 

PUDIĶIS

Uz jūru tevi aizvedīšu,
Bēdz Vācē; Emboti mēs atņemsim.

 

ĀRIJA

Ej!

 

PUDIĶIS

Lai! tad paliec Embotē, gan tuvu,
Bez maksas gan, bet prom no Induļa.

 

ĀRIJA

Tu velti runā, veci.

 

PUDIĶIS

Velns, tad dedz!
Nau sievai kauns no tautas atraut vīru!

 

ĀRIJA

Tad labāk degt, ne atdot Induli.

 

PUDIĶIS

Tad labprāt sārdā kāp!

 

ĀRIJA

Es negribu.

 

PUDIĶIS

Nu, degsi, degsi, - pats vēl pakuršu.
- Bēdz, - tēvu redzēsi!

 

ĀRIJA

Nē.

 

PUDIĶIS

Velns tā sieva!

 

*

 

(Ienāk aši   I n d u l i s.)

 

INDULIS

Ko tu te, Pudiķi?

 

PUDIĶIS

Tu zudis cilvēks!

 

ĀRIJA

Viņš mani pierunā vai bēgt, vai degt,
Tik tevi atstāt.

 

PUDIĶIS

Nu?

 

INDULIS

(Uz Āriju.)

Viņš mani mīl,
Bet vairāk dzimteni.

 

PUDIĶIS

Nu?

 

ĀRIJA

Jāsmejas.

 

PUDIĶIS

(Aiziet, stipri šķēpu piesizdams zemē.)

 

*

 

ĀRIJA

Mintauts manis bij; liek sārdu kraut.

 

INDULIS

No mirkļa mirklī gaidu glābiņu.
Man ļaudis sarīkoti klusumā,
Stāv mežā zirgi nolikti, ko bēgt.
Nāks puika paziņot.

 

ĀRIJA

(Apskauj Induli.)

Es gribu dzīvot,
Tā mūžam tevi turēt, neatlaist!
Šo laimes mirkli pilnam izbaudīt.
To skaistumu nekad vēl nejutu,
Ne bērnu gadu mātes glāsls tik maigs,
Un vēl ik mirkli vēršos brīnišķāks.
Vai mani līdzi vērš? Tik maiga jūtos, -
Es ābele tev ziedus klēpī bērtu.

(Ienāk Uģis aši.)

 

UĢIS

Viss beigts.

 

INDULIS

Ko saki? beigts?

 

UĢIS

Tie jutuši,
Ka mūsu vīru trūkst; tie meklē tos;
Ar viltu dzīrēs sauc; tiem jāiet ir,
Lai vērstu aizdomas.

 

INDULIS

Mēs bēgsim vieni!
Kur zirgi?

 

UĢIS

Aizvesti.

 

INDULIS

Ej citus nozagt!

 

UĢIS

Stāv sargi.

 

INDULIS

Velni! Spārdies, asins zvērs!
Spļauj savas liesmas, Pērkons rībētājs!
Es tavu sārdu kājām izmīdīšu.
Tev bārdā ogles metu, lai tā svilst!

 

ĀRIJA

Viss beigts.

 

INDULIS

Lai līdzi mani dedzina!

 

ĀRIJA

Mēs, mīļais, kāpsim karstā mīlas gultā, -
Vai sārda uguns ir tik karsts kā sirds?
Mēs divu siržu kopu ugunīs
Sen sakvēlosim, pirms vēl svelos sārds.

 

UĢIS

Jau nāk.

(Uz Induli.)

Ej sveiks uz dzīvi vai uz nāvi!

(Uz Āriju.)

Tu būsi viņa cienīga. - Nāk pats.

 

*

 

(Ienāk Mintauts.)

MINTAUTS

Pats Mintauts tevi meklē visu laiku,
Lūk, Induls kur!

 

INDULIS

Pie savas gūsteknes.

 

MINTAUTS

Tev branga piemiņa no Embotes, -
Kad nau vairs pils, tad vēl pils meita ir.

 

INDULIS

Ej, Ārija, ar mežoni būs runa.

 

ĀRIJA

(Aiziet svētnīcā)

 

MINTAUTS

Dod meitu man, - es došu skaistu zirgu.

 

INDULIS

Es esmu bruņinieks, ne zirgu mītnieks.

 

MINTAUTS

Tev viņu nau kur likt, pats manā varā.

 

INDULIS

Man šķiet, es viesis še, ne gūsteknis,
Jo kūri līdz ar leišiem draugos karo.

 

MINTAUTS

Jā, skaista ir, tās dēļ var aizmirst visu.

 

INDULIS

Ko esmu aizmirsis?

 

MINTAUTS

Nākt sapulcē.

 

INDULIS

Tu pārmet to? Pats liki kūrus nesaukt.

 

MINTAUTS

Es esmu saimnieks, lielais kunigaikstis,
Tu mani apsveikt, Indul, nenāci,
Kā citi gan.

 

INDULIS

Vēl neesmu tavs klausnieks.

 

MINTAUTS

Tu sakies viesis, draugs, - tā dara draugs?
Tu mazs - es liels, tu lūdzējs, un es - devējs.

 

INDULIS

Bet saki, Mintaut, tu, kam nenāci
Man palīgā pret vāciem?

 

MINTAUTS

Nebij pulka;
Nu vācus sakāvu un kaušu vēl.

 

INDULIS

Nau tiesa! - pulks tev bij, tad laupīt gāji
Pret leišiem! darīt tos par klausniekiem!
Mūs ļāvi sakaut, nu priekš sevis glābi
Dod manu Emboti, tu   n o d e v ē j s!

 

MINTAUTS

Bet kam tu manim nenodevies pats?

 

INDULIS

Tu joko? vārds ir briesmīgs: nodevējs!

 

MINTAUTS

No vārda nebaidīšos es nekad,
Kad mērķi gribi, gribi līdzekli!

 

INDULIS

Ļauns līdzeklis i labu mērķi gāž.

 

MINTAUTS

Nau laika meklēt līdzekļus - es darbs,
Es spēks un vara, kas kā liktens iet.
Es sen tev teicu: topi tu mans vasals!

 

INDULIS

Kad padoties mans mērķis, - varēju
I vāciem ar. Bet dzīvot gribu pats, -
Kā brālis pats tev roku sniegt. Tu spēj
Tik vergus lietot, zemi ņemt mums nost.

 

MINTAUTS

Ko paši nenākat jūs, stūrie kūri?

 

INDULIS

Kurš nokaus sevi pats par prieku citam?

 

MINTAUTS

Cik jūsu vīru ir? Tik sauja vien,
Jūs vāci apēdīs, - es gribu glābt.

 

INDULIS

Bet avij viens, vai ēd to vilks, kas svešs,
Vai vilks, kas zināms. Tu tas zināmais,
Kas tūkst brāļiem nolaupītas mantas.
Bet citi zvēri glūn uz tevi ar,
Tev tatārs vienā pusē, vācis divās.
Ir mierā jāsavieno leišu ciltis,
Ir jāmodina tautu gulošs gars.

 

MINTAUTS

Ā, kāda valoda tev, sīkā cilts!

 

INDULIS

Tās sīkās ciltis nāk no lielas mātes!
Tie leiši, zemieši, tie tālie prūši, -
Tie radus kūri, latvji, zemgaļi,
Tās ciltis augšējā un lejas galā,
Tie kopu pulki lieli lielai mātei.
Bet zivis zivis ēd un brāļi brāļus.

 

MINTAUTS

Lai! Ko tu teici, kūrs? Vai zini pats?
Tas vārds tik liels kā pati Lietava.

 

INDULIS

Ir lielāks: baltās jūras kopu valsts!

 

MINTAUTS

Es visas ciltis liešu Lietavā!
Nupat to vārdu teica tumšais kakts,
Man pareģoja vecā ragana:
«No tevis izaugs valsts! Lai viens ir kungs.»
To pašu saki tu, tas gaišākais.
Lai top! Lai viens ir kungs!

 

INDULIS

Tā saka vergs.

 

MINTAUTS

Un brīvais kā?

 

INDULIS

Ikviens lai' kungs!

 

MINTAUTS

Ha, ha!
Tavs gaišais prāts pats sev i žilbina
Un zaudē mērķi, - lūk, to došu es,
Mans vasals topi! Tava gudrā galva
Man galmā derēs domei. Es tev došu,
Cik gribi, zemes leišos, došu sievu -

(Piemāj klāt sulaini, saka tam ko, un tas aiziet.)

 

INDULIS

Dod Emboti, man tiks.

 

MINTAUTS

Kas embote?
Pret visu Skodas novadu?

 

INDULIS

Man dzimta.

 

MINTAUTS

Tev lielus mērķus dodu, lielu varu,
Tu mazo ņem.

 

INDULIS

Man mērķis lielāks.

 

MINTAUTS

Tu līdzēsi man izvest lielo domu --
No ciltīm kopā saslēgt Lietavu.

 

INDULIS

Dod Emboti, - bez tās man pamats zūd;
Es topu kalps, ne kungs.

 

MINTAUTS

Bet augsti celts.

 

INDULIS

Ne karals mani ceļ, - es ceļu pats.
Tu tikai karals gribi tapt.

 

MINTAUTS

Un tapšu.

 

INDULIS

Ne vienotājs.

 

MINTAUTS

I tas; jo vieno vara.

 

INDULIS

Nē, vieno gars.

 

MINTAUTS

Tad esi draugs!

(Ienāk bajārs   L e n g v i n s   ar savu meitu   A l d u,   kura ļoti bagāti apģērbta.)

 

MINTAUTS

Lūk, ņem -
Šo bagātāko meitu!

 

LENGVINS

Lai viņš ņem
Šo leišu skaistāko.

 

MINTAUTS

Vai iesi, dūjiņ?

(Pieaicina Aldu klāt un noskūpsta.)

 

ALDA

Kā pavēl tēvs.

 

MINTAUTS

Nu paej drusciņ, Aldiņ,
Lai redz, ka tu tā skaistākā.

(Alda paiet pa pagalmu.)

 

LENGVINS

Lūk, svārki!
Ir pieci, visi zīds!

(Rāda Indulim.)

 

INDULIS

(Uz Mintauti.)

Dod Emboti!

 

MINTAUTS

Tu spītnieks! tiepnieks, sumbris, eža dēls!
Tā pils man vajdzīga priekš Lietavas.
Šis ieķēries kā āpsis savā alā.
Es tevi padzīšu no pasaules!

 

INDULIS

Vēl pasaule nau tava, nedz vēl es -
Tavs klausnieks; agri bar, kā savus ļaudis.

 

ALDA

(Raud.)

 

INDULIS

Bet tu man piedod, daiļā jaunava!

(Nometas uz vienu celi.)

Ne es, kas tevi atraida, bet liktens.

 

LENGVINS

Tev piedot? Nu tu naidnieks man, ne draugs!

 

*

 

MINTAUTS

He! virsaišus saukt šurp!

 

LENGVINS

He, šurp! He, šurp!

 

MINTAUTS

Kur viņi paliek?

 

LENGVINS

Skrienat! Pavēl kungs.

(Ienāk virsaiši, bajāri.   P u d i ķ i s   ar pavadoņiem.)

 

KARGUTS

Mēs, bajāri, še esam.

 

MINTAUTS

Ko tik lēni?

 

KARGUTS

Tu visus bar.

 

MINTAUTS

Kas nedara, kā vajga,
Tas jābar ir.

 

KARGUTS

Ne bērni mēs, bet vīri.
Pats trenci sapulci, nu atkal nākt!

 

INDULIS

(Taisās aiziet.)

 

MINTAUTS

Kur, Indul, ej? vai rīkot bēgšanu?
Par, vēlu piecēlies, - ha, ha!

 

INDULIS

Es zinu.
Tu sauc še savus kalpus, kurus bar,
Pie tiem es nepiederu.

 

MINTAUTS

Paliec še,
Par tevi spriedīs bajāri.

 

INDULIS

Par mani?
Tik tautai vara spriest.

 

MINTAUTS

Ha, ha! jo labāk, -
Jo es un tauta viens. - Lai tauta nāk!

 

*

 

(Sanāk vēl kareivji un ļaudis.)

 

MINTAUTS

Jūs labieši, jūs vīri, visa tauta!
Šo kūru sūdzu es:

(Rāda uz Induli.)

Viņš laupīt grib,
Grib nozagt gūstekni, kas pieder tautai,

(Ļaudis kurn.)

Ir slepus sarīkojis bēgšanu,
Es novērsu vēl. Manim rokās dodat
To gūstekni!

 

ĻAUDIS

Ņem! Ņem -tu viņu! Sargā!

 

MINTAUTS

Pie durvīm sargus liekat!

 

SARGI

(Nostājas pie svētnīcas durvīm.)

Še mēs stāvam.

 

MINTAUTS

- Un rīt to vedat prom uz manu pili!

(Klusums.)

 

PUDIĶIS

Bet Induls gūstīja, tā pieder viņam!

 

KARGUTS

Par gūstekni vēl jālemj sapulcei.

 

PARBUS

Lūk, tauta nolēma par to nupat.

 

ĻAUDIS

Vēl nau, - vēl nau. - Jau ir. - Vai tā ir tiesa?

 

INDULIS

Es viņu gūstīju, tā pieder man.

 

MINTAUTS

Tu gūstīji, bet nau tev kur to likt.
Tu viesis še - tev neklājas tā runāt.

(Ļaudīs piekrišana.)

 

INDULIS

Vai leišiem tikums viesiem atņemt mantu?

(Piekrišana.)

 

PARBUS

Tu gūstīji, bet kas to apsargāja?
Vai Mintauts neatsita vāciešus,
Kas nāca atņemt? Mintauts gūstīja
To otru reiz, un Mintautim tā pieder.

(Piekrišana.)

 

KARGUTS

Bet sakat man, kam pieder Mintauts pats?
Lūk, - leišu tautai, - tai ir gūstekne.

(Piekrišana.)

 

MINTAUTS

Es leišu tautas, leišu tauta mana!
Viss, viss, cik tāļi leišu vārdu min.

(Liela piekrišana.)

 

INDULIS

Par mani kūri vien, ne leiši lemj.
Vēl kūri brīvi līdz ar Induli.

(Kūru piekrišana.)

Vai leiši laupīs savus brāļus kūrus?

(Piekrišana.)

 

KARGUTS

Mēs brīvi vīri esam, katra pils.
Kas karā gūts, tas mūsu; cits nau kungs.
Kurš lācis manis medīts, paliek mans.
Mums neder kungs, kas dala mūsu daļu.

 

BALSS NO ĻAUDĪM

Bet kungs mūs apsargā pret laupītājiem.

 

OTRS

Brīvs bajārs ēd i svešniekus, i leišus.

 

TREŠS

Viens lācis mazāk rij, ne simti vilki.

 

MINTAUTS

Es izdeldēšu šos - tos simtu vilkus.

 

KARGUTS

Mēs brīvi vīri, sargās mūs šis šķēps.

 

LENGVINS

Tā mūžam plosās karš, kas druvas sēs?
Sīks zemnieks jūtas kareivs, neklausa.
Kad viens ir kungs, tad miers un ļaudis strādā.

 

INDULIS

Kas simtus brīvus vilkus plēš, tas spēs
Vēl ātrāk saplēst tūkstots vergus suņus,
Drīz katris būs tam klausībnieks un avs,
Ko sevim strādinās un sevim cirps.
Tām avīm pašām kopā jāturas.

 

PARBUS

Lūk pats viņš sludina nu Lietavu,
Bet kož, kad naida vilkus trenc.

 

INDULIS

Es gribu,
Bet brīvībā, bez karaļa.

 

MINTAUTS

Vai tas var būt? Ha, ha! Nu vieno tos!

(Rāda uz bajāriem.)

 

INDULIS

Tos vienos tas, kas diezgan stipris būs
Un diezgan - taisnis. Tas tu neesi.

 

MINTAUTS

Es esmu tas, lūk, mana taisnība:
Tev Embote par Lietavu rūp vairāk,
Es dodu tevim Emboti, lai ir!

(Ļaudis kurn.)

 

INDULIS

Un es ko došu?

 

MINTAUTS

Savu gūstekni

 

PUDIĶIS

Ņem, Indul, ņem.

(Uz Mintauti.)

Tev paldies, lielais kungs.

 

KŪRI

Lai dzīvo lielais Mintauts!

 

LEIŠI

Nedot, nedot!

 

MINTAUTS

(Uz ļaudīm.)

Ko zināt jūs? Man viņa vajdzīga
Priekš lielās Lietavas.

 

INDULIS

Es nedodu.

 

PUDIĶIS

Dod, neliet, aši! Vai tu neprātīgs?

(Uz Mintauti.)

Mēs viņa vietā atdodam.

 

INDULIS

(Uz Pudiķi.)

Ej prom!
Tā gūstekne ir vairāk nekā pils, -
Tā ķīla tev, - ar vāciem gribi līgt,
Lai tie tev palīdz tapt par karali,
Lai tevi mērcē Kristus ūdeni.

(Ļaudis rūgst.)

 

MINTAUTS

Tu, nelietīgais kūrs, tu zaimo kungu!
Es viņu karaliski apbalvoju,
Viņš kož man rokā! Kāds ir tādam sods?

(Ļaudis klus.)

 

KARGUTS

Viņš varens kareivis un leišu draugs. -
Dod, Indul, gūstekni priekš Lietavas,
Kā teicies pats, un tiks tev tava pils
Un leišu draudzība, mums miers no vāciem.

 

INDULIS

Kas viņu saņems leišu vārdā? Mintauts.

 

ĻAUDIS

Dod Pērkonim uz sārdu! - Sārdu! - Sārdu!

 

MINTAUTS

Par velti gribi, lai tev palīdzam?

 

LENGVINS

Še vācis ir, grib izpirkt gūstekni.

 

MINTAUTS

Lai nāk.

 

*

 

(Ienāk   V a l t e r s.)

 

MINTAUTS

- Cik dosi?

 

VALTERS

Vienu tūkstoti.

 

MINTAUTS

Dod visu Emboti un Kuldīgu.

 

VALTERS

To nē.

 

LENGVINS

Lai naudas dod trīs tūkstoši.

 

PARBUS

Mums karā noderēs pret vāciešiem.

 

VALTERS

To nē.

 

ĻAUDIS

Bij solīts upurs Pērkonim.

(Rūgst.)

 

LENGVINS

Dod divus tūkstošus.
To jā.

 

INDULIS

Lai velns!
Vai tirgus te, vai tautas sapulce?
Vai tā ir kustons, ko par naudu pērk?
Tā dieve, kas no debess nokāpusi.
Es viņas sargs, es klausos jau par ilgu.
Es viņu nedošu jums nicināt.

(Uz sargu pie Ārijas durvīm.)

He, nost! Nāc šurpu, Ārija, pie manis.

 

*

 

(Ienāk   Ā r i j a,   ģērbta uguns svārkos.)

 

ĻAUDIS

Ā, ā!

 

KARGUTS

Kurš tādu dārgumu sev atņemt ļaus?

 

JAUNS BAJĀRS

Tā vērts ne Embotes, bet pasaules.

 

INDULIS

Tu uguns svārkos?

 

ĀRIJA

Vecā ģērba jau -
Uz sārdu vest.

 

ĻAUDIS

Uz sārdu vest! - uz sārdu!

 

MINTAUTS

Kas teica raganai ģērbt uguns svārkus?
Es viens še pavēlu. Tā pieder man.

(Uz Āriju.)

Es tavam tēvam tevi atdodu,
Dod, vāciet, divus tūkstošus un ved.

(Uz Valteri.)

Nāc, man ar tevi vēl ir jārunā.

 

ĀRIJA

Tik divus tūkstošus es esmu vērts?
Ko, Valter, teic?

 

VALTERS

Mums vairāk naudas nau.
Un pilis atdot tēvam varas nau.

 

ĀRIJA

Tad palieku es še.

 

VALTERS

Bet Mintauts atlaiž.

 

ĀRIJA

Kas Mintauts man? Bet mani nelaiž kauns.
Jums vācu vārds nau dārgs, tad man ir dārgs.

 

VALTERS

Paldies tev, augstā, tu mūs apkauno!

(Aiziet.)

 

INDULIS

(Piesteidzas pie Ārijas.)

 

MINTAUTS

(Uz Valteri.)

Ved, vāciet, ved to! - Indul, nost no tās!

 

INDULIS

Kurš pirmais nāks tai klāt? Še ir mans šķēps.

 

ĻAUDIS

Uz sārdu! ziedo Pērkonim.

 

INDULIS

Vai Mildu
Var ziedot Pērkonim?

 

LENGVINS

Viņš zaimo dievus,
Viņš aizskar karali un nievā tautu!
Uz sārdu viņu pašu!

 

ĻAUDIS

Sārdā, sārdā!

 

INDULIS

Es leišu tautu turu lielu, cēlu,
Kas cienī savas tiesības un svešas: -
Kad jūs man nedodat, kas pieder man, -
Kad viņai riebjas izpirkties par naudu, -
Tad cēlums jāatbild ar cēlumu:
Tad atsakos no savām tiesībām!

 

MINTAUTS

Tu atdod viņu tēvam, ha, ha, ha!

(Ļaudis kurn.)

Un pamet mūsu lietu.

(Kurn.)

 

INDULIS

Jāatdod!
Lai man tā nepieder, tad tēvam gan.

(Ļaudis kurn.)

Nu mēs no gala karu iesāksim -
Bez viltības, bez ķīlām un - bez sievām,
Tik vīrs pret vīru! - Viņa lai -sev iet
Uz Kuldīgu, mēs, kūri, celsimies
Un ņemsim atpakaļ sev Emboti.

(Daļa kūru piekrīt.)

 

PUDIĶIS

Tu gaisa grābslis! sievas vergs! tu mīlnieks!
No rokas laukā dosi? Nau tev kauns?

 

PARBUS

Ha, ha! te jāsmejas, kā nodevējs
Aiz mīlasnelgas ģīmja lūko slēpties!
Viņš atdod vācim mūsu guvumu,
Kas maksā tūkstošus, ar ko var slēgt
Tik labu mieru, ka tas vācus izdzen!

 

MINTAUTS

Tu nodevējs! To nodevēju grābt!

(Ļaudis kurn, bet neiet klāt.)

 

INDULIS

Es tavus lāstus sviežu atpakaļ,
Tev pašam mutē, lai tā gunī deg! -
Es aizvadīšu šo uz Emboti,
Tad nākšu atpakaļ.

 

MINTAUTS

To grābt! to grābt!
Ko stāvat! pavēl kungs!

 

ĻAUDIS

Lai dzīvo karals!

(Tuvojas Indulim.)

 

INDULIS

Lūk, tas ir karals, kas tik karsti brēc!
Tas kūrus nodevis, ņem viņu pili!
Tas leišu brīvniekus ved klausniekos!
Tas ņem šo gūstekni ar varu sev!
Tas visiem visu ņem, tas karals būs!
Jums vajga karaļa!

 

ĻAUDIS

Mums nevajga.

 

INDULIS

Ko? agri, Mintaut, ceri tautu veikt,
Vēl leišiem virsaiši un vīri ir.

 

MINTAUTS

Tu, pavalstnieks, pret mani sacelies?
Es tevi nositu kā suni!

 

INDULIS

Nē, es vilks!
Vai karals tas, kas sapulcē ceļ šķēpu?
Kas laupa draugus, apsmej tikumus?
Tad tas ir karals! Tad to pielūdzat!

 

MINTAUTS

Ciet klusu, kūdītājs!

 

INDULIS

Lai kalpi klusu cieš, - kas brīvs, tas kliegs!

 

ĻAUDIS

Ir tiesa Indulim! - Dod upuri!
Ko gaidām? - Sārdā! Dieva sodi nāks. -
Nu grābjat vācieti. Uz sārda, sārda!

 

LENGVINS

Jau viņa ugunsdrēbēs ietērpta!

 

INDULIS

Še ņemat ugunsdrēbes, tās ir jūsu!
Bet, kas iekš drēbēm iekšā, tas ir mans.

(Norauj no Ārijas ugunsdrēbes.)

 

LENGVINS

Lai grābjam to!

 

ĻAUDIS

Grāb, grāb!

 

INDULIS

Jūs varat grābt,
Bet dzīvs es nedošos, nedz došu viņu!

 

ĀRIJA

Es, Indul, esmu tava! Ziedošos
Ne Pērkonim, ne Mintautim tik - tev!

 

INDULIS

(Taisās nodurt Āriju.)

Lūk, krūts! lūk, duncis? Grābjiet! nāve veic.
Nu grābjat mironi, ja tas jums der!
Še, Mintaut, ķīla tev! - Ko klusē nu?
Še, Pērkon, ziedojums! - Tu arī klusē?
Nu, kad tie abi klus, tad laidat iet!

(Ļaudis klus.)

 

MINTAUTS

Tu zaglis, laupītājs tu nodevējs!
Tu joda izdzimums, tu lapsa, vilks!
No pasauls lauka nolādēts un dzēsts!

 

UĢIS

Es tevi vadīšu līdz Embotei.

 

PUDIĶIS

Ak, neej, Indul! neej, zelta Indul!
Es tava vaiga neredzēšu vairs.

 

INDULIS

Es nākšu, Pudiķi es atkal nākšu!

(Piekrišana.)

(Priekškars.)